2014 m. sausio 4 d.    
Nr. 1
(2072)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Aptarė pastoracinę ir karitatyvinę veiklą

Grupė Šilalės dekanato karitiečių
su vyskupu ordinaru Jonu Boruta SJ.
Šalia jo kairėje stovi dabartinis
Telšių vyskupijos „Caritas“
direktorius Rietavo klebonas
kun. Antanas Gutkauskas
ir kiti kunigai

ŠILALĖ. Gruodžio 17 dieną Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje svečiavosi Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Parapijos namuose jis susitiko su Šilalės dekanato klebonais ir kitais kunigais, pagal jų pateiktas ataskaitas, tvarkomą bažnytinę dokumentaciją bei bažnytinės veiklos planus domėjosi ir aptarė Šilalės dekanato parapijų pastoracinę veiklą. Vakare vysk. J. Boruta SJ Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje su dekanato kunigais, giedant Šilalės bažnyčios chorui, vadovaujamam Antano Kazlausko, aukojo šv. Mišias ir pasakė homiliją.

Po vakaro šv. Mišių parapijos namuose įvyko susitikimas su Šilalės dekanate veikiančio „Caritas“ darbuotojais. Gausiausiai ir aktyviausiai dalyvavo Pajūrio, Tenenių, Didkiemio, Laukuvos parapijų karitiečiai, atlydėti šių parapijų klebonų kunigų Mykolo Petrausko ir Virginijaus Pociaus. Susitikime buvo daug Šilalės parapijos „Caritas“ atstovų, vadovaujamų pirmininkės Jadvygos Mortos Romienės, kuruojamų klebono dekano kan. dr. Algio Genučio.

Vysk. J. Boruta SJ sakė, jog iki šiol Telšiuose veikęs Telšių vyskupijos „Caritas“ centras perkeltas į Rietavą ir šios labdaringos organizacijos direktoriumi paskirtas Rietavo klebonas kun. Antanas Gutkauskas. Jis išsakė nuomonę, jog „Caritas“ turi rūpintis ne vien materialine šalpa, bet ir dvasiniais dalykais, o alkoholikams reikia padėti įsitraukti į anoniminių alkoholikų, pasiryžusių blaiviai gyventi, organizacijas. Opias karitatyvinės veiklos problemas gvildeno ir vyskupas J. Boruta SJ. Jis kvietė „Caritas“ darbuotojus didesnį dėmesį skirti kaimuose, ypač vienkiemiuose, gyvenantiems vienišiems ir senyvo amžiaus žmonėms.

Tokie susitikimai jau įvyko visuose Telšių vyskupijos dekanatuose.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija