2014 m. sausio 4 d.    
Nr. 1
(2072)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Advento rekolekcijos

Atlaidų vadovas kun. Kęstutis
Balčiūnas (viduryje) ir klebonas
dekanas kan. dr. Algis Genutis
su adorantėmis ir ministrantais

ŠILALĖ. Paskutinį 2013 metų Advento ketvirtąjį sekmadienį, gruodžio 22 dieną, Šilalės parapijos klebono dekano kan. dr. Algio Genučio iniciatyva, vesti Advento rekolekcijas buvo pakviestas Telšių dekanato Žarėnų parapijos klebonas kun. Kęstutis Balčiūnas, kilęs nuo Tenenių (Šilalės r.). Šis kraštietis iš pat ryto klausė tikinčiųjų išpažinčių, o Votyvos šv. Mišiose pasakė homiliją apie šeimą. Rekolekcijų Sumos šv. Mišias aukojo kun. K. Balčiūnas ir nustebino šilališkius dar viena homilija, skirta ir suaugusiems, ir jaunimui.

Rekolekcijų šv. Mišiose talkino nemažas pulkelis ministrantų ir adorančių. Svečias kun. K. Balčiūnas buvo nustebintas darniai ir gražiai giedojusiu Šilalės parapijos choru, vadovaujamu Antano Kazlausko. Kun. K. Balčiūnas viešai padėkojo dekanui kan. dr. A. Genučiui, kad šis savo pavyzdžiu paskatino jį pasirinkti kunigo kelią.

1994 metų Lietuvos katalikų kalendoriuje „Šventųjų gyvenimai“ rašoma: „Rekolekcijos – katalikų religinės pratybos, kuriomis siekiama sustiprinti jų dalyvių religingumą. Jiems rengiamos pamaldos, aukojamos šv. Mišios, pamokslai, skatinama medituoti. Tai – kiekvieno kataliko proto, širdies bei sielos paruošimas priartėjimui prie Dievo“.

Advento rekolekcijose garbaus svečio sulaukė ir Šilalės dekanato Upynos, Varsėdžių ir Girdiškės parapijų tikintieji. Upynos parapijos klebono kun. Eduardo Steponavičiaus dėka šių parapijų rekolekcijose svečiavosi ir jas vedė irgi iš Šilalės krašto kilęs, dabar Vilniuje dirbantis kunigas dominikonas Augustinas Ruzgys, Vilniaus universitete dėstantis hebrajų ir arabų kalbas. Savo homilijomis jis nustebino visus tikinčiuosius. Jie dėkingi savo klebonui kun. E. Steponavičiui už svečio pakvietimą Advento rekolekcijoms.

Pamaldžiai Advento rekolekcijos praėjo ir kitose Šilalės dekanato parapijose: Kaltinėnuose, Laukuvoje, Požerėje, Kvėdarnoje, Pajūralyje, Pajūryje, Teneniuose, Didkiemyje, Vaitimėnuose ir Tūbinėse.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija