2014 m. sausio 4 d.    
Nr. 1
(2072)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Šv. Kalėdų išvakarės Telšiuose

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Kalėdinė eglė Telšiuose
Klier. Edvino BRUŽO nuotraukos

Kalėdinės egles įžiebimo
šventėje kalba Telšių rajono
meras Vytautas Kleiva

Kalėdinės eglės iliuminaciją
įžiebė Telšių rajono meras
Vytautas Kleiva

Gruodžio 22 dienos – ketvirtojo, paskutiniojo Advento sekmadienio vakaro šv. Mišiomis Telšių Katedroje buvo užbaigtos advento rekolekcijos. Po vakaro šv. Mišių, kuriose meldėsi gausus būrys tikinčiųjų telšiškių, Telšių Katedros aikštėje buvo iškilmingai pašventintas prie Kalėdų eglės įrengtas Betliejaus tvartelis, įžiebta kalėdinė eglė. Renginys pradėtas Telšių kultūros centro ir Telšių „Žemaitės“ dramos teatro darbuotojų surengta menine vaidybine kompozicija ir koncertu „Šv. Kalėdų belaukiant“. Po įžangos Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, dalyvaujant jo augziliarui vyskupui Linui Vodopjanovui OFM, Telšių rajono merui Vytautui Kleivai, kitiems Telšių miesto ir savivaldybės bei seniūnijos vadovams, pašventino Prakartėlę ir pasveikino miestelėnus. Sveikinimo žodį tarė ir kalėdinės eglės iliuminaciją įžiebė Telšių rajono meras V. Kleiva. Nors buvo žvarbokas ir vėjuotas vakaras, tačiau gausiai susirinkę žmonės neskubėjo skirtytis, jie klausėsi Adventui ir Kalėdoms skirtų giesmių, vaišinosi karšta arbata, turėjo gražią galimybę pabendrauti tarpusavyje.

Gruodžio 23 dieną Telšiuose vyko tradicinės kunigų Kūčios. 10 val. į Telšių Katedrą susirinkę Telšių vyskupijos dvasininkai, vadovaujant Telšių vyskupui J. Borutai SJ kartu meldėsi kalbėdami Rytmetinę Valandų liturgiją, po kurios klausėsi Telšių vyskupo augziliaro vysk. L. Vodopjanovo OFM pranešimo. Jis analizavo popiežiaus Pranciškaus encikliką „Lumen fidei“ ir remdamasis šiuo dokumentu vyskupas išryškino tikėjimo ir maldos svarbą šeimoje. Šeima – centras, apie kurį turėtų suktis parapijos pastoracijos ašis. Kiekvienas klebonas yra pakviestas pažinti savo parapijoje esančias šeimas, ieškoti galimybės tas jas atvesti į Bažnyčios gyvenimą, nuolat rūpintis jomis. Jis priminė popiežiaus Pranciškaus raginimą neuždaryti Kristui durų, vardino būdus, kaip darbuotis su šeimomis – būtinas šiltas, žmogiškas santykis, kitaip turi būti švenčiama Šv. Valentino diena, nuskambėjo kvietimas atnaujinti Santuokos sakramento įžadus švenčiant Šv. Šeimos šventę, burti tikinčias poras bendrystei, išsprendžiant įvairias kylančias problemas. Vyskupas L. Vodopjanovas OFM išryškino maldos už šeimas ir su šeimomis svarbą ir būtinybę. Šiais, Šeimos metais, būtina iš naujo surasti ryšį su šeimomis parapijose, kad šie metai būtų vaisingi rūpinantis ir puoselėjant šeimų pastoraciją.

Po konferencijos Telšių Katedroje buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo augziliaras L. Vodopjanovas OFM, būrys Telšių vyskupijos kunigų. Šv. Mišių metu į tikinčiuosius ir kunigus kreipėsi Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. Remigijus Saunorius, kuris perskaitė ganytojų laišką Kalėdų švenčių proga. Po šv. Mišių melstasi Telšių Katedros kriptoje prie Dievo Tarno vyskupo Vincento Borisevičiaus kapo, meldžiant, kad jis būtų paskelbtas palaimintuoju, pasimelsta ir už kitus čia palaidotus Telšių vyskupus.

Po pamaldų vyskupai, kunigai bei klierikai rinkosi į Telšių kunigų seminariją. Čia buvo pašventinta prakartėlė, laužomas kalėdaitis, išsakyti šventiniai linkėjimai. Kunigai ir klierikai vaišinosi tradiciniais Kūčių valgiais, pabendravo tarpusavyje, o visiems Šv. Kalėdų švenčių išvakarėse atminimo dovanėles įteikė Telšių vyskupijos ganytojas J. Boruta SJ, kiekvienam asmeniškai padėkodamas už tarnystę parapijose.  Telšių vyskupijos kunigai susirenka prieš pat šventes, kad galėtų pajusti kunigiškos bendrystės dvasią. Pasveikinę vieni kitus, pasistiprinę prie bendro stalo, dvasininkai skirstėsi į savo parapijas. Ten iškilmingai švęs mūsų visų Atpirkėjo gimimą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija