2014 m. vasario 28 d.    
Nr. 9
(2080)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Paminėjo arkivyskupą Mečislovą Reinį

Prie inscenizuotos M. Reinio
kameros – Stasė Goštautienė

Iš Antalieptės bažnyčios
į daugiafunkcinį centrą
vėliavomis pagerbtas nešamas
arkiv. M. Reinio biustas.
Trumpas sustojimas M. Reinio
gatvės pradžioje. Iš kairės:
Eligijus Morkūnas, Darius
Steponavičius (neša M. Reinio
biustą) ir Salvijus Merkys

Arkiv. M. Reinio giminaitės
Aldonos Poškienės (kairėje)
darbais domisi Utenos rajono
savivaldybės administracijos
Kultūros skyriaus vyr. specialistė
Zita Mackevičienė (dešinėje)

Šventės rengėjos ir talkininkės.
Iš kairės: Antalieptės seniūnaitė
Olga Raugienė, Danutė Ruliauskienė,
Lina Kriukienė, Dalia Laurinavičienė
ir Loreta Alaunienė

ANTALIEPTĖ. Vasario 9 dieną Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo Baltriškių Šv. Kazimiero bažnyčios rektorius t. Egidijus Charue (Tiberiados bendruomenė), prasidėjo renginys, skirtas arkiv. Mečislovo Reinio 130-osioms gimimo metinėms. Kadangi parapijos klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas dėl ligos renginyje dalyvauti negalėjo, todėl šv. Mišias aukojo gretimos parapijos kunigas, kuris pamoksle aiškino Evangelijos žodžius apie pasaulio šviesą ir žemės druską. „Jūs – pasaulio šviesa, jūs – žemės druska“, tačiau iš kur jos galiu pasiimti, nes pats iš savęs neturiu? – klausė kunigas. Ir kalbėjo: „Atėję į bažnyčią mes pasikrauname – prisipildome Dievo šviesos ir tampame jos nešėjais. O šviesą nešti galima tik ja spinduliuojant“. Tėvas Egidijus ragino gyventi Evangelija. Šv. Mišių pabaigoje melstasi į Dievo tarną arkiv. M. Reinį ir per jo užtarimą prašyta malonių.

Po šv. Mišių prie bažnyčios išsirikiavo Antalieptės seniūnaitės Olgos Raugienės vadovaujamos antalieptiškių bei iš įvairių vietovių atvykusių svečių eitynės į daugiafunkcinį centrą, priekyje nešant arkiv. M. Reinio biustą, apsuptą Lietuvos ir Antalieptės vėliavų. Čia pasitiko paroda, kurią išmoningai parengė O. Raugienė ir Regina Kuliešiene, joms talkino Audrutė Saulienė, Loreta Alaunienė, Eglė Steponavičienė, Aušra Kastanauskienė. Parodoje eksponuoti ir arkiv. M. Reinio giminaitės Aldonos Poškienės iš Madagaskaro rankdarbiai. Šią parodą, skirtą M. Reiniui, žadama perkelti į Antalieptės bažnyčios koplyčią, kad nuolat veikiančią ekspoziciją būtų galima papildyti. Kiekvienam, atėjusiam į renginį, buvo prisegta iš popieriaus iškirpta ranka – „Paslaptinga gelbstinti ranka“. Renginio dalyviai sugiedojo „Lietuva brangi“, o visus jos žodžius galėjo matyti ekrane.

Su arkiv. M. Reinio biografija supažindino Danutė Ruliauskienė. Renginyje parodyta plati meninė programa: Lina Kriukienė skaitė poezijos posmus, akordeonu grojo Jurgis Kriaučiūnas, solo dainavo Mykolas Piurko, Dalia Laurinavičienė ir Loreta Alaunienė (pastaroji ir akompanavo).

Šio teksto autorė pasakojo ir rodė vaizdus iš arkiv. M. Reinio atminimo įamžinimo Vladimire (prie Kliazmos), Vladimiro Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, bažnyčios septynių parapijiečių ir klebono t. Sergiejaus Zujevo piligrimystę M. Reinio keliais Lietuvoje bei šios piligrimystės įamžinimą. Taip pat įteikti Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios klebono kun. Vytauto Rapalio padovanotų knygų bei „XXI amžiaus“ laikraščių, M. Reinio lankstinukų, visus apdalino M. Reinio paveikslėliais su malda.

Apie Utenoje veikusio M. Reinio fondo atliktus darbus kalbėjo Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, įspūdžiais iš susitikimo su piligrimais Utenoje dalijosi Zarasų rajono savivaldybės tarybos narė (tuomet vicemerė) Stasė Goštautienė. Kalbėjo Zarasų muziejaus atstovas Vasilijus Trusovas, arkivyskupo M. Reinio giminaitė Aldona Reinytė-Poškienė iš Madagaskaro, Angelė Viburytė-Braknienė iš Dusetų, Marytė Misiūnaitė iš Padusčio kaimo.

Europarlamentarė Radvilė Morkūnaitė džiaugėsi atgimstančia Antaliepte, gražia bei kilnia švente, užsiminė, kad jos šeimoje irgi yra tolimų giminystės ryšių su arkiv. M. Reiniu.

Šventėje dalyvavo Zarasų rajono savivaldybės tarybos narės Daiva Kelečienė ir Violeta Barisevičienė, Vajasiškio bendruomenės atstovai, svečiai iš Dusetų ir kitų aplinkinių parapijų.

Šventės dalyviai buvo vaišinami žolelių arbata, sūriais, pyragais, kitais skanumynais, kuriuos kepė parapijos pastoracinio komiteto moterys, buvo žiūrimas videofilmas apie piligrimystę – 2011 m. balandžio 22 d. kryžiaus (autorius – Saulius Savickas) nešimą iš Madagaskaro į Antalieptę. Kalbėta, kad šiemet Didįjį penktadienį ši piligrimystė bus pakartota.

Antalieptės parapijos tikintieji su savo klebonu kan. Stanislovu Krumpliausku kiekvienose šv. Mišiose meldžia Dievo pagalbos, bažnyčios darbus ir parapijos reikalus pavesdami Dievo tarno Mečislovo Reinio globai. Kanauninkas ir parapijiečiai tikisi, kad Antalieptės „gulbė“ (bažnyčia) po dešimtmečius trukusių remonto darbų bus atidaryta ne tik tikintiesiems, bet ir kultūros paveldo objekto lankytojams.

Reikia tik džiaugtis, kad Lietuvoje formuojasi dar vienas arkiv. M. Reinio atminimo puoselėjimo centras – Antalieptė.

Dr. Aldona Vasiliauskienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija