2014 m. kovo 7 d.    
Nr. 10
(2081)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Šventojo jaunimo globėjo Jono Bosko relikvijų kelionė po Lietuvą

Šv. kun. Jonas Boskas

Kovo 2 dieną piligriminę kelionę po Lietuvą keliauti pradėjo šventojo, kunigo, vaikų ir jaunimo globėjo, saleziečių kongregacijos steigėjo, Jono Bosko relikvijos. Tai – pasaulinės šventojo relikvijų kelionės dalis. Ji 2009 metais prasidėjo Italijoje iš Marijos, Krikščionių Pagalbos, bazilikos Turine, keliavo per 130 pasaulio šalių, o kitąmet pasibaigs vėl Italijoje. Relikvijų kelionė skirta šventojo Jono Bosko 200 metų gimimo jubiliejui, kurį minėsime 2015 rugpjūtį. Parengti lietuvius šiam vizitui sausį į Lietuvą buvo atvykęs ir dvasią keliančių knygų autorius salezietis kunigas Brunas Fereras (Bruno Ferrero). Susitikime su visuomene kun. B. Fereras rodė filmą apie šv. Jono Bosko gyvenimą ir jo įkurtus krikščioniškus laisvalaikio centrus, auklėjimo sistemos ypatumus, analizavo jų svarbą šiandienai, akcentuodamas, kad kiekvienas žmogus yra labai vertingas („Dievas nekuria netikusių dalykų“) ir raginęs būti labai paprastiems, apie sudėtingiausius dalykus kalbėti širdimi ir kuo paprastesniais žodžiais. Žymus salezietis B. Fereras prisipažino to mokęsis ir tebesimokąs iš pedagogo, kunigo, visuomenės veikėjo ir kongregacijos steigėjo šventojo J. Bosko.


Vyskupijos kunigų susirinkimas ir akolitų skyrimas

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Vyskupai Linas Vodopjanovas OFM
ir Jonas Boruta SJ bei TKS II
teologijos kurso klierikai
(centre iš kairės) Antanas
Budreckas ir Donatas Litvinas

Vasario 18 dieną Telšiuose vyko kasmėnesinis Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas, kuriame dalyvavo ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai. Susirinkimas pradėtas bendra malda – Liturginių valandų Rytmetine. Bendrai maldai vadovavo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Po bendros maldos į susirinkusiuosius kreipėsi Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Jis ir Lietuvos bei Telšių vyskupijos katechetikos centro direktorius mons. Rimantas Gudlinkis pristatė svečią ir pagrindinį pranešėją – Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovą doc. dr. Artūrą Lukaševičių. Jis dalijosi įžvalgomis ir pastebėjimais apie katechezės organizavimą ir Naujosios evangelizacijos parapijose vykdymą šiandienos kontekste. Prelegentas pateikė 2013 metais Lietuvoje vykdyto sociologinio tyrimo apie žmonių katalikiškumą rezultatus ir išryškino kai kuriuos duomenis. Paaiškėjo, jog vidutiniškai tik 13 proc. katalikų reguliariai dalyvauja šv. Mišiose, 42 proc. katalikų šv. Mišiose dalyvauja 1–2 kartus per metus ir kartą per metus praktikuoja atgailos sakramentą. Dar kita dalis katalikų į bažnyčias ateina rečiau, tik tam tikromis progomis (laidotuvės, krikštynos, vestuvės). Kalbėtojas išryškino vieną didžiausių ir skaudžiausių problemą – jaunimo katalikiškumo mažėjimą. Aptartoje katechizavimo ir evangelizavimo metodikoje buvo išryškinti šie aspektai: priartėti prie atvirų religinio gyvenimo nepraktikuojančių katalikų ir su jais suradus kontaktą pakviesti tikėjimo pažinimui ir gilinimui; būtinas asmeninio santykio su Jėzumi pristatymas ir pakvietimas jam (kad ir per Alfa kursą); išryškinti bendruomeniškumo tikėjimo kelionėje būtinybę ir svarbą. Viskas turėtų būti orientuota į praktiką ir pasirengimą jai – sakramentų ir Eucharistijos liturgijos šventimą, misijų, katechezės, pastoracinės veiklos vystymą. Tada yra vilties, kad ši veikla taps vaisinga. Atsiranda būtinybė katekizuoti paauglius, ruošiant juos Sutvirtinimo sakramento priėmimui nuo 15 metų, bei rūpintis suaugusiųjų katekizavimu. Norint pasiekti svarbių ir svarių rezultatų būtina atkreipti dėmesį į ypač problemines sritis – paauglių lytiškumo ugdymą, socialinius katechezės parapijoje klausimus ir kitus, iš minėtos veiklos išplaukiančius aspektus. Dr. A. Lukaševičius dalinosi ir asmenine patirtimi, siekiant įgyvendinti užsibrėžtus planus Bažnyčios gyvenime, rekomendavo įvairią pagalbinę metodinę literatūrą, tinkamą ir reikalingą vykdant aptartą veiklą parapijose.


Malda už jaunimą, Lietuvos ir Bažnyčios ateitį

Vasario 13 dieną į Šiluvą atvykę piligrimai šventė Marijos dieną, meldėsi savo asmeniškomis intencijomis, už Tėvynę Lietuvą ir ypač jos jaunimą, už kenčiančius, sergančius artimuosius, prisimindami neseniai minėtą Pasaulinę ligonių dieną ir pavesdami juos Šiluvos Marijai, Ligonių Sveikatai. Į Šiluvą tą dieną piligriminę kelionę surengė Jurbarko dekanato parapijų tikintieji, o jų kunigai aukojo šv. Mišias, patarnavo klausyklose teikdami Atgailos sakramentą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija