2014 m. kovo 7 d.    
Nr. 10
(2081)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Vyskupijos kunigų susirinkimas ir akolitų skyrimas

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Vyskupai Linas Vodopjanovas OFM
ir Jonas Boruta SJ bei TKS II
teologijos kurso klierikai
(centre iš kairės) Antanas
Budreckas ir Donatas Litvinas

Vasario 18 dieną Telšiuose vyko kasmėnesinis Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas, kuriame dalyvavo ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai. Susirinkimas pradėtas bendra malda – Liturginių valandų Rytmetine. Bendrai maldai vadovavo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Po bendros maldos į susirinkusiuosius kreipėsi Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Jis ir Lietuvos bei Telšių vyskupijos katechetikos centro direktorius mons. Rimantas Gudlinkis pristatė svečią ir pagrindinį pranešėją – Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovą doc. dr. Artūrą Lukaševičių. Jis dalijosi įžvalgomis ir pastebėjimais apie katechezės organizavimą ir Naujosios evangelizacijos parapijose vykdymą šiandienos kontekste. Prelegentas pateikė 2013 metais Lietuvoje vykdyto sociologinio tyrimo apie žmonių katalikiškumą rezultatus ir išryškino kai kuriuos duomenis. Paaiškėjo, jog vidutiniškai tik 13 proc. katalikų reguliariai dalyvauja šv. Mišiose, 42 proc. katalikų šv. Mišiose dalyvauja 1–2 kartus per metus ir kartą per metus praktikuoja atgailos sakramentą. Dar kita dalis katalikų į bažnyčias ateina rečiau, tik tam tikromis progomis (laidotuvės, krikštynos, vestuvės). Kalbėtojas išryškino vieną didžiausių ir skaudžiausių problemą – jaunimo katalikiškumo mažėjimą. Aptartoje katechizavimo ir evangelizavimo metodikoje buvo išryškinti šie aspektai: priartėti prie atvirų religinio gyvenimo nepraktikuojančių katalikų ir su jais suradus kontaktą pakviesti tikėjimo pažinimui ir gilinimui; būtinas asmeninio santykio su Jėzumi pristatymas ir pakvietimas jam (kad ir per Alfa kursą); išryškinti bendruomeniškumo tikėjimo kelionėje būtinybę ir svarbą. Viskas turėtų būti orientuota į praktiką ir pasirengimą jai – sakramentų ir Eucharistijos liturgijos šventimą, misijų, katechezės, pastoracinės veiklos vystymą. Tada yra vilties, kad ši veikla taps vaisinga. Atsiranda būtinybė katekizuoti paauglius, ruošiant juos Sutvirtinimo sakramento priėmimui nuo 15 metų, bei rūpintis suaugusiųjų katekizavimu. Norint pasiekti svarbių ir svarių rezultatų būtina atkreipti dėmesį į ypač problemines sritis – paauglių lytiškumo ugdymą, socialinius katechezės parapijoje klausimus ir kitus, iš minėtos veiklos išplaukiančius aspektus. Dr. A. Lukaševičius dalinosi ir asmenine patirtimi, siekiant įgyvendinti užsibrėžtus planus Bažnyčios gyvenime, rekomendavo įvairią pagalbinę metodinę literatūrą, tinkamą ir reikalingą vykdant aptartą veiklą parapijose.

Paskui įžvalgomis pasidalino Telšių vyskupijos ganytojas J. Boruta SJ, primindamas, jog nereikia bijoti sutvirtinimui ruošti ir vyresnius asmenis. Jis pateikė du pavyzdžius: pal. pop. Joną Paulių II, kuris sutvirtinimo sakramentą priėmė būdamas 18 metų ir šviesios atminties garbųjį mons. Vincentą Vėlavičių, kuris buvo sutvirtintas 16 metų. Vyskupas priminė, jog vyresniame amžiuje jaunas žmogus yra pajėgesnis geriau įsigilinti į tikėjimo slėpinius ir juos sąmoningiau išgyventi.

Į susirinkusiuosius kreipėsi Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Viktoras Daujotis. Jis pristatė jau tradicija tapusių šv. Mišių patarnautojams organizuojamų Gavėnios rekolekcijų programą ir pobūdį. Šiais metais ministrantams iš Telšių vyskupijos parapijų Gavėnios rekolekcijos vyks kovo 29 dieną Kaltinėnuose ir balandžio 5 dieną Žemaičių Kalvarijoje.

Po konferencijos 12 val. Telšių Katedroje buvo aukojamos šv. Mišios. Joms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, vyskupijos kunigai, patarnavo Telšių kunigų seminarijos klierikai. Šv. Mišiose dviems Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos antrojo teologijos kurso klierikams – Donatui Litvinui (iš Gargždų parapijos) ir Antanui Budreckui (iš Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos) – Telšių vyskupas J. Boruta SJ suteikė lektorių skyrimus. Šv. Mišios prasidėjo Liturginių valandų Dienine. Po Evangelijos Telšių vyskupijos šventimų skyrimų komisijos posėdžio protokolą ir išvadas dėl lektorių skyrimų perkaitė Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas. Pamokslo metu Telšių vyskupas J. Boruta SJ kreipdamasis į būsimuosius lektorius ir į visus šv. Mišių dalyvius pabrėžė, kad kiekvienam tikinčiajam labai svarbu nuoširdus ir glaudus ryšys su Jėzumi: tiek Šventąjį Raštą skaitantieji, tiek jo klausantieji yra pašaukti jautriai jį į savo širdis priimti ir tuo Žodžiu gyventi. Lektoriams, Bažnyčios siunčiamiems skaityti liturgijos metu Dievo žodį, vyskupas linkėjo nelikti abejingiems to Žodžio paveikumui, bet atvira širdimi priimti jį į savo gyvenimus ir pagal jį gyventi.

Klier. Edvino BRUŽO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija