2014 m. kovo 21 d.    
Nr. 12
(2083)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Gyvojo rožinio maldininkai meldėsi už šeimas

Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio draugijos maldininkai, atsiliepdami į Lietuvos vyskupų paskelbtus Šeimos metus, sausį susirinko į dvasinį sambūrį – šv. Mišias, kurios yra aukojamos kiekvieną mėnesį, gyvojo rožinio maldos intencijomis.

Nepabūgę šaltuko maldininkai iš Pasvalio, Saločių, Pušaloto, Skrebotiškio, Krinčino, Daujėnų bei kitų parapijų rinkosi į Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią. Čia juos nuoširdžiai sutiko parapijos klebonas kun. Albertas Kasperavičius, dekanato Gyvojo rožinio draugijos dvasios vadas kun. Miroslav Anuškevič ir kun. Feliksas Čiškauskas. Pirmiausia maldininkai suklaupė rožinio maldai. Kalbėjo ketvirtąją rožinio dalį ,,Garbės slėpiniai“, Šv. Mergelės Marijos litaniją, Šv. Bernardo maldą, Dievo gailestingumo vainikėlį ir litaniją. Melstasi, kad šeimos būtų apdovanotos gausiomis Dievo malonėmis, meldėsi už mirusius dvasininkus, vienuolius, vienuoles, gyvojo rožinio maldininkus. Atlikus rožinio maldininkų himną, prasidėjo šv. Mišios. Jos aukotos gyvojo rožinio maldos intencija, kad Šeimos metai neštų gausių dvasinių dovanų. Šv. Mišias aukojo kun. M. Anuškevič.

Po šv. Mišių pasveikinome naujas Pasvalio parapijos Gyvojo rožinio draugijos maldininkes Eleną ir Stanislavą. Po to maldininkai rinkosi į šiltą špitolės salę katechezei ir agapei. Salės jaukumu pasirūpino maldininkės Rūta, Joana ir jos vyras Edvardas. Maldininkus pasveikino bei palaimino stalą Pasvalio klebonas kun. A. Kasperavičius. Jis domėjosi Gyvojo rožinio draugijos veikla. Paskui prasidėjo Šeimos metams skirta katechezė. Dvasios vadovas kunigas Miroslav sausio katechezę pradėjo Šventojo Tėvo žodžiais „Pirmutinė aplinka, kurioje tikėjimas apšviečia žmonių miestą, yra šeima“. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas Santuokos sakramento istorijai. Pasibaigus katechezei maldininkai dar ilgai diskutavo rūpimais klausimais.

Agapės metu maldininkai iš įvairių dekanato parapijų dalinosi Gerąja naujiena, mokėsi giedoti giesmes. Pasvalio parapijos Gyvojo rožinio draugijos maldininkė Vilma Gaigalaitė dalinosi įspūdžiais iš kelionės po Šventąją Žemę. Ji pasakojo apie Jordano upės, Palaiminimų, Taboro, Alyvų kalnų, Kafarnaumo, Kanos, Nazareto, Getsemanės aplankymą, plaukiojimą Galilėjos ežeru, Jėzaus gimimo vietos Betliejuje lankymą... Savo pasidalinimą įspūdžiais keliauninkė pabaigė giesme „Jėzau, pasitikiu tavimi“ ir linkėjo visiems nukeliauti į Šventąją Žemę ir pamatyti kiekvienam iš mūsų svarbias su Šventąja šeima susijusias vietas.

Agapės metu visi maldininkai dar ilgai diskutavo, ką prasmingo su Dievo pagalba ir Šv. Mergelės Marijos globa nuveiks Šeimos metais.

Sukalbėję bendrą maldą tik apie pietus išsiskirstė, pažadėję vėl susirinkti po mėnesio į Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio draugijos šv. Mišias bei Šeimos metams skirtą katechezę „Krikščioniška santuoka su kitatikiu“.

Vlada Čirvinskienė

Pasvalys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija