2014 m. kovo 21 d.    
Nr. 12
(2083)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Diakono šventimai

Naujasis diakonas Donatas Liutika

Kovo 2 dieną Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios, kurių metu Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikui Donatui Liutikai suteikė diakono šventimus. Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius, Telšių vyskupijos šeimos centro direktorius kan. Jonas Ačas, Telšių vyskupijos „Caritas“ direktorius, Rietavo parapijos klebonas kun. Antanas Gutkauskas, Židikų parapijos klebonas kun. Egidijus Jurgelevičius, Telšių vyskupo sekretorius kun. Haroldas Šneideraitis. Šv. Mišių metu giedojo Žemaičių Kalvarijos Bazilikos sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Kristinos Kondratavičienės. Šv. Mišiose dalyvavo visi Telšių kunigų seminarijos klierikai.


Sėkmingos tėvystės gebėjimai

Antrosios Sėkmingos tėvystės
grupės veiklos akimirka

Kovo 6-osios vakarą Telšių dekanato šeimos centre vyko paskutinis, šeštasis, antrosios Sėkmingos tėvystės gebėjimų ugdymo grupės, kurios veiklą remia privatus vokiečių fondas, susitikimas. Į šią grupę tėveliai ketvirtadienių vakarais rinkdavosi nuo sausio pabaigos ir, besidalindami tėvystės džiaugsmais bei rūpesčiais, atlikdami įvairias praktines užduotis, džiugiai sulaukė ankstyvo pavasario.


Padėkota už Dievo duotus metus

Šv. Mišių koncelebracijoje –
jubiliatas prel. Vytautas Steponas
Vaičiūnas (dešinėje) ir vyskupai
(iš kairės): Juozas Preikšas,
Jonas Ivanauskas, arkiv. Sigitas
Tamkevičius ir Kęstutis Kėvalas

Kovo 8 dienos vakarą Kauno Arkikatedroje Bazilikoje vyskupai, kunigai, gausiai susirinkusi bendruomenė dėkojo Viešpačiui už prelato, profesoriaus, daktaro, ilgamečio Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete dekano, dabar prodekano ir Kauno kunigų seminarijos studijų dekano Vytauto Stepono Vaičiūno OFS 70 gyvenimo metų ištikimą tarnystę ir ištikimybę savo pašaukimui, kurį rodo savo broliams kunigams, jaunajai kartai ir visai tikinčiųjų bendruomenei. Šv. Mišioms Arkikatedroje Bazilikoje vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas bei daugiau kaip trys dešimtys kunigų iš įvairių Lietuvos vyskupijų. Homiliją pasakė Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas. Šv. Mišiose giedojo KTU akademinis choras „Jaunystė“, vadovaujamas Danguolės Beinarytės.


Pagerbė Šv. Jono Bosko relikvijas

Vlada Čirvinskienė

Svarbiausias šv. Jono Bosko relikvijų kelionės tikslas – suvienyti įvairių kraštų kultūras, pasaulėjautą ir bendrystėje švęsti svarbią sukaktį: prieš 200 metų gimęs ir prieš 80 metų paskelbtas šventuoju kun. Jonas Boskas – krikščioniškas medis, iš kurio išaugo tūkstančių medžių giria. Jo gimimo jubiliejų švęsime 2015 m. rugpjūčio 16 d. O lietuvių tauta kovo 3–16 dienomis turėjo galimybę aplankyti šv. Jono Bosko relikvijas, pasimelsti prie jų, Gavėnios metu atnaujinti savo tikėjimą, prašyti šventojo užtarimo, kad Viešpats suteiktų gausių dvasinių malonių.


Vaikų bei jaunimo giesmių festivalis

Vasario 22 dieną Kaune, Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapijoje, šv. Mišiomis prasidėjo respublikinis vaikų bei jaunimo giesmių festivalis „Giesmių giesmelė 2014“, skirtas Šeimos metams, Švč. Mergelės Marijos, Dievo Motinos, išaukštinimui. „Giesmių giesmelė“ yra tradicinė kiekvienų metų šventė, kurios organizatoriai yra Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapija kartu su Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo departamento švietimo ir ugdymo skyriumi (atsakingas Gintaras Balčiūnas), VDU „Rasos“ gimnazija (atsakinga muzikos mokytoja metodininkė Danutė Šiaučiūnienė).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija