2014 m. kovo 21 d.    
Nr. 12
(2083)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Diakono šventimai

Naujasis diakonas Donatas Liutika

Ant šventinamojo galvos rankas uždėjo
Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ

Telšių vyskupai Jonas Boruta SJ
ir augziliaras Linas Vodopjanovas OFM
su kunigais ir diakonu Donatu Liutika
Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje

Kovo 2 dieną Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios, kurių metu Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikui Donatui Liutikai suteikė diakono šventimus. Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius, Telšių vyskupijos šeimos centro direktorius kan. Jonas Ačas, Telšių vyskupijos „Caritas“ direktorius, Rietavo parapijos klebonas kun. Antanas Gutkauskas, Židikų parapijos klebonas kun. Egidijus Jurgelevičius, Telšių vyskupo sekretorius kun. Haroldas Šneideraitis. Šv. Mišių metu giedojo Žemaičių Kalvarijos Bazilikos sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Kristinos Kondratavičienės. Šv. Mišiose dalyvavo visi Telšių kunigų seminarijos klierikai.

Šv. Mišių pradžioje Telšių vyskupas J. Boruta SJ džiaugėsi, kad Gavėnios išvakarėse Telšių vyskupijos dvasininkų eiles papildys dar vienas diakonas, kuriam vyskupas palinkėjo priimant šventimus atverti savo širdį Dievo malonei ir tarnystės džiaugsmui. Šv. Mišių pradžioje, apžvelgdamas tos dienos Dievo Žodį, kalbėjo vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Jis pabrėžė Dievo žodžio priėmimo svarbumą, leidimą Dievui veikti kiekvieno gyvenime ir ypač to linkėjo būsimajam diakonui. Pamoksle Telšių vyskupas J. Boruta SJ, remdamasis popiežiaus Pranciškaus mokymu, išryškino keletą svarbių dalykų: gyventi neturte evangeline prasme – mokytis mylėti taip kaip Jis; imti Jo jungą, kuris yra švelnus. Toks Jo jungo nešimas yra susietas su diakono tarnyste – vargšuose ir atstumtuosiuose matyti Kristaus veidą. Vyskupas priminė, jog kiekvienam tikinčiajam būtinas sąžinės atsivertimas į teisingumą, lygybę, nuosaikumą ir dalijimąsi. Telšių vyskupas kalbėjo apie tris skurdo tipus: medžiaginį, moralinį ir dvasinį. Ir išryškino, jog tikrasis priešnuodis prieš šį blogį – Evangelija. Vyskupas, kreipdamasis į būsimąjį naująjį diakoną, išryškino Gerosios Naujienos skelbimo tarnystės Bažnyčioje svarbą ir linkėjo naujajam diakonui atvira širdimi skelbti Ją ir liudyti pasauliui.

Būsimąjį diakoną D. Liutiką Telšių vyskupui ir tikintiesiems pristatė Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. V. Ačas, kuris, kaip įprasta šventimų apeigų metu, perskaitė ir Telšių vyskupijos Šventimų ir skyrimų komisijos posėdžio protokolą. Šventimų apeigų metu tyloje ant šventinamojo galvos rankas uždėjo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, o diakono rūbu – diakoniška stula ir dalmatika – naująjį diakoną aprengė Žemaičių Kalvarijos šventovės rektorius kan. J. Ačas.

Po iškilmingų pamaldų Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje naujasis diakonas D. Liutika buvo sveikinamas Žemaičių Kalvarijos parapijos namų salėje, kur kartu buvo surengta ir nuotaikinga agapė.

Iš Židikų parapijos kilęs, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją baigęs religijos mokslų magistro laipsniu diak. D. Liutika savo tarnystę šiuo metu atlieka Žemaičių Kalvarijoje.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Žemaičių Kalvarija, Plungės rajonas
Klier. Edvino BRUŽO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija