2014 m. kovo 21 d.    
Nr. 12
(2083)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Padėkota už Dievo duotus metus

Šv. Mišių koncelebracijoje –
jubiliatas prel. Vytautas Steponas
Vaičiūnas (dešinėje) ir vyskupai
(iš kairės): Juozas Preikšas,
Jonas Ivanauskas, arkiv. Sigitas
Tamkevičius ir Kęstutis Kėvalas

Prel. Vytautą Steponą Vaičiūną
sveikina VDU Katalikų teologijos
fakulteto bendruomenė
Jono IVAŠKEVIČIAUS nuotrauka

Kovo 8 dienos vakarą Kauno Arkikatedroje Bazilikoje vyskupai, kunigai, gausiai susirinkusi bendruomenė dėkojo Viešpačiui už prelato, profesoriaus, daktaro, ilgamečio Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete dekano, dabar prodekano ir Kauno kunigų seminarijos studijų dekano Vytauto Stepono Vaičiūno OFS 70 gyvenimo metų ištikimą tarnystę ir ištikimybę savo pašaukimui, kurį rodo savo broliams kunigams, jaunajai kartai ir visai tikinčiųjų bendruomenei. Šv. Mišioms Arkikatedroje Bazilikoje vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas bei daugiau kaip trys dešimtys kunigų iš įvairių Lietuvos vyskupijų. Homiliją pasakė Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas. Šv. Mišiose giedojo KTU akademinis choras „Jaunystė“, vadovaujamas Danguolės Beinarytės.

Susirinkusieji meldėsi už jubiliatą, prašydami jam tolesnės Dievo palaimos, ilgų gyvenimo metų. Liturgijos pabaigoje jubiliatas tarė šiltą padėkos žodį.

Vėliau prel. V. S. Vaičiūnas pasveikintas arkivyskupijos konferencijų salėje.

Jono IVAŠKEVIČIAUS nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija