2014 m. balandžio 11 d.    
Nr. 15
(2086)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Pasisėmėme patirties iš palangiškių

Palangos ir Šilalės Marijos
legiono prezidiumų legionieriai
su vikaru kun.Virginijumi Būta

Šv. Mišias legionieriams aukoja
Palangos Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčios vikaras
kun. Virginijus Būta, kairėje –
diakonas Andrius Bakstys
Autoriaus nuotraukos

Turbūt dar ne visiems katalikams yra žinoma, jog Marijos legionas yra tokia katalikų asociacija, kuri, pritariant Bažnyčiai, susiformavo į legioną tarnauti gėriui, skatinti atšalusių nuo tikėjimo bei netikinčiųjų atsivertimą į tikėjimą. Kadangi apaštalavimas nėra lengvas dalykas, todėl ši katalikiška organizacija pasivadino legionu (Marijos kariuomene) pagal senovės Romos modelį, priimant jos terminologiją. Tai nėra kokia nors politinė organizacija, nes Marijos legiono ginklai yra nuoširdžios maldos, pokalbiai su žmonėmis apie tikėjimą, atsivertimą.

Marijos legioną įkūrė Pranas Dufas, gimęs Dubline (Airija). Įstojęs į Šv. Vincento Pauliečio draugiją, pats parašęs ir išleidęs knygelę „Ar mes galime būti šventi?“, giliai išstudijavęs Marijos de Montforto veikalą „Traktatas apie tikrąjį pamaldumą Marijai“, sumanė įkurti legioną.

Šiuo metu P. Dufo įkurtasis Marijos legionas veikia beveik kiekvienoje pasaulio šalyje ir turi apie tris milijonus aktyvių legionierių bei žymiai daugiu pagalbininkų (maldos narių). Marijos legioną sudaro prezidiumai bei pagalbininkai, kurie dėl ligos ar kitų priežasčių negali tiesiogiai dalyvauti prezidiumo veikloje. Jie meldžiasi ir atlieka pavestas užduotis būdami namuose. Visiems prezidiumams privalu pasirinkti pavadinimą, susietą su Marija, turėti savo vėliavą bei kitą jiems bendrą simboliką.

Telšių vyskupijoje į Marijos legiono veiklą yra įsijungę 29 prezidiumai. Jų centras yra Telšiuose. Jam vadovauja pirmininkė Marija Stacinskienė. Kas mėnesį į šį centrą susirenka Telšių vyskupijos Marijos legiono prezidiumų atstovai. Kovo 22-ąją buvo susirinkę Šilalės dekanato Šilalės bei Pajūralio parapijų Marijos legionų prezidiumų atstovai. Buvo pasidalinta veiklos darbo patirtimi, išklausytos ataskaitos.

Kovo 25-ąją Šilalės Marijos legiono prezidiumo, pasivadinusio Marijos Apaštalų Karalienės titulu, atstovai dalyvavo Palangoje kasmetinėje palangiškių suorganizuotoje ACIES šventėje. Joje dar prieš šv. Mišias Palangos ir Šilalės Marijos legiono prezidiumų atstovai nuostabiai gražioje Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje sukalbėjo Rožinį ir kitas maldas. Šv. Mišias aukojo Palangos bažnyčios vikaras kun. Virginijus Būta. Jam patarnavo diakonas Andrius Bakštys. Pamaldos baigėsi švč. Mergelei Marijai skirtu aktu. Ši šventė sutapo su Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei iškilmės data.

Po to palangiškių buvome pakviesti į Palangos parapijos namus bendrai agapei. Joje be kun. V. Būtos ir diakono A. Baksčio, dalyvavo ir Palangos dekanato dekanas, Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas kun. dr. Marius Venckus. Visiems nuoširdžiai bendraujant, buvo pasidalinta abiejų prezidiumų veiklos patirtimi. Palangiškiai į minėtą šventę buvo pasikvietę ir gausų būrį prezidiumo pagalbininkų (maldos narių), todėl buvo aktyviai diskutuojama, kaip toliau tobulinti Marijos legiono prezidiumų veiklą. Šilališkiai džiaugėsi, kad jų Marijos legiono Apaštalų Karalienės prezidiumas jau yra įregistruotas Airijoje, Dubline.

Baigiantis šiam susitikimui bei nuoširdžiam pabendravimui, klebonas dekanas kun. dr. M. Venckus šilališkius apdovanojo UAB „Katalikų pasaulis“ išleista Patrice Choscholski knygele „15 maldos dienų su seserimi Faustina“.

Įkvėpę Palangos joduoto oro, kupini dvasinio pakylėjimo, lydimi Viešpaties Apvaizdos, laimingai sugrįžome į Šilalę, pasisėmę patirties bei naujų sumanymų Marijos legiono veiklai tobulinti.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija