2014 m. spalio 24 d.    
Nr. 40
(2111)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Pasveikino Telšių vyskupą

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Šv. Mišių koncelebracijai
Telšių Šv. Antano Paduviečio
Katedroje vadovauja vyskupas
Jonas Boruta SJ (centre)

Vyskupai šv. Mišiose Žemaičių
Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos
Apsilankymo Bazilikoje

ŽEMAIČIŲ KALVARIJA. Spalio 12 dieną, sekmadienį, pagrindinėje Telšių vyskupijos šventovėje – Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Bazilikoje – vyko iškilmingas joje esančio stebuklingojo Dievo Motinos su Kūdikiu, Krikščioniškų Šeimų Karalienės, paveikslo karūnavimo popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis karūnomis aštuntųjų metinių minėjimas. Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, įgaliotas popiežiaus Benedikto XVI, stebuklingąjį paveikslą iškilmingai karūnavo 2006 m. spalio 8 d. Tą dieną 70 metų jubiliejų čia šventė Telšių vyskupijos ordinaras vyskupas Jonas Boruta SJ. 12 valandą pagrindinėms šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo apaštališkasis nuncijus Pabaltijui arkivyskupas Pedras Lopesas Kvintana (Pedro López Quintana) ir jo patarėjas mons. Džovanis Gasparis (Giovanni Gaspari), Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, jo pagalbininkas vyskupas Arūnas Poniškaitis, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, jubiliatas Telšių vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovai, Telšių vyskupijos kurijos atstovai. Šv. Mišių liturgijoje patarnavo Telšių kunigų seminarijos klierikai, giedojo Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, parapijos grigališkojo choralo grupė, vadovaujama Vidmanto Budreckio. Į Baziliką tą dieną rinkosi Telšių vyskupijos šeimų centrų dekanatuose ir parapijose vadovai bei savanoriai ir tikintieji iš visos Lietuvos.

Šv. Mišių pamoksle Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius SJ komentavo tos dienos Šventojo Rašto skaitinius. Arkivyskupas išryškino tą dieną Evangelijoje aptartą vestuvinio rūbo svarbą ir kvietė tuo meilės rūbu apsivilkti visus, o ypač šeimas bei šeimų centrų darbuotojus ir savanorius. Jis kvietė apsivilkti šventinį meilės rūbą ir su juo darbuotis mylint Dievą, artimą, Bažnyčią. Ganytojas pamoksle kreipėsi į jubiliatą – Telšių vyskupą J. Borutą SJ – ir sveikindamas jį jubiliejaus proga visiems iškilmių dalyviams priminė šio dvasininko gyvenimo įvykius. Vyskupas J. Boruta SJ gimė 1944 m. spalio 11 d. Būdamas gamtos mokslų atstovas ir dirbdamas mokslinį darbą jis pogrindžio sąlygomis studijavo teologiją kunigų seminarijoje, davė įžadus Jėzaus draugijoje – tapo vienuoliu jėzuitu, buvo įšventintas kunigu. Suėmus tuometinį „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ vyriausiąjį redaktorių kun. S. Tamkevičių SJ jis šio pogrindinio leidinio vyriausiuoju redaktoriumi dirbo iki pat Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, ilgus metus buvo jėzuitų ordino Lietuvoje ir Latvijoje provincijolu, tapęs vyskupu, kurį laiką dirbo Vilniaus arkivyskupijoje, o nuo 2001 metų – jis Telšių vyskupijos vyskupas ordinaras. Arkivyskupas išryškino vyskupo J. Borutos SJ uolumą, atsidavimą Kristaus Evangelijai, meilę Bažnyčiai ir linkėjo stiprios sveikatos, gausių Dievo malonių ir toliau einant ganytojo pareigas Telšių vyskupijoje. Pamokslininkas kvietė melstis už jubiliatą ir prašyti Viešpaties palaimos bei Dievo Motinos – Krikščioniškų Šeimų Karalienės – globos ir užtarimo.

Po šv. Mišių Telšių vyskupą J. Borutą SJ sveikino vyskupai, kunigai, seminaristai, šeimų centrų vadovai, katalikiškų organizacijų atstovai, įvairių bendruomenių nariai, o paskui nuskambėjo „Ilgiausių metų“. Iškilmių pabaigoje visiems padėkos žodį tarė pats jubiliatas, buvo surengti šventiniai pietūs.

Telšiai. Spalio 17 dieną Šv. Antano Paduviečio Katedroje vyko kunigų formacijos susirinkimas.

12 val. Telšių Katedroje buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ, tą dieną iškilmingai šventęs savo 70 metų jubiliejų. Koncelebravo Telšių vyskupijos augziliaras ir generalvikaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių vyskupijos kurijos kancleris, Telšių kunigų seminarijos vicerektorius kan. Remigijus Saunorius, Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso Šiluvoje vadovas kan. Andriejus Sabaliauskas, Telšių vyskupijos vyskupo vikarai, apašt. prot. Juozapas Pranciškus Gedgaudas, prel. Juozas Šiurys, Lietuvos ir Telšių vyskupijos katechetikos centrų direktorius mons. Rimantas Gudlinkis, Telšių vyskupijos Šeimos centro direktorius kan. Jonas Ačas, „Caritas“ direktorius kun. Antanas Gutkauskas, Jaunimo centro direktorius kun. Viktoras Daujotis, Telšių vyskupijos dekanatų dekanai, vicedekanai – iš viso daugiau nei 100 kunigų. Šv. Mišiose meldėsi daugiau nei 150 ateitininkų iš visos Telšių vyskupijos, liturgijoje patarnavo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos ir Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso Šiluvoje klierikai, giedojo jungtinis Telšių Katedros ir Telšių miesto muzikos mokyklos mokytojų choras, vadovaujamas vargonininkės Dalios Pleškienės, šv. Mišių metu grojo Telšių muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras, vadovaujamas Roberto Surblio. Šv. Mišiose dalyvavo visų Telšių vyskupijos teritorijoje esančių savivaldybių ir rajonų merai bei atstovai, vyskupo jubiliato giminaičiai, būrys tikinčiųjų.

Pamokslą pasakė Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Komentuodamas tos dienos Dievo Žodžio skaitinius vyskupas kalbėjo ir apie tą dieną Bažnyčios liturgijoje minimą pirmųjų krikščionybės amžių vyskupą kankinį Ignacą Antiochietį, vieną iš garsiausių Bažnyčios Tėvų. Jis buvo vadinamas Teoforu – Dievo nešiotoju – ir už savo tvirtą tikėjimą Kristumi bei ištikimybę Bažnyčiai buvo žiauriai nužudytas Romoje (jį amfiteatre sudraskė liūtai). Šio vyskupo kankinio ištikimybė, anot pamokslininko, turi labai aiškų tęstinumą Telšių vyskupijos vyskupo J. Borutos SJ gyvenime ir pašaukime. Pamokslininkas priminė susirinkusiesiems jubiliato nueitą kelią. Jis gimė 1944 m. spalio 11 d., studijavo fiziką Vilniaus universitete, buvo aktyvus Bažnyčios veikėjas pogrindžio sąlygomis, „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ vyriausiasis redaktorius, baigė pogrindžio kunigų seminariją, davė amžinuosius įžadus Jėzaus Draugijoje – tapo jėzuitu. Vėliau ilgus metus buvo šios vienuolijos Lietuvoje ir Latvijoje provincijolu, dirbo intensyvų mokslinį darbą, dėstė Vilniaus universitete, vadovavo Lietuvių Katalikų Mokslo akademijai, buvo pirmuoju, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, katalikiškų religinių laidų redaktoriumi ir kūrėju Lietuvos radijuje ir televizijoje. Tapęs vyskupu buvo Vilniaus arkivyskupo augziliaras, nuo 2002 metų sausio yra Telšių vyskupijos ganytojas. Pamokslininkas linkėjo jubiliatui ilgų gyvenimo metų, tvirtybės ir gausios Dievo palaimos sunkiame Ganytojo kelyje, o visus iškilmių dalyvius kvietė nuolat melstis už savo ganytoją, kad jis nepailstų ir nepavargtų, vesdamas jam patikėtą Dievo Tautą išganymo keliu.

Pabaigoje Telšių vyskupijos ganytojas su pamaldų dalyviais meldėsi už tuo metu Romoje vykstantį Katalikų Bažnyčios vyskupų, atvykusių iš viso pasaulio, Sinodą ir kad į altorių garbę būtų iškeltas vyskupas kankinys Dievo Tarnas Vincentas Borisevičius, kurio žemiškieji palaikai nuo 1999 metų ilsisi Telšių vyskupijos Katedros kriptoje.

Šv. Mišioms pasibaigus, po ganytojų palaiminimo Telšių vyskupijos vyskupą jubiliatą J. Borutą SJ sveikino gausus sveikintojų būrys. Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. Remigijus Saunorius perskaitė vyskupui J. Borutai SJ skirtus prezidentės Dalios Grybauskaitės, ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus, Seimo vicepirmininkės Irenos Degutienės atsiųstus sveikinimus, kuriuos palydėjo gausūs Katedroje besimeldžiančiųjų aplodismentai. Seimo narys Valentinas Bukauskas perkaitė vyskupui skirtą Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės sveikinimą. Vyskupą sveikino Seimo nariai.

Telšių vyskupijos kunigų vardu pasveikino Telšių vyskupijos Katedros kanauninkų kapitulos pirmininkas kan. Domas Gatautas, atminimo dovanėles bei gėlių puokštes jubiliatui teikė Akmenės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Palangos, Skuodo, Kretingos, Neringos, Rietavo, Pagėgių, Mažeikių, Šilalės, Šilutės, Plungės savivaldybių ir rajonų merai bei kiti atstovai. Vyskupą sveikino Telšių miesto seniūnas, Telšių katalikiškos Vyskupo V. Borisevičiaus gimnazijos vadovai, Telšių vyskupijos ateitininkų vietovės valdyba, Telšių vyskupijos institucijų atstovai, atskiros tikinčiųjų šeimos, jubiliato giminaičiai. Paskui visiems padėkos žodį tarė pats jubiliatas, Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ. Sveikinimus ir linkėjimus vainikavo skambus „Ilgiausių metų“ ir šventiniai pietūs Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje.

Tą pačią dieną, po iškilmingų šv. Mišių Telšių Katedroje, Telšių „Džiugo“ gimnazijoje vyko Telšių vyskupijos ateitininkų konferencija, skirta ateitininkijos atsikūrimo Lietuvoje ir Žemaitijoje 25 metų jubiliejui. Ateitininkus bei jų kuopų vadovus sveikino Telšių rajono ir savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė bei kiti atvykę pasveikinti garbūs svečiai, už ilgametę veiklą ateitininkų organizacijoje Telšių miesto ir rajono mero Vytauto Kleivos pasirašytais padėkos raštais buvo pagerbtos Jurgita ir Loreta Raudytės.

Renginio metu vyko nuotaikingas koncertas, buvo prisiminta ateitininkijos atkūrimo Lietuvoje ir Žemaitijoje istorija, kalbėjo patys pirmieji kuopų vadovai, ataskaitą už nuveiktą veiklą pateikė Telšių vyskupijos ateitininkų vietovės valdybos pirmininkas, Viekšnių gimnazijos tikybos mokytojas Paulius Auryla. Po koncerto ir pranešimų vyko naujų valdybos narių rinkimai bei nuotaikinga agapė, kurios metu buvo aptarta ateitininkų veiklos vizija ir planai ateičiai, sveikinti naujieji valdybos nariai.

Raimundo ZIMKOS nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija