2014 m. spalio 24 d.    
Nr. 40
(2111)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Atsinaujinimo dieną – apie šeimą

Spalio 19-ąją, Bažnyčiai švenčiant Misijų sekmadienį, Kaune katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“ surengė Atsinaujinimo dieną. Savo tema „Šeima – tarnystė Bažnyčios misijoje“ ji atkreipė dėmesį, jog šiemet minime Šeimos metus, be to, pakvietė dar kartą pažvelgti į krikščionio bei krikščioniškos šeimos misiją Bažnyčioje, ypač remiantis popiežiaus Pranciškaus apaštališkuoju paraginimu „Evangelii gaudium“ („Evangelijos džiaugsmas“).

Atsinaujinimo diena vyko VDU Didžiojoje salėje, joje dalyvavo nemažai šeimų (ir su pačiais mažiausiais savo nariais) – ne tik kauniečių, bet ir atvykusių iš įvairių Lietuvos vyskupijų. Didelė Atsinaujinimo dienos laiko dalis buvo skirta maldai – Viešpaties šlovinimui drauge su „Gyvųjų akmenų“ bendruomene bei sekmadienio Eucharistijai, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.

Dvi Atsinaujinimo dienos konferencijas vedė svečias iš Italijos, kunigas misionierius Konstansas Donegana (Costanzo Donegana). Jis – Bažnyčios istorijos daktaras, katalikiškos žiniasklaidos ir leidinių bendradarbis ir autorius, šiuo metu dirbantis Popiežiškajame misijų institute (jo viešnagės Lietuvoje proga leidykla „Gyvieji akmenėliai“ išleido kun. K. Doneganos knygą „Dievas eina prieš srovę“). Šeštadienį Pal. Jurgio Matulaičio namuose jis vedė konferencijas ir seserims vienuolėms.

Po pietų Atsinaujinimo dienos dalyviai rinkosi sau artimas darbo grupes. Jose apie „Caritas“ 25 metų kelią ir šiandienos rūpesčius kalbėjo Lietuvos „Caritas“ generalinė direktorė Janina Kukauskienė, evangelizacijos iššūkį nuo asmeninio atsivertimo eiti į misionierišką atsivertimą aptarė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė (katalikų evangelizacinė bendruomenė „Naujoji Sandora“); kasdienybės šventumą liudijo tėvai Eglė ir Romualdas Šiliūnai (su mažiausiu aštuntuoju vaiku ant rankų). Kun. K. Donegana bendravo su jaunimo grupe. Atskiroje grupėje buvo užimti vaikai, o užtarimo maldai vadovavo „Gyvieji akmenys“ bei „Gailestingumo versmė“.

Eucharistijai pasirengti padėjo kun. dr. Petras Pich (KTU kapelionas, „Opus Dei“ prelatūra), jis skaitė įvadą į šv. Mišias. Minėta, jog žmogaus širdis yra pati geriausia vieta Jėzui saugoti. Esame tabernakuliai, kuriuose nešame Jėzų į savo namus, darbovietes. Priimamas Jėzus turi atsispindėti žmoguje – kiti turi pastebėti, jog tikintysis yra dalyvavęs sekmadienio Eucharistijoje.

Vėliau, pradėdamas Eucharistijos šventimą, Atsinaujinimo dienos dalyvius pasveikino jai vadovavęs Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius SJ. Ganytojas kvietė dėkoti Dievui už tą sekmadienį užbaigtą Vyskupų Sinodą bei už popiežiaus Pijaus VI beatifikaciją Vatikane.

Palaimintuoju paskelbtą Paulių VI, labai neramiais pasaulyje laikais vadovavusį Kristaus Bažnyčiai, arkivyskupas minėjo ir savo homilijoje, prisimindamas, jog būtent šis Popiežius skyrė Lietuvai, kuri tuomet turėjo tik vieną vyskupą, dar tris ir pavedė vietinėms Bažnyčioms spręsti daug svarbių klausimų, atliko kitų reikalingų ganytojiškų darbų, pradėjo ir apaštalines keliones už Vatikano ribų, kalbėjo, jog šiems laikams daug svarbesnis yra ne mokymas, bet liudijimas.

Arkivyskupas kvietė su dėkingumu žvelgti į popiežiaus Pauliaus VI įsteigtą Vyskupų Sinodą, kuris ką tik Vatikane atvirai svarstė ir mąstė, nesivaikydamas sensacijų, kurių laukė žiniasklaida, kaip padėti šeimoms šiandien, XXI amžiuje, eiti per gyvenimą, padėti ir toms, kurių meilė ir ištikimybė nesudūžta, ir toms, kuriose, ganytojo žodžiais tariant, įvyko katastrofa ir ant jos skeveldrų stovėdami žmonės nori eiti į priekį.

Eucharistijos pabaigoje palinkėjimą visiems ir ypač šeimoms – svajoti, turėti didžių troškimų, norėti daugiau ir aukščiau – dar tarė svečias kun. K. Donegana, ypač padrąsindamas šeimas: „Šeimos, niekada nesakykite, kad esate mažos. Esate didesnės už visus politikus, artistus, sportininkus, už visas žvaigždes, – esate didesnės, jei savo namuose turite Jėzų“.

Kitą Atsinaujinimo dieną „Gyvųjų akmenų“ bendruomenė ketina surengti 2015 m. sausio 25 d.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija