2014 m. gruodžio 19 d.    
Nr. 48
(2119)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Svečiavosi įdomus pamokslininkas

Vyskupas Jonas Kauneckas,
klebonas kan. Jonas Paulauskas,
diakonas Audrius Undraitis
ir jaunimas bažnyčioje po Mišių.

Vyskupas Jonas Kauneckas ir parapijos
klebonas kan. Jonas Paulauskas
ateitininkų kambaryje

Šv. arkangelo Mykolo parapiją aplankė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Jis daug metų yra dirbęs vikaru Telšių vyskupijos parapijose, žinomas, kaip labai įdomus pamokslininkas, daug aktyviai dirbęs, bendravęs su ateitininkais. Sovietiniais laikais kartu su kunigais Alfonsu  Svarinsku, Vincentu Vėlavičiumi, Juozu Zdebskiu,  arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi aktyviai dalyvavo Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto veikloje. Būdamas Panevėžio vyskupu ordinaru, jis dirbo ir Ateitininkų federacijos dvasios vadu, rūpinosi ateitininkų organizacijų steigimu, jų veiklos kokybe, palaikymu.

Gruodžio 7-osios sekmadienį jis pasakė pamokslus susirinkusiems į Mišias 9 val. Į 10 val. šv. Mišias susirinkusiems besiruošiantiems Pirmajai šv. Komunijai vyskupai pasakė specialiai vaikams pritaikytą pamokslą. Po šv. Mišių, vaikai su mokytojų pagalba padėkojo vyskupui giesmelėmis, įteikdami gėlių, duonos kepalą.

Kartu su parapijos klebonu  kan. Jonu Paulausku vyskupas koncelebravo 12 val. Sumos šv. Mišias, pasakė įdomų pamokslą, pateikdamas aiškių gyvenimiškų pavyzdžių. „Tas, kuris gyvena nesirūpindamas savo dvasiniu pasauliu – praranda savo žmogiškumą. Kodėl Lietuvoje sekmadieniais dirba beveik visos parduotuvės? Atvykę kaimyninių valstybių svečiai stebisi, kam to reikia? Kalti Jūs, kurie sekmadieniais lankotės parduotuvėse. Jeigu sekmadieniais beveik niekas nepirktų, parduotuvių kasininkės ir kiti darbuotojai galėtų švęsti sekmadienį, darbdaviai jų nelieptų dirbti, – kalbėjo vyskupas. – Lenkijoje, Vokietijoje sekmadieniai švenčiami, parduotuvės niekada nedirbo ir nedirba, bet  tų šalių krizė beveik nepalietė, jie gyvena geriau negu mes“. Vyskupas pasidžiaugė gražia, gausiai lankoma Gargždų bažnyčia, pasidžiaugė kad yra jaunimo, moksleivių.

Po šv. Mišių klebonas kan. J. Paulauskas dėkojo vyskupui už apsilankymą, už  prasmingus pamokslus, ateitininkai vyskupui padėkojo gėlių žiedais, kvietė dažniau aplankyti, choras giesme palinkėjo ilgiausių metų. Vyskupas, su klebonu kan. J. Paulausku atėjęs į ateitininkų kambarį, padovanojo visiems jo paties sudarytą knygelę „Tu – genijus“. Ta knygelė – dovana jaunimui. Joje gausu mini testu įvairiomis jaunimui aktualiomis temomis.

Aktualių, įdomių minčių, tikrų faktų, prasmingų pamokymų, patarimų visiems, visada įdomu pasiklausyti, knygelėje paskaityti.

Kazimiera Sipienė

Gargždai
Autorės nuotraukos  

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija