2015 m. sausio 16 d.    
Nr. 2
(2122)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją 

Šiame numeryje:

Lietuva – jau tik
su euru. Ar tai mus
džiugina?

Premjeras padėkojo
kryždirbiams
už rūpestį išsaugant
Sausio 13-osios
aukų atminimą

Laisvės gynėjams
atminti Trijų Kryžių
paminklas apšviestas
trispalvės spalvomis

Panevėžys Kultūros
sostinės vardą
perdavė Žagarei

Ministras Dainius
Pavalkis pasveikino
90-metį švenčiantį
akademiką prof.
Zigmą Zinkevičių

Prisimenant
Bažnyčios karį...

Kardinolų kolegijos papildymas

Mindaugas Buika

Jauniausias pagal amžių
Kardinolų kolegijos narys 53 metų
Suanė Patita Painis Mafis (Tonga)

Romos kurijai – tik viena vieta

Katalikų pasaulyje atidžiai stebint dabar (sausio 12–19 dienomis) vykstančią apaštalinę popiežiaus Pranciškaus kelionę į Azijos valstybes Šri Lanką ir Filipinus, plačiai komentuojamas anksčiau Šventojo Tėvo paskelbtas sprendimas apie Kardinolų kolegijos papildymą 20 naujų narių, įskaitant 15 tų kardinolų, kurie dar nesulaukė 80 metų ribos ir bus vadinami elektoriais, nes galės dalyvauti naujo Popiežiaus rinkimų konklavoje. „Kaip jau esu pranešęs, būsimąją vasario 14-ąją aš su džiaugsmu turėsiu konsistoriją, kurioje paskirsiu 15 naujų kardinolų, kurie atstovauja 14 šalių iš visų kontinentų. Tai patvirtina neišardomą ryšį tarp Romos Bažnyčios ir dalinių Bažnyčių visame pasaulyje“, – kalbėjo popiežius Pranciškus sausio 4 dieną po sekmadienio „Viešpaties angelas“ maldos. Kreipdamasis į dešimtis tūkstančių susirinkusiųjų į Šv. Petro aikštę, jis pranešė, kad kitą dieną po tos iškilmingos konsistorijos su naujaisiais kardinolais aukos šv. Mišias ir homilijoje, matyt, išsakys prasmingus palinkėjimus Bažnyčios hierarchams jų atsakingoje tarnystėje. Popiežius Pranciškus nurodė, kad šia proga į Romą kviečia visus pasaulio kardinolus, su kuriais susitikęs vasario 12–13 dienomis aptars svarbius Bažnyčios gyvenimo klausimus ir Vatikano institucijų reformą.


Ko ieškome?

Kun. Vytenis Vaškelis

Kai Jonui Krikštytojui ištarus: „Štai Dievo Avinėlis!“ (Jn 1, 36), du jo mokiniai pradėjo eiti įkandin Jėzaus. Jis atsigręžęs paklausė: „Ko ieškote?“. Galime numanyti, kas kirbėjo pirmųjų Kristaus mokinių viduje ir, praplečiant jų atsakymą, tariame: „Viešpatie, nuo šiol Tu esi mūsų naujasis Mokytojas, Tave trokštame pažinti ir gyventi panašiai taip, kaip Tu gyveni. Tad parodyk mums kelią, kuris veda į Tavuosius namus...“ (plg. 1 Jn 1, 38). „Ateikite ir pamatysite“, – lakoniškai bei draugiškai pakvietė Tas, kuris visus žmones kviečia laisvai sekti Juo, kad jų savęs atradimas Jame pranoktų tai, ką jie skausmingai prarado Edeno sode (plg. Pr 1, 27–28).

„Žmogus ieško Dievo. Kurdamas Dievas kiekvieną esybę pašaukia iš nebūties į buvimą. Apvainikuotas garbe ir didybe, žmogus, kaip ir angelai, gali pripažinti, koks nuostabus Viešpaties vardas visoje žemėje. Net per savo nuodėmę praradęs panašumą į Dievą, žmogus lieka savo Kūrėjo paveikslas. Jis tebetrokšta į buvimą jį pašaukusio Dievo. Visos religijos liudija, kad ieškoti Dievo neatsiejama nuo žmogaus esmės“, – skaitome katekizme. Taigi net ir tie, kurie atmeta Dievą, negali atsiriboti nuo savosios būtybės, kuri yra nekvestionuojamas liudijimas, kad egzistuoja aukštesnioji protingoji Esatis, kuri tik iš begalinio gailestingumo palaiko būtį savo maištingojo kūrinio, kurio kartais logiškai nemotyvuoti sprendimai gali tapti neprognozuojamu iššūkiu, skirtu dieviškosios kantrybės išbandymui.


Kaišiadorių vyskupijoje

Elektrėnų dekanate

Tarnystės parapijoje įprasminimas

Kalba knygelės „Pašaukimo keliu“
sudarytoja dr. Žydronė Kolevinskienė

ONUŠKIS. Gruodžio 28 dieną, sekmadienį, Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje buvo švenčiamos kelios buvusio ilgamečio klebono kun. Igno Kavaliausko sukaktys: darbo šioje parapijoje 35-metis, kunigystės 60-metis ir gyvenimo 85-metis. Šv. Mišias aukojo ne tik jubiliatas, bet ir dabartinis klebonas kun. Algimantas Gaidukevičius bei kaimyninės Aukštadvario parapijos klebonas mons. Vytautas Kazimieras Sudavičius. Aukštadvario klebonas pamoksle kalbėjo apie kunigystę. Pasak mons. V. K. Sudavičiaus, kiekvienoje šeimoje maždaug kas 100 metų būna pašaukimas į kunigystę, tačiau dažnai į tą pašaukimą dėl įvairiausių priežasčių neatsiliepiama. „Kokia būtų parapija, jei ji neturėtų savo kunigo?“ – klausė monsinjoras ir atsakė, kad tada ji maždaug po dešimties metų mirtų, todėl kvietė melstis už kunigystės pašaukimus. Monsinjoras sakė, kad kiekviena parapija, išauginusi kunigą, turi privilegiją prieš tas, kurios nedavė kunigų, ir kai vyskupui reikia rinktis, kurią parapiją palikti aptarnaujamą, į tai atsižvelgiama.


Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

Dalijosi Kristaus gimimo džiaugsmu

Trys Karaliai su „Obelėlės“
mokyklos-darželio vaikais

KĖDAINIAI. Šv. Jurgio bažnyčia tęsia liturginių metų tradicijas. Ėjimas į bendruomenes, organizacijas, gatves nešant tikėjimo ženklus, giesmę, maldą prieš penketą metų buvo pradėtas organizuoti klebono kun. Artūro Stanevičiaus. Pradžioje miestiečiams gal buvo kiek neįprasta. Dabar jau visi laukia tų apsilankymų bei procesijų, į kurias neretai įsijungia ir patys nelikdami vien stebėtojais.

Šių metų Trijų Karalių šventės dalyviams padėjo ir puikus oras, todėl Karaliai galėjo aplankyti daugiau įstaigų, pradžiuginti daugiau žmonių.

Karalius vedė žvaigždė. Sausio 6 dieną po šv. Mišių Šv. Jurgio bažnyčioje Trys Karaliai su palyda patraukė į šalia bažnyčios esančią J. Paukštelio pagrindinę mokyklą, pasveikino mokyklos bendruomenę giesme „Brangią dieną švęsdami...“, „Caritas“ moterys padovanojo šių metų kalendorius ir uždegė „Gerumas mus vienija“ žvakelę, linkėdamos mokyklos bendruomenei savitarpio supratimo, šilumos ir sutelkto darbo ugdant jaunąją kartą. Žinių namai pakvipo Karalių dovanotais smilkalais.


Kauno arkivyskupijoje

Ukmergės dekanate

Kalėdų laukimas

Kalėdų senelis su Vidiškių vaikučiais

Vidiškiai. Gruodžio šventės draugėn sutelkė Vidiškių miestelio bendruomenę. Šv. Trejybės bažnyčios klebonas kun. Darius Auglys, seniūnas Virgilijus Štaras, bendruomenės taryba bendromis jėgomis nuveikė keletą darbų, kurie pradžiugino miestelėnus.

Gruodžio 12-ąją prie Vidiškių seniūnijos susirinko mažieji vidiškiečiai su tėveliais į eglutės įžiebimo šventę. Žaislus eglutei pagamino patys vidiškiečiai. Muzikinę adventinę programą atliko Vidiškių kultūros namų etnografinis ansamblis „Ulyčia“. Kalėdų senelis klausėsi vaikų dainelių, eilėraštukų, dalino jiems saldainius.

Prieš Kūčias klebonas kun. D. Auglys aplankė Jasiuliškių socialinės globos namus: klausė išpažinčių, koplytėlėje aukojo šv. Mišias, o gruodžio 24 dieną palaimino globotinių Kūčių stalą, laužė su šių namų gyventojais kalėdaitį.


Prisiminti laisvės gynėjai

Sausio 13-ąją, minint Laisvės gynėjų dieną, už juos buvo meldžiamasi ir dėkota Dievui už laisvės dovaną Lietuvai daugelyje bažnyčių. Šv. Mišios aukotos ir Šiluvos piligriminėje šventovėje.

Lietuvos Seime sausio 13-ąją vyko iškilmingas Laisvės gynėjų dienos minėjimas, kuriame buvo pasakytos kelios kalbos, su ištraukomis iš jų kviečiame susipažinti.

Iš kalbų iškilmingame Seime sausio 13-ąją

Seimo pirmininkė

Loreta Graužinienė:

Nakties tamsa bejėgė prieš aušrą. 1991-ųjų sausio 13-osios naktis Lietuvos istorijos puslapiuose – viena tamsiausių, tačiau ir viena didingiausių. Tą naktį mes visi ėjome dainuoti laisvę. Jeigu reikės – net ir iki paskutinio atodūsio. Todėl net ir dabar, praėjus beveik ketvirčiui amžiaus, tebejaudina ir didžiausią pagarbą įkvepia tą naktį budėjusių Laisvės gynėjų ryžtas ir tikėjimas, kad jų vieta – būtent čia, kad laisva Lietuva – kiekviename iš mūsų.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija