2015 m. kovo 20 d.    
Nr. 11
(2131)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Lietuvos dangiškojo globėjo iškilmė

Šv. Mišių koncelebracija

Procesija aplink Šv. Kazimiero bažnyčią

Maldininkai ir dvasininkai rinkosi
į Telšių vyskupijos diecezinę
Šventovę – Šv. Kazimiero bažnyčią

Šv. Kazimiero paveikslas
Vėžaičių bažnyčioje

Vėžaičiai. Lietuvos Dangiškojo Globėjo – šv. Kazimiero – iškilmė švenčiama kovo 4 dieną. Telšių vyskupijoje tradiciškai tą dieną maldininkai ir dvasininkai rinkosi į Telšių vyskupijos diecezinę šventovę – Šv. Kazimiero bažnyčią Vėžaičiuose. Tą dieną pagrindinėms 12 val. šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių kunigų seminarijos vadovai, nemažai kunigų, liturgijoje patarnavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai ir Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso Šiluvoje auklėtiniai, giedojo Vėžaičių parapijos choras. Šv. Mišių pradžioje visus susirinkusiuosius pasveikino Telšių vyskupijos ganytojas ir pakvietė savo sekretorių kun. Haroldą Šneideraitį pristatyti šv. Kazimierą. Jis visiems išsamiai pristatė šventąjį, perskaitydamas jo nuodugnią biografiją. Sakydamas pamokslą Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo apie Vėžaičių bažnyčios pastatymo aplinkybes, nes tai – seniausia Vakarų Lietuvoje šv. Kazimiero titulo bažnyčia, pastatyta XVIII a. Vyskupas išryškino šv. Kazimiero asmenybės taurumą, jo šventą gyvenimą, meilę Dievui ir žmonėms, ypač vargšams. Jis buvo pamaldus, skaistaus gyvenimo vyras, ištikimas Dievui, Bažnyčiai, savo pareigoms. Vyskupas analizavo Šventojo pavyzdžio svarbą Lietuvai ir kvietė tikinčiuosius melsti jo užtarimo, ypač šiais, Lietuvai neramiais ir pilnais išbandymų laikais. Jo pavyzdys – meilė Eucharistiniam Kristui ir Dievo Motinai Marijai tikrai įkvepiantis ir sektinas pavyzdys šių dienų visuomenės žmonėms.

Po šv. Mišių aplink bažnyčią vyko Eucharistinė procesija, po kurios į susirinkusiuosius kreipėsi ir su iškilme visus pasveikino Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Jis drąsino nebijoti šventumo ir šv. Kazimiero pavyzdžiu ištikimai sekti Kristumi. Visiems atlaidų dalyviams – vyskupams, kunigams ir visiems tikintiesiems – padėkos žodį tarė Vėžaičių parapijos klebonas, Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Viktoras Daujotis.

Taip iškilmingai pirmojo Lietuvos globėjo – šv. Kazimiero – iškilmė buvo švenčiama šiais, 2015-aisiais, vienuolių metais, Telšių vyskupijoje.

Lietuvos ir Jaunimo globėjau, šv. Kazimierai, melski už Telšių vyskupiją ir mūsų Tėvynę Lietuvą!

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Klaipėdos rajonas
Klier. Raimundo Zimkos nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija