2015 m. gegužės 8 d.    
Nr. 18
(2138)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Susitikimas su kunigų artimaisiais

Lina Kiršaitė

Susitikimas su kunigų artimaisiais
Panevėžyje balandžio 26-ąją

Balandžio 26 dieną, prasidedant ketvirtajai Velykų savaitei, Katalikų Bažnyčia šventė Gerojo Ganytojo sekmadienį. Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje ši diena buvo ypatinga, nes Sumos šv. Mišiose Panevėžio vyskupo Liongino Virbalo SJ kvietimu dalyvavo iš įvairių vietų suvažiavę Panevėžio vyskupijos kunigų mamos, tėvai, seserys, broliai ir kiti artimieji. Jie sukviesti neatsitiktinai – juk daugelio dvasininkų pašaukimo kelias prasidėjo būtent šeimoje. Artimiausi kunigų žmonės buvo kviečiami drauge melstis už pašauktuosius ir naujus pašaukimus. Šv. Mišioms vadovavo vysk. Lionginas Virbalas SJ, drauge meldėsi vikaras kun. Dainius Matiukas. Giedojo Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros Sumos choras, vadovaujamas vargonininko Antano Šauklio.


Gyvybės dienos minėjimas Kaune

Balandžio 26-ąją, sekmadienį, arkivyskupijos Šeimos centras pakvietė paminėti Pasaulinę gyvybės dieną Kaune. Ji pasaulyje plačiai minima, ypač nuo 1994 metų, šv. Jono Pauliaus II paraginimu. Nuo 1998 metų Lietuvoje ji švenčiama paskutinį balandžio sekmadienį. Gyvybės dienos tikslas – paskatinti visuomenę susimąstyti apie žmogaus gyvybės slėpinį, skirti daugiau dėmesio žmogaus gyvybės prasmei ir vertei. Šiais metais Gyvybės diena sutapo su Gerojo Ganytojo sekmadieniu.

Šv. apaštalų Petro ir Povilo Arkikatedroje Bazilikoje 12 val. šv. Mišioms vadovavęs prelatas prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS homilijoje atkreipė dėmesį į netikrus ganytojus, kurie siūlo platų, tačiau į neviltį vedantį kelią. Žmogžudystės, abortai, savižudybės, prostitucija, prekyba žmonėmis, kūno ir dvasios kankinimas – visi šie ir panašūs dalykai yra gėdingi ir pažeidžia Kūrėjo garbę. Gyvybės diena mums primena, kad turime saugoti ir mylėti žmogų nuo jo prasidėjimo momento iki natūralios mirties.


Sveikiname

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios emeritas, mons. Vytautas Pranciškus Rūkas mini 90 metų jubiliejų.

Jubiliatas yra gimęs 1925 m. gegužės 7 dieną Kauno r. Garliavos valsčiuje Pagirių kaime ūkininkų Prano ir Marijos Rūkų šeimoje. Kartu augo broliai Antanas ir Alfonsas. 1958 m. baigė Kauno kunigų seminariją, dirbo Švenčionių, Ignalinos, Šumsko bažnyčiose, nuo 1966 m. Trakų bažnyčioje. 1975 m. atrado Trakų bažnyčios aukso lobius, kurios saugojo 25 metus. 1994 m. pastatė Trakų parapijos jaunimo namus, 2000 m. suteiktas monsinjoro titulas, 2001 m. apdovanotas kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu už nuopelnus Lietuvai, 2005 m. suteiktas Trakų garbės piliečio vardas.

Parapijiečių dėkojame už pasiaukojimą Bažnyčiai, Tėvynei Lietuvai ir linkime sveikatos ir Trakų Dievo Motinos globos.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija