2015 m. liepos 3 d.    
Nr. 26
(2146)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Motinų maldos už vaikus

Po eilinio „Motinos maldoje“
užsiėmimo prie 2014 metų rudenį
Šilalėje pastatyto Lurdo

Pirmosios motinų maldų už savo vaikus grupelės 1995 metais pradėjo kurtis Anglijoje. Dvi jau garbaus amžiaus moterys Veronika ir jos brolienė Sandra pajuto Viešpaties kvietimą melstis už savo vaikus, pavedant juos Marijos ir Dievo globai. Šiuo metu motinų maldų už savo vaikus grupelių esama net 80 pasaulio šalių. Jų skaičius kasmet kinta. Pagrindinis tų grupelių šūkis: „Motinos meilė pakeis pasaulį!“ Čia turima galvoje meilė vaikams.

Nors Šilalės parapijoje veikia nemažai įvairių katalikiškų būrelių, organizacijų, bet neseniai pradėjo veikti ir savo skaičiumi gausus motinų maldų už savo vaikus būrelis, pasivadinęs „Motinos maldoje“. Šis pavadinimas reiškia, kad ir Šilalės parapijos motinos jungiasi prie viso pasaulio motinų, besimeldžiančių už savo vaikus. Pagrindinis tikslas – melstis, kad vaikai augtų morališkai dori, dvasingi, ugdytųsi savyje tikėjimą, mylėtų Dievą ir Tėvynę, kurioje jie gyvena. Meldžiamasi net už jau suaugusius, šeimas turinčius vaikus, kad jų šeimos būtų darnios, dvasingos, o visas dvasines bei moralines vertybes perteiktų savo atžaloms.

Jau nemažas būrelis motinų, susibūrusių į grupę „Motinos maldoje“, kartą per savaitę renkasi į Šilalės „Caritas“ būstinę pasimelsti už savo vaikus ir vaikaičius. Meldžiamasi prašant Šventosios Dvasios apsaugos savo vaikams nuo fizinių ir dvasinių nuopuolių, dėkojama už motinystės malonę, skaitomi atitinkami Šventojo Rašto skaitiniai, kitos maldos, giedamos giesmės, dedami užrašyti motinų prašymai, maldavimai į specialų krepšelį, pastatytą ant staliuko, kur stovi Kryžius, Dievo Motinos statulėlė ir dega žvakės. Visos motinos, besimeldžiančios už savo vaikus, yra be galo vieningos, viena kitą užjaučiančios, laikosi atviro nuoširdumo bei konfidencialumo.

Šiai gražiai ir jau gana gausiai motinų maldų už savo vaikus grupei vadovauja sumani, kūrybinga, nepailstanti Šilalės parapijos Pastoracinės tarybos ir „Caritas“ pirmininkė Jadvyga Romienė, jai nuoširdžiai talkina Londone klebonu dirbančio kunigo Petro Tverijonio motina Vanda Tverijonienė. Šią pamaldžių motinų grupelę dažnai aplanko Šilalės parapijos klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis, džiaugdamasis, kad motinos, gausiai susirinkusios, nuoširdžiai meldžiasi už savo vaikus.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija