2015 m. liepos 3 d.    
Nr. 26
(2146)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Pirmosios Komunijos šventė

Prieš įvesdinant į bažnyčią
Kupiškio dekano klebono
kun. Mindaugo Kučinsko apšlakstymas

KUPIŠKIS. Paskutinį pavasario sekmadienį Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje mažiesiems kupiškėnams suteikta Pirmoji Komunija. Pasipuošę vaikai rikiavosi bažnyčios šventoriuje ir iš jaudulio virpančiomis širdelėmis laukė minutės, kai taps visateisiais katalikais. Pirmajai Komunijai 67 parapijos vaikai ruošėsi ištisus metus: lankė tikybos pamokas parapijos namuose. Jas vedė tikybos mokytoja Rasa Šlekienė. Sekmadieniais vaikai uoliai ėjo į bažnyčią, susipažino su tikėjimo tiesomis. Įpusėjus mokslo metams, dekanas kun. Mindaugas Kučinskas pakvietė vaikus kartus su tėveliais vykti į kelionę. Buvo aplankytas Tiberiados bendruomenės vienuolynas Baltriškėse. Gegužę, patikrinęs vaikų žinias, dekanas susitiko su kiekvienu vaiku ir jo artimaisiais, padėkojo tėveliams už tai, kad buvo kartu labai svarbiu vaikams momentu, o vaikams palinkėjo ramaus laukimo, kiekvienam padovanojo žvakę ir maldynėlį. Pasiruošusiems pirmąjį kartą į savo širdeles priimti Švč. Sakramentą buvo surengta Pirmosios Komunijos šventė.


Šiaulių vyskupijoje

Joniškio dekanate

Kvietė šv. Martinjonas

Kun. Vidmantas Kapučinskas,
seniūnė Regina Butkienė ir seniūnaitė
Lina Tamašauskienė džiaugėsi matydami
laimingų susirinkusiųjų veidus

MILVYDŽIAI. Birželio 13-osios, šeštadienio, vidudienį dulkėtu vieškeliu, keliais, keliukais, takais, takeliais link Milvydžių koplyčios skubėjo žmonės. Juos lydėjo mėlynuojančios rugiagėlės, kur ne kur raudoniu tvieskiančios laukų aguonos, o kaimo darželiuose pasitiko bijūnų kvapai. Į patį Latvijos pasienį ant kalvos stovinti koplyčia laukė sugrįžtančių parapijiečių. Kaip negrįši, jei čia – tavo šaknys, koplyčią juosiančiose kapinaitėse ilsisi artimieji, draugai, kaimynai. Daugelis čia grįžta rudenį pagerbti mirusiųjų ir vasarą per Šv. Martinjono atlaidus. Kiekvieną užėjusį į koplyčią, pasitiko iš altoriaus paveikslo žvelgiantis šv. Martinjonas, iš tolo kviečiančios susimąstyti laukų gėlės, susikibusios vazose su darželio gėlėmis. Žvelgi į netradiciškai išpuoštą altorių ir prieš akis prabėga visas gyvenimas, keli istorijos tarpsniai.


Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Žingsnis į šviesą

Pirmąją Komuniją priėmusieji
lekėtiškiai su klebonu
kun. Audriumi Kurapka
ir mokytoja Laima Olekiene

LEKĖČIAI. Birželio 14 dieną ne tik vyresni parapijiečiai, bet ir gausus jaunimo būrys susirinko į Šv. Kazimiero bažnyčią. Mergaitės buvo baltos kaip gulbės, berniukai gražiai papuoštais kostiumėliais, jauni gražūs jų tėveliai. Tądien buvo iškilminga diena – pirmosios Komunijos priėmimas. Čia susirinko visi, mokęsi tikybos ir išlaikę egzaminus, berniukai ir mergaitės, vadovaujami tikybos mokytojos Laimos Olekienės. Jaunimas aktyviai dalyvavo šv. Mišiose. Mažieji skaitė Žodžio liturgiją, nešė šv. Mišių auką – duoną ir vyną – ir sakė gražias padėkos eiles. Tai žadino pasigėrėjimą augančia gražia tikinčiųjų karta. Ši diena jaunimui liks įsimintina visam gyvenimui. Turėkime vilties, kad po 50 komunistinės priespaudos metų žingsnis po žingsnio einame į gražų katalikišką gyvenimą. Sėkmės ir Dievo palaimos gyvenimo kelyje!


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Neįprastas sekmadienis

Pirmoji Komunija – iš klebono dekano
kan. dr. Algio Genučio rankų

Šilalė. Birželio 14-osios sekmadienis šilališkiams buvo kiek neįprastas, nes Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje vyko vaikų Pirmosios Komunijos iškilmė, o paskui paminėta Gedulo ir vilties diena, primenanti lietuvių tremtį į atšiauriausius Sovietų Sąjungos kraštus.

Votyvos šv. Mišias aukojo vikaras kun. Vaidotas Vitė, o Sumos –  klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis. Su savo vėliavomis dalyvavo Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Šilalės skyriaus vadovai, jaunieji šauliai. Jaunoji šilališkių karta pirmą kartą priėmė šv. Komuniją, prašydama Dievo, kad tokie baisūs dalykai daugiau nebepasikartotų.

Po pamaldų, iškilminga eisena su vėliavomis ėjo prie Šilalės kapinėse tremčiai atminti skirto paminklo. Čia vykusiame gedulo mitinge kalbėjo LPKTS skyriaus pirmininkė, politinė kalinė ir tremtinė, poetė Teresė Ūksienė, jos pavaduotojas Antanas Rašinskas ir kiti. Dalyvavo jaunieji šauliai ir skautai. Jaudinantį koncertą surengė Šilalės kultūros centro moterų ansamblis „Sidabro gija“, vadovaujamas Natalijos Taurinskienės. Prie tremtiniams skirto paminklo garbingo gimtadienio proga buvo pasveikinta LPKTS Šilalės skyriaus pirmininkė T. Ūksienė. Atsidėkodama ji paskaitė savo kūrybos eilėraštį apie tremtį. Pabaigoje žodį tarė klebonas deka nas kan. dr. A. Genutis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija