2015 m. liepos 3 d.    
Nr. 26
(2146)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Šv. Jono Gimimo iškilmėje – padėka Dievui už arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ tarnystę

Vyskupai Kauno Šv. apaštalų Petro
ir Povilo Arkikatedroje Bazilikoje

Birželio 24-ąją, švęsdama savo dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimą, Kauno arkivyskupijos bendruomenė dėkojo Dievui už arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ tarnystę, už ganytoją, tvirta ranka ir tėviška širdimi beveik du dešimtmečius vadovavusį arkivyskupijai. Iškilmė vyko Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo Arkikatedroje Bazilikoje, toje pat šventovėje, kurioje prieš 24 metus, 1991 metais, vyko vyskupo Sigito konsekracija, o prieš 19 metų, per Sekmines, – ingresas pradėjus eiti Kauno arkivyskupo metropolito pareigas. Čia buvo arkivyskupo sostas. Arkikatedroje buvo švenčiama iškilminga Eucharistija, o jai pasibaigus buvo pasakyta daug nuoširdžių, susirinkusiųjų plojimais palydėtų padėkos žodžių už meilę, kurią ganytojas skleidė žmonėms ir Viešpačiui, už drąsą, su kuria gynė tiesą ir krikščioniškas vertybes, už tiesumą ir sykiu žmogišką šilumą, kurią daugelis patyrė.


Esu labai dėkingas visiems

Homilija Kauno Arkikatedroje Bazilikoje birželio 24-ąją

Šv. Jono Krikštytojo Gimimo šventės Mišiose yra skaitoma ištrauka iš pranašo Jeremijo knygos: „Man atėjo Viešpaties žodis: „Dar prieš sukurdamas įsčiose, tave aš pažinau, dar prieš gimimą tave aš pašventinau, – pranašu tautoms tave aš paskyriau“ (Jer 1, 5). Šitaip pranašas Jeremijas nusako jam Dievo skiriamą misiją, tačiau bando prieštarauti Dievui: „Ak, mano Viešpatie Dieve! Juk aš dar nemoku kalbėti: aš dar per jaunas!“ Tačiau Dievas savo plano nepakeičia: „Nesakyk: ‘Esu tik vaikas!’ Kur tik tave siųsiu, tu eisi, ką tik tau liepsiu, – kalbėsi! Nebijok nieko, nes aš esu su tavimi ir tave apsaugosiu“ (Jer 1, 7–8).

Bažnyčia šiuos pranašo Jeremijo knygos žodžius skiria ir Jonui Krikštytojui. Jonas buvo pašauktas dar svarbesnei misijai – paruošti kelią pasaulio Gelbėtojui.


Alytaus miesto misijos

Birželio 25–26 dienomis Alytaus miesto erdvėse vyko slėpiningi Dievo darbai. Sutiktus alytiškius kalbino ir kvietė dalyvauti Alytaus miesto misijų renginiuose miesto misijų savanoriai. Jie dalijo skrajutes ir savo širdžių džiaugsmą sutiktiesiems.

Birželio 25-oji (ketvirtadienis)

Centrinėje miesto aikštėje stovėjo informacijos palapinė. Joje prisistatė įvairios Alytaus miesto parapijose veikiančios grupelės, „Caritas“, maltiečiai. Savanoriai kvietė praeivius užsukti ieškoti paslėpto lobio, pasivaišinti arbata.

Tuo pačiu metu Šv. Brunono Kverfurtiečio, Šv. Kazimiero, Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, parapijose vyko speciali programa vaikams ir jų tėveliams. Kartu su savanoriais vaikučiai žaidė, piešė ir dalyvavo specialiose edukacinėse programose: „Žaidžiame pasaką“, „Lėlininko dirbtuvėlė“ ir programoje apie piemenėlius. Tėveliai galėjo pasikalbėti įvairiomis temomis su suaugusiais savanoriais ar tiesiog išgerti arbatos.


Jaunimo dienos Alytuje

Mindaugo Vaičiulio nuotrauka

Birželio 27–28 dienomis Alytuje vyko džiaugsmo šventė – septintosios Lietuvos Jaunimo dienos „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12, 34), subūrusios apie 6000 jaunuolių katalikų. Jos kvietė 14–35 metų žmones dalyvauti renginyje, kuriame įrodyta, kad bažnyčioje lankosi ir turtus danguje kraunasi ir jauni žmonės. Jau nuo birželio 25 dienos Alytaus viešosiose erdvėse buvo vykdomos „Miesto misijos“, kurių tikslas – skleisti tikėjimą, supažindinti su Dievu ir papasakoti apie jo dangišką lobyną paprasčiausiai gatvėje. Prie misijų įvykdymo prisidėjo ir vaikai, ir suaugusieji: jaunesnieji buvo kviečiami vasariškai leisti laiką „vaikų sodeliuose“, o vyresnieji – dalyvauti „Kunigai kavinėse“ akcijoje, susitikti su kunigu puodeliui kavos ir užduoti rūpimus klausimus. Alytaus sporto ir rekreacijos centre vykusio atidarymo metu Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila sveikino jaunimą ir skatino suprasti, kas yra tas lobis. Buvo pristatoma kiekviena vyskupija ir šiais metais prisijungęs Lietuvos kariuomenės Ordinariatas, prisiminta Lietuvos Jaunimo dienų istorija. Vysk. Arūnas Poniškaitis kvietė pasimelsti specialia renginio malda, paskui įneštas Lietuvos jaunimo dienų kryžius, kuris šiais metais keliavo po visas Lietuvos vyskupijas. Lobio paieška tęsėsi Kauno vyskupo Kęstučio Kėvalo siūloma „širdies instrukcija“ – jis liudijo apie lobio paieškas ir kvietė jaunimą nebijoti. Po to siūlyta rinktis teminį užsiėmimą, tokių skirtingose Alytaus vietose buvo net 17. Juose dalyviai galėjo sužinoti apie gyvenimo prasmės paieškas, katalikybės ir pasaulietiškumo suderinamumo problemą, aktorius, žurnalistus, politikus, jų tikėjimą, išgirsti liudijimus. Vakare džiaugsmingai nusiteikusiai miniai teko surimtėti – norintieji galėjo atlikti išpažintį, pasikalbėti su kunigu, vyko adoracija.


Posėdžiavo vyskupai

Birželio 30 dieną Vilniuje vyko plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) posėdis. Jame dalyvavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, arkivyskupai Gintaras Grušas, Sigitas Tamkevičius SJ, Pedras Lopesas Kvintana (Pedro López Quintana), arkivyskupas nominatas Lionginas Virbalas SJ, vyskupai Eugenijus Bartulis, Jonas Boruta SJ, Jonas Ivanauskas, Jonas Kauneckas, Kęstutis Kėvalas, Rimantas Norvila, Arūnas Poniškaitis, Linas Vodopjanovas OFM.

Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedras Lopezas Kvintana. Vyskupai svarstė, kaip švęsti artėjančius Popiežiaus paskelbtus Gailestingumo metus. Jau anksčiau nutarus, kad šventimas vyks trimis – nacionaliniu, vyskupijų ir parapijų – lygiais, buvo svarstomi konkretūs pasiūlymai ir idėjos. Ketinama 2016 metų pavasarį organizuoti nacionalinį Gailestingumo kongresą ir didžiuosiuose šalies miestuose jau išpopuliarėjusią akciją „24 valandos Viešpačiui“, kuomet bažnyčios bus atviros maldai visą parą. Per visus metus ypač daug dėmesio bus skiriama Gailestingumo versmei – Atgailos sakramentui; bus skatinami gailestingumo darbai, malda ir piligriminės kelionės. Jubiliejinių Gailestingumo metų šventimas Lietuvoje bus derinamas su Šventojo Sosto parengta jubiliejine šventimo programa: vyskupijose vyks įvairius Dievo Gailestingumo aspektus atskleidžiantys renginiai. LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininkas kard. A. J. Bačkis kalbėjo apie pasirengimą spalį vyksiančiai eilinei Vyskupų Sinodo asamblėjai Romoje bei aptarė šeimų sielovadą mūsų krašte. Vyskupai aptarė kai kuriuos Sinode numatytus svarstyti klausimus, daug dėmesio skirta išsiskyrusiųjų sielovados galimybėms. Ganytojai solidarizuojasi su Popiežiaus kvietimu melstis už artėjantį Sinodą bei kviečia maldai už Sinodą visus Lietuvos tikinčiuosius.


Klaipėdos parapijų jubiliejai

Gegužės 1 dieną Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapija šventė įsteigimo ir bažnyčios statybos pradžios 25 metų jubiliejų. Tą dieną šios parapijos klebono kan. dr. Vlado Gedgaudo rūpesčiu parapijoje suorganizuota puiki šventė. 12 val. iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, būrys kunigų: per 25 metus šioje parapijoje klebonais dirbę kunigai bei visi Klaipėdos miesto parapijų klebonai ir kiti dvasininkai. Gausiai susirinkusius tikinčiuosius šv. Mišių pradžioje pasveikinęs Telšių vyskupas J. Boruta SJ priminė šios parapijos ir bažnyčios atsiradimo istoriją – pradžioje šios bažnyčios statyba rūpinosi mons. Bronislovas Burneikis, o vėliau čia darbavosi tėvai jėzuitai. Šiuo metu parapiją administruoja dieceziniai kunigai. Pamoksle vysk. L. Vodopjanovas OFM išryškino šv. Juozapo asmenybės pavyzdžio svarbą šių dienų žmogui – jis buvo darbštus ir dievobaimingas, laikėsi įstatymo ir įvykdė Dievo valią. Šių dienų žmogus pašauktas bendradarbiauti su Dievu, dirbti, kurti, tačiau yra pernelyg įsijautęs į savo vaidmenį. Tikintis ir darbštus žmogus pašauktas dirbti ir melstis, ilsėtis ir garbinti Dievą. Tokia perspektyva yra džiuginanti ir ugdo harmoningą asmenybę. Šv. Juozapas – pavyzdys, kuriuo esame pakviesti sekti. Pamokslininkas visiems linkėjo būti panašiems į Švč. Mergelę Mariją ir šv. Juozapą kasdienybės gyvenime ir būti laimingiems šiame ir amžinajame gyvenime.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija