2015 m. liepos 3 d.    
Nr. 26
(2146)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Šv. Jono Gimimo iškilmėje – padėka Dievui už arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ tarnystę

Vyskupai Kauno Šv. apaštalų Petro
ir Povilo Arkikatedroje Bazilikoje

Į arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus
padėkos šv. Mišias susirinko
gausus būrys svečių

Kunigai birželio 24-ąją, švenčiant
Šv. Jono Krikštytojo dieną

Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo
Arkikatedroje Bazilikoje birželio
24-ąją vykusių iškilmių akimirkos

Birželio 24-ąją, švęsdama savo dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimą, Kauno arkivyskupijos bendruomenė dėkojo Dievui už arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ tarnystę, už ganytoją, tvirta ranka ir tėviška širdimi beveik du dešimtmečius vadovavusį arkivyskupijai. Iškilmė vyko Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo Arkikatedroje Bazilikoje, toje pat šventovėje, kurioje prieš 24 metus, 1991 metais, vyko vyskupo Sigito konsekracija, o prieš 19 metų, per Sekmines, – ingresas pradėjus eiti Kauno arkivyskupo metropolito pareigas. Čia buvo arkivyskupo sostas. Arkikatedroje buvo švenčiama iškilminga Eucharistija, o jai pasibaigus buvo pasakyta daug nuoširdžių, susirinkusiųjų plojimais palydėtų padėkos žodžių už meilę, kurią ganytojas skleidė žmonėms ir Viešpačiui, už drąsą, su kuria gynė tiesą ir krikščioniškas vertybes, už tiesumą ir sykiu žmogišką šilumą, kurią daugelis patyrė.

Be arkivyskupijos bendruomenės narių – kunigų, vienuolinių kongregacijų brolių ir seserų, pasauliečių, atėjusių malda atsisveikinti su savo ganytoju, – iškilmėje dalyvavo ir Arkikatedroje Eucharistiją šventė gausus būrys svečių. Atvyko apaštalinis nuncijus Baltijos šalyse arkivyskupas Pedras Lopesas Kvintana (Pedro López Quintana), Lietuvos vyskupai, Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios Vilniaus ir visos Lietuvos arkivyskupas Inokentijus bei Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius, Seimo bei Vyriausybės nariai, Kauno savivaldos atstovai, universitetų rektoriai, kitų švietimo įstaigų bei įvairių organizacijų vadovai.

Sveikindamas visus ir pradėdamas iškilmingą Eucharistiją, jos liturgijai vadovavęs arkivyskupas S. Tamkevičius kvietė melstis už Kauno arkivyskupiją bei visą Bažnyčią Lietuvoje, už tėvynę Lietuvą bei visų ateitį joje. Eucharistiją koncelebravo arkivyskupas P. Lopesas Kvintana, kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Panevėžio vyskupai emeritai Jonas Kauneckas ir Juozas Preikšas, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Telšių vyskupijos augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, LVK generalinis sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius, LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai prel. Edmundas Putrimas ir daugiau kaip aštuoniasdešimt kunigų (ne tik Kauno arkivyskupijos). Liturgijoje patarnavo diakonai bei Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai.

Vėliau homiliją sakęs arkivyskupas atkreipė dėmesį į šv. Jono Krikštytojo misiją – tiesti kelią pasaulio Gelbėtojui – bei į tai, jog Dievas skiria misiją ir kiekvienam žmogui (visą arkivyskupo homiliją spausdiname 3 puslapyje).

Iškilmės pabaigoje, prieš suteikiant jos dalyviams ganytojiškąjį palaiminimą, padėkos žodį tarė apaštalinis nuncijus Baltijos šalyse arkivyskupas P. Lopesas Kvintana. „Su dideliu jauduliu ir liūdesiu susirinkome čia kartu su jumis, brangus arkivyskupe, su Lietuvos vyskupais, Kauno tikinčiaisiais, kad dar kartą parodytume jums mūsų atsidavimą ir išreikštume nuoširdžią padėką už pasiaukojamą jūsų apaštalinės tarnystės Kristaus Bažnyčiai ir Lietuvai liudijimą. Norime padėkoti jums, kad visada buvote pavyzdžiu, ypač per šiuos 25 vyskupystės metus“, – sakė apaštališkasis nuncijus, šiuo ypatingu momentu savo ir Šventojo Tėvo vardu, kuriam turi garbės atstovauti, išreikšdamas nuoširdų dėkingumą už tikėjimą ir darbus siekiant didesnio Bažnyčios gėrio. Padėkos žodyje paminėta, jog visose aplinkybėse, ir tada, kai buvo persekiojamas ir kalinamas, arkivyskupas išliko atsidavęs, vienybėje su Dievo tauta, mylėdamas Viešpatį ir Evangeliją. Geru žodžiu buvo atsiliepta apie arkivyskupo drąsą, gerą valią, uolumą.

Ilgiausių metų, sveikatos linkėjęs stačiatikių arkivyskupas Inokentijus sakė pažįstantis ganytoją kaip tikėjimo į Kristų liudytoją, kaip Tėvynės patriotą, dėkojo už atvirumą, brolišką pagalbą, už gerą krikščionišką sielą, sžiaugėsi, kad arkivyskupas yra žmogus, su kuriuo džiugu ir lengva bendrauti.

Lietuvos evangelikų liuteronų vardu vyskupas M. Sabutis padėkojo arkivyskupui, kad telkė krikščionis svarbiais Bažnyčiai ir visuomenei šeimos, gyvybės gynimo klausimais, tikėdamasis, kad drauge galima daugiau nuveikti. „Norėčiau nugyventi gyvenimą, panašų į jūsų“, – sakė liuteronų vyskupas, pabrėždamas, jog arkivyskupas, kaip tikėjo, taip sakė, kaip sakė, taip ir gyveno, neatsižadėjo Dievo ir Bažnyčios ilgais persekiojimo metais.

„Šiandien dėkojame Dievui už ilgus jūsų dvasinės tarnystės metus. Ištikimybė savajam pašaukimui nuo parapijos vikaro iki arkivyskupo ir LVK pirmininko pareigų jums suteikė ištvermės darbuotis Bažnyčios ir Tėvynės labui. Vertinu asmeninį Jūsų indėlį atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę, sutelktą atvirą, stiprų žodį ir kilnų asmeninį pavyzdį. Jūsų tikėjimas ir toliau įkvepia aukotis ir dirbti kuriant teisingesnę Lietuvos dabartį ir ateitį“, – sakė ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos vardu daugiau kaip dešimtmetį vadovaujamas pareigas ėjusiam arkivyskupui padėkos žodį tarė bendražygis ir brolis vyskupystėje vysk. Jonas Kauneckas, dėkodamas už ypatingą drąsą ir gebėjimą vesti ir vadovauti ne tik sovietmečiu, bet ir nepriklausomoje Lietuvoje.

Kauno arkivyskupijos kunigų padėką perskaitė prel. prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, o joje ganytojui dėkota už tėviškumą, apaštališkąjį uolumą, su kuriuo lydėjo jų gyvenimą, už meilę kunigams kaip savo vaikams, buvimą jiems gailestingu tėvu.

Prisiimtą atsakomybę ir tikėjimą prieš dešimtmetį steigiant „Marijos radiją“ Kaune priminė jo darbuotojų vardu kalbėjusi prezidentė Egidija Vaicekauskienė.

Ta pačia proga, kaip ir kasmet arkivyskupijos dieną, arkivyskupas įteikė savo dekretais skiriamus apdovanojimus (aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu) už krikščioniško gyvenimo liudijimą ir tarnavimą Bažnyčiai labiausiai nusipelniusiems jos nariams iš įvairių arkivyskupijos parapijų 2015 metų Labdaros ir paramos fondo „Bažnyčios kronika“ apdovanojimus, kurie Pasaulinės komunikavimo dienos proga per Šeštines buvo skirti žurnalistėms Dianai Adomaitienei ir Ievai Urbonaitei-Vainienei.

Vėliau šventė tęsėsi arkivyskupijos konferencijų salėje. Didžiulė minia, darsyk laiminama visiems dėkojusio arkivyskupo, išlydėjo ganytojų procesiją iš Arkikatedros, kurioje liepos 11 dieną 12 val. vyks naujojo Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo SJ ingresas.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija