2015 m. liepos 3 d.    
Nr. 26
(2146)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Klaipėdos parapijų jubiliejai

Gegužės 1 dieną Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapija šventė įsteigimo ir bažnyčios statybos pradžios 25 metų jubiliejų. Tą dieną šios parapijos klebono kan. dr. Vlado Gedgaudo rūpesčiu parapijoje suorganizuota puiki šventė. 12 val. iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, būrys kunigų: per 25 metus šioje parapijoje klebonais dirbę kunigai bei visi Klaipėdos miesto parapijų klebonai ir kiti dvasininkai. Gausiai susirinkusius tikinčiuosius šv. Mišių pradžioje pasveikinęs Telšių vyskupas J. Boruta SJ priminė šios parapijos ir bažnyčios atsiradimo istoriją – pradžioje šios bažnyčios statyba rūpinosi mons. Bronislovas Burneikis, o vėliau čia darbavosi tėvai jėzuitai. Šiuo metu parapiją administruoja dieceziniai kunigai. Pamoksle vysk. L. Vodopjanovas OFM išryškino šv. Juozapo asmenybės pavyzdžio svarbą šių dienų žmogui – jis buvo darbštus ir dievobaimingas, laikėsi įstatymo ir įvykdė Dievo valią. Šių dienų žmogus pašauktas bendradarbiauti su Dievu, dirbti, kurti, tačiau yra pernelyg įsijautęs į savo vaidmenį. Tikintis ir darbštus žmogus pašauktas dirbti ir melstis, ilsėtis ir garbinti Dievą. Tokia perspektyva yra džiuginanti ir ugdo harmoningą asmenybę. Šv. Juozapas – pavyzdys, kuriuo esame pakviesti sekti. Pamokslininkas visiems linkėjo būti panašiems į Švč. Mergelę Mariją ir šv. Juozapą kasdienybės gyvenime ir būti laimingiems šiame ir amžinajame gyvenime.

Po šv. Mišių vyko nuotaikinga agapė, šiltas ir smagus parapijiečių ir dvasininkų pabendravimas.

Gegužės 31 dieną Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapija iškilmingai šventė 70-metį. Sovietmečiu ši bažnyčia buvo vienintelė katalikų bažnyčia Klaipėdoje. Šventės dieną pagrindinėms šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, kartu koncelebravo šioje parapijoje šiuo metu bei anksčiau dirbę kunigai. Graži šventė atspindėjo bažnyčios ir parapijos 70 metų laikotarpį, buvo prisiminta istorija, kalbėta apie dabartį ir ateitį. Dieve, laimink Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčią ir parapiją.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija