2015 m. liepos 10 d.    
Nr. 27
(2147)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Varėnos dekanate

Dvasinius vaisius dovanoja žmonėms

Iš kairės kunigai Dovydas
Grigaliūnas, Bernardas Augaitis,
Justinas Aleknavičius,kun. Steponas
Tunaitis, Kęstutis Masevičius,
Almantas Kibirkštis, Žydrius Kuzinas,
zakristijonai Algimantas ir Antanas

RATNYČIA. Birželio 3 dieną Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos bažnyčioje Ratnyčioje kun. Steponas Tunaitis minėjo kunigystės 45-metį. Kunigo šventimus jis gavo 1970 m. gegužės 23 d. Jis pats vadovavo šv. Mišių aukai, koncelebravo Varėnos dekanato dekanas, Varėnos Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Justinas Aleknavičius, Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos vikaras kun. Bernardas Augaitis, Švenčionėlių Šv. Edvardo parapijos vikaras kun. Dovydas Grigaliūnas, Dubičių Švč. Jėzaus Širdies parapijos administratorius, aptarnaujantis ir Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Globėjos, parapiją kun. Almantas Kibirkštis, Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos klebonas kun. Kęstutis Masevičius ir šios parapijos klebonas kun. Žydrius Kuzinas. Kunigas Steponas šv. Mišių aukoje meldėsi už gyvus ir mirusius kunigus, patarnautojus, zakristijonus, grupelių vadovus, visus, dalyvavusius Eucharistijoje, ir parapijiečius. Homiliją sakęs klebonas kun. Ž. Kuzinas kalbėjo, jog dienos psalmės žodžiai Mano širdis į tave, Viešpatie, kyla (Ps 24, 2) atspindi kunigo Stepono tarnystę. Minėjo, jog gyvenime yra du dalykai, kurie puošia žmogų, – kuklumas ir nuolankumas. Klebonas sakė, kad kunigas Steponas pasiryžęs tarnauti Dievui ir žmonėms, koplyčioje ilgai meldžiasi už kitų reikalus. Dienos Evangelijos žodžiai atpažįstami ir kunigystėje. Dievas gaivina, yra šalia, tampa Gyvojo Kristaus Kūnu ir Krauju. Kunigas Steponas yra Šv. Dvasios indas. Žavi ne tik jo nuveikti darbai, bet ir atvirumas Dievui, Šv. Dvasiai. Kunigas Žydrius ragino melstis, kad Šv. Dvasia ir toliau stiprintų kunigo Stepono tarnystę. Jo, dvasininko, kelias prasidėjo Rudnios parapijoje. Čia jis tarnavo 4 ketverius metus. Net 36 metus dirbta Tverečiaus Švč. Trejybės parapijoje. Daug nuveikta ūkinių ir dvasinių darbų, išauginta 12 jaunuolių, pasirinkusių kunigo kelią. Dar ketveri metai – Švenčionių Visų Šventųjų parapijoje. Čia, aukodamas atsisveikinimo šv. Mišias, kunigas Steponas homilijoje išsakė prasmingus žodžius: Kunigai keičiasi, bet Dievas Švenčiausiajame Sakramente lieka, o kunigas yra Dievo malonių dalintojas, kaip ir visi mirtingieji. Nuo praėjusių metų jis dalina Dievo malones Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijoje.

Pasibaigus šv. Mišioms, kunigą parapijiečių vardu sveikino Pastoracinės tarybos ir maldos grupelių atstovai. Įteikė jam gėlių ir žemės užaugintų vaisių, dėkojo už kunigo dvasinius vaisius, dovanojamus žmonėms. Kunigai kartu su gėlių puokšte padovanojo paveikslą „Paskutinė vakarienė“. Dekanas kun. J. Aleknavičius dėkojo už nuolankią tarnystę ir ištvermingą kryžiaus nešimą kartu su Kristumi.

Nuoširdžiai dėkodamas už maldą ir dovanas, kun. S. Tunaitis džiaugėsi, jog gyvenime Dievas jam davė daug gerų žmonių. Kunigystė yra didžiausia Dievo dovana, kokią tik Jis gali duoti. Kunigas yra tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus. Jis irgi yra nuodėmingas žmogus. Per kunigo rankas Dievas siunčia iš meilės žmogui žmonijos Atpirkimo malonę. Dievas nori, kad šias malones kunigas dovanai dalintų visiems – doriems ir nusidėjėliams. Kunigas Steponas kvietė visus per maldas, per sakramentus ir šv. Mišias semtis Viešpaties Atpirkimo malonių sau, savo šeimai, parapijai, tautai ir visai žmonijai, nes visi esame Gerojo Dievo vaikai.

Nors dar nėra net metų, kaip kunigas Steponas tarnauja Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijoje, bet parapijiečiai jį labai greitai pamilo, ne vienas vadina Tėveliu ir dėkoja už paprastumą, šiltą, padrąsinantį žodį, ištiestą pasisveikinimui ranką, artimo meilę, išmintį, vedant žmones prie Gyvojo vandens šaltinio, Dievo Gailestingumo versmės. Graži abiejų parapijos kunigų žmogiška ir dvasinė bendrystė. Kunigas Steponas kleboną vadina artimiausiu jam kunigu, o klebonas Žydrius džiaugiasi, jog jam gera tarnauti su šiuo kunigu. Žmonėms – meilė Bažnyčiai ir žmogui yra jo pagrindinis tikslas.

Alvyra Grėbliūnienė

Eugenijos Sidaravičiūtės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija