2015 m. liepos 10 d.    
Nr. 27
(2147)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Alytaus dekanate

Miesto šventėje pagerbta jo Globėja

Pasibaigus konferencijai,
organizatoriai, dvasininkai,
dvasinio projekto bendradarbiai
ir atlikėjai džiaugėsi
sulaukę nemažo visuomenės dėmesio
Zenono Šilinsko nuotrauka

Alytus. Artėjant Lietuvos jaunimo dienoms, birželio antroje pusėje, graži įžanga į būsimus dvasinius renginius Alytuje padaryta miesto šventės metu. Šv. Mišiose ir konferencijoje buvo pagerbta Švč. Mergelė Marija, Krikščionių Pagalba, kuriai 1995 metais garbaus dvasininko saleziečio kunigo Prano Gavėno (1918–2000) kartu su tuometiniu meru Dobilu Kurtinaičiu oficialiai pasirašytu aktu buvo patikėta alytiškių globa. Iškilmių šv. Mišias kartu su svečiais iš kitų vietų aukojo devyni dvasininkai. Jose dalyvavo miesto mero pavaduotoja Valė Gibienė, savivaldybės Tarybos narys Dobilas Kurtinaitis, nevyriausybinių organizacijų atstovai, aktyvūs miesto piliečiai.

Pasitikėjimas Marija darė stebuklus kilnioje tikinčiųjų veikloje...

Pamoksle Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos klebonas kun. Alessandro Barelli SDB pagarsino pamaldumo į Mariją istoriją. Atsigręžęs į praeitį, kunigas priminė, kad popiežius Pijus V 1571 metais krikščionių laivyno pergalę Viduržiemio jūroje prie Lepanto (Graikija) krantų prieš žymiai gausesnes turkų pajėgas priskyrė Švč. Mergelės Marijos globai bei tarpininkavimui. Po netikėtos pergalės Šventasis Tėvas papildė Marijos (Loreto) litaniją nauju kreipiniu „Krikščionių Pagalba, melski už mus!“ XIX amžiuje didžiuoju pamaldumo į Krikščionių Pagalbą skleidėju tapo šv. Jonas Boskas (1815–1888), saleziečių draugijos įkūrėjas. „Tikėjimas ir pasitikėjimas Marija darė stebuklus kilnioje tikinčiųjų veikloje, – pabrėžė svečias ir pastebėjo, kad Alytaus miesto patikėjimas Dievo Motinai uždeda tikintiesiems didelę atsakomybę, – turime savo gyvenimo pavyzdžiu parodyti, kad esame Jai ištikimi“, – užbaigė pamokslą kun. A. Barelli SDB.

Šv. Mišių pabaigoje Alytaus dekanas g. kan. Arūnas Užupis atnaujino Patikėjimo Švč. Mergelei Marijai, Krikščionių Pagalbai, aktą, melsdamas Jos malonės globoti ir saugoti miestą nuo gaisrų, potvynių, audrų, karų ir kitų negandų. Melsta malonių ir jaunimui, kad būtų apsaugotas nuo apgaulingų pasaulio vilionių.

„Dievo Motina – miesto Globėja“. Šia tema po šv. Mišių prasidėjo konferencija teatro mažojoje salėje. Pradžioje kanklių ir smuiko melodijų pyne, subtilia giesme bei prasmingais Dievo Motinai skirtais žodžiais visus pasveikino Šv. Benedikto gimnazijos moksleivės, vadovaujamos direktoriaus pavaduotojos Nijolės Jaciunskienės ir lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Irenos Leščinskienės. „Aš Tavo rožių, Viešpatie, ilgėjaus... O melsk už mus, Marija, Sutvėrėjo, nes mes tiek daug Jam esam nusidėję...“ – plaukė nuoširdūs žodžiai iš gimnazisčių širdelių.

Tarybos narys D. Kurtinaitis, pasidžiaugęs literatūrine kompozicija bei priminęs jau 434 metus paminėjusio miesto istoriją, sugrįžo į praeitį, kai 1995 metų birželio 15 dieną miesto mero ir saleziečių atstovo, Vidzgirio parapijos garbės klebono kun. P. Gavėno SDB buvo pasirašytas Alytaus patikėjimo Marijai, Krikščionių Pagalbai, aktas. „Gal dar daugiau nesėkmių būtų patyręs miestas, jei nejaustų Dievo Motinos globos“, – mąstė svečias.

Alytaus Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, parapijos vikaras kun. Arnas Abraitis apžvelgė Švč. Mergelės Marijos vietą Dievo išganymo plane. „Ją, nuolankią, matome visuose svarbiausiuose Jėzaus gyvenimo įvykiuose. Ji yra pirmoji ir didžiausia Dievo valios vykdytoja, rodanti mums teisingą gyvenimo kelią“. Pasak kunigo, popiežiaus Benedikto XVI enciklikoje „Dievas yra meilė“ pažymėtas Marijos didingumas, nes ji nori aukštinti ne save, bet Dievą, yra nuolanki, nori būti tik Viešpaties tarnaitė. Marija žino, kad pasaulio išgelbėjimo misijoje ji gali dalyvauti ir prisidėti ne savo susigalvotais darbais, bet atiduodama save veikiančio Dievo dispozicijai. Ji yra nei „už“, nei „virš“ mūsų. Ji eina prieky mūsų kaip pirmoji aktyvi Bažnyčios narė, rodydama, kas mes esame.

Kun. Petras Dumbliauskas SDB iš Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos, padėkojęs organizatoriams už galimybę dalyvauti miesto šventėje, prisiminė vienuolės sesers Marijos Katiliūtės-Lacrimos eiles, skirtas Krikščionių Pagalbai. Anot dvasininko, ne veltui šv. Jonas Boskas, saleziečių draugijos steigėjas, pasirinko Mariją būti vienuolijos Globėja. „Kaip garstyčios grūdelis išauga į didelį medį, taip šiandien saleziečių draugija išplito po visą pasaulį, laiminant Marijai, Krikščionių Pagalbai“, – sakė kunigas linkėdamas būti ištikimiems Marijai, prašyti Jos malonės savo vaikams.

Skardupių Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, parapijos klebonas, moralinės teologijos daktaras kun. Algirdas Petras Kanapka pasidžiaugė, kad šventė, suspindusi ir dvasiniu grožiu, yra Dievo dovana miestui. Svečias priminė, kad Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, titulą turi penkios Lietuvos bažnyčios: Alytaus, Išlaužo (Prienų r.), Nidos, Skardupių (Marijampolės sav.) ir Žlibinų (Plungės r.). O savo tautas Marijos globai yra pavedusios Australija, Kinija, Argentina, Lenkija... Džiugu, kad ir Alytus, – šypsosi lektorius. Dvasininko pastebėjimu, popiežius Pranciškus mums nuolat primena, kaip svarbu mokytis iš Marijos jautrumo artimui, dėmesingumo, kantrybės ir pasirengimo išeiti iš savo patogumo, savo rūpesčių, iš susireikšminimo, išeiti iš savęs link kito, išeiti iš pagundų užsiverti savo schemose, kurios paslepia kūrybingą Dievo veikimo horizontą.

Giedosiu Tau, kol vakaro šešėliai šią žemės dieną gęstančią lydės...

Gražų žiedą į Marijos vainiką įpynė Luksnėnų (Alytaus r.) bendruomenės ansamblis „Alasėlis“, vadovaujamas žavios, energija trykštančios vadovės Genovaitės Švabienės. „Tegul visad šviečia Tėvynei tik giedras saulėtas dangus“, – linkėjo klausytojams dainininkės.

Eiles Švč. Motinai ir Alytaus miestui bei pamąstymus apie Dievo Gimdytojos meilę skyrė apskrities literatų klubo „Tėkmė“ pirmininkė Emilija Lukšytė-Krušinienė ir literatė Scholastika Kavaliauskienė.

Dekanas g. kan. A. Užupis, apibendrinęs konferencijos mintis, dėkojo renginio organizatorei VšĮ „Dienos namai“ direktorei Kristinai Bondarevai, konferencijos vedėjai Nijolei Jaciunskienei, Luksnėnų ansamblio „Alasėlis“ vadovei G. Švabienei, literatų klubo „Tėkmė“ pirmininkei E. Lukšytei-Krušinienei, Trečio amžiaus universiteto (TAU) rektorei Janinai Ingelevičienei, Šv. Benedikto gimnazijos direktoriui Vytautui Bigailai, Alytaus mokslininkų draugijos „Vizija“ pirmininkui Kazimierui Sventickui, teatro darbuotojams, gimnazistėms ir dainininkėms, visiems, atsiliepusiems bei aktyviai prisidėjusiems prie šventės organizavimo.

Bronislava Tamulynienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija