2015 m. liepos 10 d.    
Nr. 27
(2147)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Ganytojiškos tarnystės bruožai

Popiežiaus paraginimai naujiesiems arkivyskupams metropolitams

Mindaugas Buika

Popiežius Pranciškus vadovauja
šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus
iškilmei Vatikano bazilikoje
kartu celebruojant paskirtiesiems
arkivyskupams metropolitams
iš viso pasaulio

Palijus – bendrystės simbolis

Tikintieji, kurie šeštadienį rinksis į Kauno Arkikatedrą dalyvauti naujojo arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo SJ inauguracijoje, galės stebėti ir istorinę apeigą – iškilmingą palijaus uždėjimą ant naujojo vietinės Bažnyčios ganytojo pečių. Iki šiol kelis dešimtmečius (nuo popiežiaus Jono Pauliaus II 1983 metais įvestos tvarkos) tuos palijus – baltos vilnos juostas su šešiais juodais kryželiais (Kristaus žaizdų simboliais), kurie ženklina hierarchinį arkivyskupų metropolitų autoritetą ir vienybę su apaštalo šv. Petro įpėdiniu, – uždėdavo pats Šventasis Tėvas kasmet birželio 29 dieną Vatikano bazilikoje minint šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmę. Dabar ir vėl per pastaruosius vienerius metus paskirtieji 46 arkivyskupai metropolitai iš 33 pasaulio šalių rinkosi į Romą švęsti šv. Mišių kartu su juos paskyrusiu popiežiumi Pranciškumi. Tačiau palijus iš jo rankų naujieji ganytojai priėmė privačia tvarka, o iškilmingas uždėjimas vyks jau per inauguracijos iškilmes vietinių Bažnyčių katedrose (arkivyskupo L. Virbalo atveju, kaip minėta, liepos 11 dieną) ir tai atliks Šventojo Tėvo atstovai – apaštaliniai nuncijai.


Prieglobstis Irako krikščionims

Vilniaus arkivyskupas Gintaras
Grušas sveikina į Lietuvą atvykusius
krikščionis pabėgėlius iš Irako
Evgenios Levin (bernardinai.lt) nuotrauka

Liepos 3 dieną, penktadienį, į Vilnių atvyko penkiolika krikščionių irakiečių (katalikų chaldėjų) iš trijų šeimų, kurios savo šalyje patyrė persekiojimus ir grėsmę gyvybei dėl tikėjimo. Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“, reaguodamas į sudėtingą situaciją Irake, pakvietė šias šeimas ir joms per parapijas bei Vilniaus miesto parapijų bendruomenes suteikė prieglobstį.

„Mes privalome rasti drąsos pasirūpinti tais, kurie yra persekiojami dėl tikėjimo, kenčia karo baisumus, – kalbėdamas apie šią iniciatyvą sakė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. – Pabėgėliai nėra statistika, tai žmonės, kurie kasdien patiria grėsmę gyvybei.


Išsiuntimas

Kun. Vytenis Vaškelis

Visi krikščionys yra pašaukti savo gyvenimo darbais skleisti Kristaus šviesą. Šio sekmadienio Evangelija byloja apie Jėzaus mokinių išsiuntimo apaštalauti svarbą (plg. Mk 6, 7–13). Jie siunčiami po du ir jiems suteikiama valdžia bei galia skelbti ir gydyti ligonius. Yra teisingai sakoma: „Vienas mūšio lauke ne karys“. Jei jį priešas sužeistų, kas jam pagelbės? O štai du bendraminčiai žmonės – didelė jėga, nes „jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti“, – skaitome Koheleto knygoje, 4 skyriuje.

Kai per Dievo žodžio skelbėjus Viešpats išlaisvina sergančiuosius iš liguistos emocinės prislėgtumo būsenos, ydų nelaisvės ir tiesioginio piktojo veikimo įtakų, jiems prisiartina dieviškoji Karalystė (plg. Lk 10, 9), nes tada tikrajam Karaliui – Jėzui – leidžiama įžengti į jų vidų... Pasak popiežiaus Pauliaus VI, Bažnyčia egzistuoja tam, kad evangelizuotų. Taigi žmonių išlaisvinimas iš jų pačių asmenybę „dusinančių“ vidinio bei fizinio kalėjimo kamerų yra visais laikais artimai susijęs su efektyviausiais evangelizacijos rezultatais.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija