2015 m. liepos 10 d.    
Nr. 27
(2147)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Biržiečių giesmės Žemaičių Kalvarijos kalnuose

Biržiečius Žemaičių Kalvarijoje
pasitiko buvęs jų ganytojas,
dabar Kauno arkivyskupas
Lionginas Virbalas SJ (dešinėje)

Biržiečių giesmės Žemaičių
Kalvarijos kalnuose

Kasmet liepos pradžioje Žemaičių Kalvarijoje vyksta atlaidai. Į juos suvažiuoja minios piligrimų iš visos Lietuvos. Gausi (50 žmonių) Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tikinčiųjų grupė išsiruošė į piligriminę kelionę Žemaičių Kalvarijoje. Kelionės organizatorius ir vadovas kunigas Ernestas Želvys pasirūpino, kad išvyka būtų itin prasminga. Besimelsdami ir besišnekučiuodami net nepastebėjome, kad jau pasiekėme kelionės tikslą. Daugeliui grupės maldininkų šie atlaidai Žemaitijoje buvo pirmieji gyvenime. Tad žmonės su dideliu smalsumu domėjosi kiekvienu dalyku. Skubėjome maldai į didingą šventovę, svetingai pasitikusią piligrimus. Štai čia, šventoriuje, biržiečių laukė mielas siurprizas. Mus pasitiko dabar jau Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Buvęs Panevėžio vyskupas ordinaras yra kilęs iš Biržų, todėl būryje atsirado ir pažįstamų veidų. Šv. Mišias aukojo naujasis Kauno arkivyskupas, jam koncelebravo Telšių vyskupai Jonas Boruta SJ ir Linas Vodopjanovas OFM bei  gausus būrys kunigų.

Pirmąją atlaidų dieną buvo meldžiamasi už tikybos mokytojus ir katechetus bei visus pedagogus. Tad iškilmingoje procesijoje į bažnyčią kartu su vyskupais ir kunigais žengė visų Telšių vyskupijos dekanatų mokytojai, nešini spalvingomis dekanatų vėliavomis. Telšių vyskupas J. Boruta SJ pristatė tikintiesiems naująjį Kauno arkivyskupą L. Virbalą SJ bei pasidžiaugė tikybos mokytojais ir katechetais, kurie dažnai parapijose atlieka labai svarbų darbą, ypač  jei parapija aptarnaujama. Arkivyskupas L.Virbalas SJ sveikinimo žodyje visus kvietė atverti širdis Dievo meilei, tuomet būsime patys laimingi ir darysime laimingus aplinkinius. Homilijoje jis pirmiausia pasveikino biržiečius! Kalbėdamas kaip meilės gyvenimo pavyzdį pristatė Švč. Mergelę Mariją. Ji, atsiliepusi į Dievo šaukimą, atvira širdimi priima Jo valią, sakydama „Taip“. Mes kiekvienas esame Dievo širdyje ir lūpose – tereikia asmeniškai atsakyti Jam „Taip“.

Po šv. Mišių, kaip įprasta didžiųjų atlaidų metu, leidomės į kelias valandas trunkančią procesiją, sustodami dvidešimtyje Žemaičių Kalvarijos stočių. Nors kaitino saulė ir kalnai kalneliai pareikalavo pastangų pasiekti koplytėles, tačiau iš širdies kylančios maldos ir giesmės pakylėjo kiekvieną iš mūsų, palietė dvasią.

Atsisveikinę su Žemaičių Kalvarijos miesteliu, grožėdamiesi šio krašto vietovaizdžiais, leidomės Žemaitijos keliais link Telšių. Sustojome papietauti Kęstaičių kryžių kalnelyje. Telšių miestas, esantis ant septynių kalvų, biržiečiams pasirodė labai patrauklus! Aplankėme Telšių Katedrą, joje esančią kriptą, kur palaidoti vyskupai, pabendravome su joje dirbančiais kunigais. Pasivaikščiojome po Telšių kunigų seminarijos, kur kadaise mokėsi kunigas Ernestas, kiemelį. Nuvykome ir į Telšių mažąją bažnytėlę, esančią ant aukštos kalvos. Nuo jos atsiveria miesto panorama, apačioje tyvuliuoja Masčio ežeras. Mums, gyvenantiems lygumose, miela pasižvalgyti po kitokias apylinkes...

Saulėtai dienai vakarėjant, pilni dvasinės atgaivos grįžome į Biržus. Kelyje meldėmės Gailestingumo Vainikėlį, giedojome, džiaugėmės bendryste! Esame nuoširdžiai dėkingi kunigui Ernestui Želviui už palaimingą dieną!

Piligrimų vardu – Gyvojo Rožinio draugijos vadovė

Zita Sabeckaitė

Redakcijos prierašas. Daugiau apie atlaidus Žemaičių Kalvarijoje ir Marijampolėje – kitame numeryje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija