2015 m. lapkričio 27 d.    
Nr. 44
(2164)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno


XXI Amžius


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


MŪSŲ
RĖMĖJAS

Pro Deo
et Patria


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 0,30 € + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją 

Šiame numeryje:

Kas yra šunauja?

Baudžiamosios bylos
prieš žiniasklaidą, III

Nelengva ginti
savo garbę ir orumą

Kryžius prisimins
Šv. Zitos draugiją

Advento dovana

Marijos diena

Apie piligrimus
ir Eucharistijos
stebuklus

Žemė yra bendras paveldas

Apie pasaulio vyskupų kreipimąsi dėl globalinės klimato kaitos

Mindaugas Buika

Ištirpęs ledkalnis pavojingai priartėjo
prie Grenlandijos gyvenviečių

Maldoje lydint popiežių Pranciškų jo ne tik atsakingoje bet ir pavojingoje apaštalinėje kelionėje į Afriką (Šventasis Tėvas gali patekti į tikrą aktyvaus karo zoną, turint galvoje pilietinius neramumus Centrinėje Afrikos Respublikoje), žvilgsnis krypsta ir į kitą „karo zoną“ – terorizmo sukrėstą Paryžių, kur netrukus turi prasidėti tarptautinis viršūnių susitikimas ypač svarbaus klimato kaitos klausimo svarstymui. Nuo lapkričio 30 iki gruodžio 11 dienos vyksianti jau 21-oji tokio pobūdžio konferencija, žinoma COP21 vardu (Conference of the Parties), galiausiai turi padėti pagrindus visuotiniam susitarimui dėl šios gamtosauginės problemos sprendimo. Ta proga unikalų kreipimąsi į būsimosios Paryžiaus konferencijos dalyvius paskelbė Katalikų Bažnyčios hierarchai, ragindami pasiekti tikrai teisingą ir teisiškai įpareigojantį susitarimą dėl temperatūros kilimo ribų ir atmosferos užterštumo mažinimo, kad mūsų planeta būtų išgelbėta iš gresiančios katastrofos.


Neišvengiamas susitikimas

Kun. Vytenis Vaškelis

Kosminiai kataklizmai, eschatologinė laikų pabaiga ir Žmogaus Sūnaus atėjimas – neišvengiami dalykai, kurie vienus žmones ves į stipriausią ir iki šiol nepatirtą jų gyvenime griausmingą vidinį supurtymą, o kitiems tai bus nepakartojama galimybė išlikti dvasinėje pusiausvyroje, pakelti galvas aukštyn ir išvysti Tą, kurio niekas antrą kartą ateinančio tokio garbingo ir didingo (Lk 21, 27) dar niekada neregėjo. Pirmąkart ateidamas Jis buvo mažutis, rubuilis ir visus dosniai kūdikiško giedrumo šypsena apdovanojantis vaikelis, tad daugelis Jam natūraliai juto žmogišką simpatiją. Kokią nužmogėjimo ribą reikėtų pasiekti, kad kas nors, žvelgdamas į nekaltai krykštaujantį naujagimį, pradėtų jam linkėti mirties? Deja, pavyzdžiui, bejėgiškiausių negimusių kūdikių žudymo klaikumas daugelio žmonių sąmonėje dar nėra įsišaknijusi nuostata, jog tai – teisingo sąžinės ir Dievo teismo bei pelnyto atpildo besišaukianti nuodėmė.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno ) dekanate

Pašventino skulptūrą

Klebonas mons. Vytautas Grigaravičius
pašventino Švč. Mergelės Marijos skulptūrą

ŽALIAKALNIS. Lapkričio 15 dieną, sekmadienį, Kristaus Prisikėlimo Bazilikoje į 11 val. šv. Mišias dauguma tikinčiųjų rinkosi su baltais gėlės žiedais rankose. Patarnautojai, klierikas Emilis, parapijos vikarai kun. Jonas Grigonis, kun. Linas Šipavičius ir klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pirmiausia atėjo prie balta drobe apdengtos skulptūros. Klebonas kreipėsi į tikinčiuosius dėkodamas skulptorei Astai Vasiliauskaitei, aukotojams, parapijos Pastoracinės tarybos nariams Dianai ir Germanui Balkams bei visiems, kurių rūpesčiu Bazilikoje pastatyta nauja Švč. Mergelės Marijos, Dievo Motinos, skulptūra. Mergelė Marija visiems tikintiesiems yra nuolankumo bei paklusnumo Dievui pavyzdys, kuris sekantiems Kristų parodo teisingą kelio kryptį. Ši skulptūra yra amžina kaip ši šventovė. Po to atidengta buvo iš balto marmuro iškalta Švč. Mergelės Marijos skulptūra, primenanti Sopulingąją Motiną Mariją, o ant postamento iškalti žodžiai – „Štai tavo Motina“ – iš karto kreipia žvilgsnį bei mintis į Nukryžiuotąjį Jėzų Kristų, verčia prisiminti Jo gyvenimo akimirkas šioje žemėje, ir savaime imi dėkoti: „Viešpatie, Jėzau Kristau, dėkoju Tau, kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį“. Atidengimo momentą palydėjo smuikininko Petro Kuncos atliekama Franco Šuberto „Ave Maria“. Klebonas mons. V. Grigaravičius pašventino skulptūrą.


Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Visiems savas ir reikalingas

Pasveikinti klebono
kan. Jono Paulausko atvyko daug
Gargždų parapijoje dirbusių kunigų

GARGŽDAI. Neįprastai gausiai lapkričio 10 dieną, antradienį, į 12 val. šv. Mišias rinkosi gargždiškiai bei svečiai. Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonui, dekanui, kanauninkui ta diena – 65-asis gimtadienis.

„Tai dėl Jūsų jubiliejinio gimtadienio susirinkome čia, prie Viešpaties altoriaus, džiaugsmingai dėkoti Dievui už Jūsų buvimą su mumis, už Jūsų darbus, pasiaukojimą, kantrybę, už Jūsų gyvenimo dešimtmečius, atiduotus Gargždams. Jus galima vadinti ne tik šios ir kitų bažnyčių statytoju, bet ir mažų ir didelių parapijų dvasios tėvu, – kalbėjo pamoksle kun. Česlovas Degutis. – Per visus kunigystės dešimtmečius Jūs saugote šventas Tautos tradicijas, bažnyčios teises, skelbiate dieviškąją tiesą ir išmintį, amžinus doros pagrindus. Šiandien, visų mylimo klebono, kanauninko gimtadienį, su giliausiu dėkingumu sudedame prie altoriaus tuos 65 gyvenimo metus. Priimk juos, Viešpatie, kaip auką“. Šv. Mišių koncelebracijoje dalyvavo 20 kunigų.


„Lietuvos karžygio“ apdovanojimas įteiktas žmogaus gyvybę išgelbėti padėjusiam karininkui

„Lietuvos karžygio“
apdovanojimą pelnęs kpt. Žilvinas Želvys
ir jo kolega vyr. srž. Andrejus Fedijus
Giedrės Maksimovicz nuotrauka

Lapkričio 20-ąją artėjančios Lietuvos kariuomenės dienos proga Vilniaus karininkų ramovėje surengta tradicinė „Lietuvos karžygio“ apdovanojimų ceremonija. Joje pagerbiami kilniais poelgiais ne tarnybos metu pasižymėję Lietuvos kariai ir krašto apsaugos sistemos darbuotojai. Pagrindinis šių metų „Lietuvos karžygio“ apdovanojimas skirtas Krašto apsaugos savanorių pajėgų kapitonui Žilvinui Želviui už pagalbą gelbstint žmogaus gyvybę.

Gegužę iš komandiruotės automobiliu grįžtantis kpt. Ž. Želvys ir jo kolega vyresnysis seržantas Andrejus Fedijus sustojo vienoje Lietuvos degalinių. Netikėtai jie išgirdo pagalbos šauksmą ir pamatė automobilyje be sąmonės sukniubusį žmogų.

Kariai nesutriko ir nedelsdami iškėlė nukentėjusįjį iš automobilio. Kpt. Ž. Želvys pradėjo daryti širdies masažą, vyr. srž. A. Fedijus iškvietė greitąją pagalbą ir padėjo raminti artimuosius. Kpt. Ž. Želvys sąmonę praradusį vyrą gaivino, kol atvyko medikai. Pasak gydytojų, tik dėl profesionalios karininko pagalbos pavyko išsaugoti žmogaus gyvybę. Kpt. Ž. Želviui Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas įteikė „Lietuvos karžygio“ statulėlę, apdovanojo gelbėti gyvybę padėjusį vyr. srž. A. Fedijų.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija