Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2015 m. gruodžio 18 d., Nr. 24 (243)


MŪSŲ
RĖMĖJAS

Pro Deo
et Patria


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno


Atmintis

A†A kun. Placidas Barius OFM

(1920 01 01–1943 07 25–2015 12 11)

Gruodžio 11 dieną Kenebunkporte (JAV) į amžinybę iškeliavo ilgametis Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras, pranciškonas t. Placidas Barius OFM.

Jis gimė 1920 m. sausio 1 d. Kretingoje. Į pranciškonų ordiną įstojo 1936 m. gegužės 15 d., o 1940-ųjų rudenį išvyko iš Lietuvos mokytis į Vakarus. Amžinuosius įžadus davė Miunchene 1942 m. spalio 1 d., o 1943 m. liepos 25 d. įšventintas kunigu. Nuo 1948 metų apsigyveno JAV. Po Antrojo pasaulinio karo subūrė Vakaruose pasklidusius lietuvius mažesniuosius brolius, užjūryje kūrė pranciškonų vienuolynus, telkė lietuviškas parapijas, vadovavo Lietuvos Šv. Kazimiero pranciškonų provincijai.

2008 metais, minint P. Bariaus OFM kunigystės 65-metį, išleista knyga „Meilei to negana“, kurioje atrinkti jo gyvenimo pamokslai, pasisakymai, vaizdeliai.

„Dėl karų ir okupacijų atsidūręs užsienyje, t. Placidas nepamiršo Lietuvos. Ir tikėjo jos laisve. Ir išmeldė. Čia, tėviškėje, pašaukė mus, jaunus, pakėlė naujas Pranciškaus brolių kartas, prikėlė Lietuvos Šv. Kazimiero provinciją. Patriarchas. Mūsų Patriarchas. Kaip Mozė“, – liudijo dabartinis mažesniųjų brolių provincijolas Lietuvoje kun. Astijus Kungys.

Pagal bernardinai.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija