2015 m. gruodžio 18 d.    
Nr. 47
(2167)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Gailestingumo durų atidarymas Lietuvoje

Atidarius šonines Telšių Šv. Antano
Paduviečio Katedros duris,
kurios veda į kriptą, Telšių vyskupas
Jonas Boruta SJ rodo Evangelijų knygą

Kartu su visa Bažnyčia pradedant švęsti Gailestingumo jubiliejų, trečiąjį Advento sekmadienį, gruodžio 13-ąją, Lietuvoje buvo atidarytos Šventosios durys visų septynių vyskupijų katedrose ir kariuomenės ordinariato Šv. Ignoto bažnyčioje bei septyniose šventovėse: Šiluvos, Krekenavos, Žemaičių Kalvarijos, Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikose, Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčioje, Vilniaus Aušros Vartų ir Dievo Gailestingumo šventovėse.

Vilnius. Dar prieš 12.30 val. tikintieji rinkosi greta Vilniaus Arkikatedros Bazilikos. Jaunimo chorui giedant Jubiliejaus himną iškilminga procesija, kurioje nešta Evangelijų knyga, priartėjo prie Varpinės. Arkivyskupas G. Grušas pasveikino tikinčiuosius, skaityta Evangelija pagal Luką. Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ direktorius Linas Kukuraitis perskaitė ištrauką iš popiežiaus Pranciškaus Bulės „Misericordiae Vultus“, kurioje akcentuota, kad Jėzus Kristus yra Tėvo gailestingumo veidas. Šie žodžiai gali būti geras krikščionių tikėjimo slėpinio apibendrinimas. Procesija, kurioje ėjo arkivyskupas G. Grušas, apaštalinis nuncijus Pedras Lopesas Kvintana (Pedro Lopez Quintana), kunigai, tikintieji, kaip piligriminėje kelionėje skambant varpams ir psalmėms, apėjo aplink Katedrą, tuomet Vilniaus arkivyskupas, paraginęs „Atverkite teisumo vartus, kad, pro juos įėję, padėkotume Viešpačiui,“ atidarė centrines Katedros duris – Gailestingumo duris, paženklintas užrašu „Porta Misericordiae“ bei Alfa ir Omega raidėmis.

Šv. Mišių Pamoksle arkivyskupas kvietė prasmingai išgyventi šį Viešpaties malonės laiką – Jubiliejinius Gailestingumo metus. Ganytojas ragino atverti savo širdies duris – nebijoti tapti pažeidžiamiems, o kartu ištiesti savo rankas artimo meilės darbams, – tai yra tikrasis „Caritas“.

Po šv. Mišių perskaitytas Vilniaus arkivyskupo dekretas, skelbiantis apie trijų šventovių Gailestingumo durų atidarymą. Dekrete arkivyskupas kviečia kunigus kantriai ir gailestingai sutikti kiekvieną besiartinantį prie klausyklos, o tikinčiuosius – susitaikyti su Dievu ir stiprintis maldoje, leistis į prasmingą piligrimystę pro Gailestingumo duris ir, darant gailestingumo darbus, tapti gailestingumo apaštalais vieni kitiems, o ypač tiems, kurie nutolę nuo Dievo.

Vilniuje, Dievo Gailestingumo šventovėje, Gailestingumo duris atvėrė kardinolas Audrys Juozas Bačkis, o Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčioje – vysk. Arūnas Poniškaitis.

Vilniuje sekmadienį atvertos ketverios Gailestingumo durys: Arkikatedroje, Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčioje, Dievo Gailestingumo šventovėje ir Kariuomenės ordinariato Šv. Ignoto bažnyčioje. „Vilnius yra apstus Gailestingumo. Tegul apstūs Gailestingumo tampa ir šio miesto gyventojai!“, – sakė arkiv. G. Grušas.

vilnensis.lt

Kaunas. Gruodžio 13-ąją dviejose Kauno arkivyskupijos šventovėse – Kauno Arkikatedroje ir Šiluvos Bazilikoje – iškilmingai atvertos Gailestingumo durys. Iškilmėms Kaune vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, Arkikatedros duris atverdamas drauge su ilgametėmis Bažnyčios tarnautojomis artimo meilės –„Caritas“ – darbuose, o Šiluvoje Švč. Mergelės Marijos Gimimo Bazilikos duris atvėrė arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas. Abiejose iškilmėse gausiai dalyvavę kunigai, vienuoliai, kiti tikintieji neeilinį Bažnyčios jubiliejų, šį maloningąjį gailestingumo metą pradėjo kaip piligrimai, pro Gailestingumo duris įžengę į šventoves ir nuolankia širdimi priėmę gailestingąjį Viešpaties apkabinimą, o išėję iš šių šventovių su atnaujintu įkvėpimu būti Jo gailestingumo liudytojais.

Gailestingumo durų atidarymo išvakarėse, gruodžio 12 dieną, Arkikatedroje vyko vigilija. Po vakaro šv. Mišių per Eucharistijos adoracijos valandą Švč. Sakramento koplyčioje drauge su giedojusiu Jono Pauliaus II piligrimų centro jaunimu dėkota Dievui už Jo gerumą ir meilę, už popiežiaus Pranciškaus kvietimą visoje Bažnyčioje pradėti Gailestingumo jubiliejų, didžiosiose katedrose bei reikšmingesnėse bažnyčiose atverti Gailestingumo duris ir visus padrąsinti artintis prie Viešpaties.

Sekmadienį, gruodžio 13 dieną, prie Arkikatedros Gailestingumo durų buvo einama procesija nuo Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčios. Šioje bažnyčioje surengta trumpa pradžios malda, paskelbtas Dievo žodis ir perskaityta bulės „Misericordiae vultus“ ištrauka – Popiežiaus kvietimas Bažnyčiai pradėti Gailestingumo jubiliejų, kaip malonės metą, iš naujo apmąstyti gailestingumo slėpinį kaip Dievą ir žmogų suvienijantį kelią, kaip viltį, jog kiekvienas yra Dievo mylimas (plg. MV, 1–3).

„Popiežius Pranciškus jau atvėrė Šventąsias duris Šv. Petro Bazilikoje švenčiant Mergelės Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą. Šiandien po visą pasaulį pasklinda gailestingumo žinia atsiveriant visų pasaulio katedrų duris. Tegul atsiveria ir mūsų širdžių durys Dievo gailestingumui ir tegul atsiveria rankos mūsų pačių gailestingumui“, – sakė visus sveikinęs Kauno arkivyskupas L. Virbalas, kviesdamas procesija eiti prie arkivyskupijos bažnyčių Motinos – Arkikatedros.

Vėliau procesija su Kristaus kryžiumi, kurį nešė kun. Renaldas Šumbrauskis, Evangelijų knyga, nešama Kauno I dekanato dekano mons. Vytauto Grigaravičiaus, pajudėjo Arkikatedros link. Procesiją ėjo abu Kauno arkivyskupijos ganytojai – Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ ir emeritas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, kunigai, seminaristai, kelių kongregacijų seserys vienuolės, kurijos institucijų, kitų bažnytinių organizacijų darbuotojai, Kauno parapijų tikintieji su savo vėliavomis artindamiesi prie Arkikatedros. Arkivyskupo pavedimu Gailestingumo duris atvėrė daugybę metų Bažnyčioje gailestingumo darbais tarnaujančios moterys.

Ne tik šios procesijos dalyviai, bet ir prie Arkikatedros pasitikusi minia žmonių šįsyk žengė į Arkikatedrą nauju būdu – pro atvertas Gailestingumo duris, iš Viešpaties malonės patirdami naują Jo paguodžiančios ir savo pačių gailestingumui įkvepiančios meilės ženklą šiais ypatingojo Bažnyčios jubiliejaus metais. Pilna Arkikatedra tikinčiųjų vėliau drauge šventė iškilmingą Eucharistiją, kuriai vadovavo arkivyskupas L. Virbalas, koncelebravo arkivysk. S. Tamkevičius, kiti dvasininkai. Giedojo Arkikatedros choras. Liturgiją, kaip ir durų atvėrimo apeigas, susirinkusiai bendruomenei aiškino Arkikatedros ceremoniarijus kun. Artūras Kazlauskas.

Pamokslą sakęs arkivyskupas L. Virbalas SJ kvietė pažvelgti, kokia yra Gailestingumo durų atvėrimo prasmė kiekvieno dvasinei kelionei, naujam santykiui su kenčiančiais, vargstančiais, stokojančiais meilės ir gailestingumo. „Pro šias duris simboliškai žengia pats Viešpats“, – sakė ganytojas, atkreipdamas dėmesį, jog Dievas nuolat eina prie žmogaus, ieško kiekvieno. Dar prieš žmogui įžengiant pro šias duris, kaip gailestingasis Tėvas Jis išeina jo pasitikti. Nuo Gailestingumo durų atvėrimo neatsiejamas Sutaikinimo sakramentas. Dievo atėjimas, pasak ganytojo, nepanaikina kaltės, atsiprašymo. Pats Viešpats duoda jėgų priimti susitaikymą, patirti tai, apie ką kalba apaštalas Paulius: „Visuomet džiaukitės Viešpatyje!“ (Fil 4, 4).

„Darsyk žengdami pro Gailestingumo duris išeiname į savo namus, darbus, į savo gyvenimą“, – sakė arkivyskupas, ragindamas klausti savęs, ką kiekvienas galėtų padaryti, kad žengimas pro šias duris būtų ne formalumas, ne tuščia apeiga, bet tikrai širdį keičiantis veiksmas. „Šiandien nebegalime pasilikti tokie patys, tad ieškokime kitų durų: vargingiau gyvenančių kaimynų, žmonių, kurių namuose yra sunkiai sergantis ligonis, ieškokime ligoninių ir slaugos namų, dienos centrų, labdaros valgyklų, kalėjimo durų. Ieškokime senatvės naštos ar gyvenimo sunkumų palaužtų žmonių durų“, – sakė pamoksle arkivyskupas, pabrėždamas, jog Bažnyčia šiais Jubiliejaus metais pajuto ypatingą pašaukimą būti pasauliui Dievo meilės ženklu.

Atnašų procesijoje dalyvavo „Arkos“ bendruomenės bičiuliai su dovana arkivyskupui – žvake, Gudišauskų šeima – su jų ir arkivyskupo auka neįgaliųjų kelionei į Romą. „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės nariai – mama ir neįgalus sūnus – atnešę prie altoriaus duoną ir vyną.

Pamaldos Arkikatedroje užbaigtos ypatinguoju Kauno arkivyskupo palaiminimu, kuriuo buvo suteikti visuotiniai atlaidai pasirengusiems priimti šią malonę.

Išėjusius iš šventovės jaunieji savanoriai pavaišino karšta kakava. Kauno Arkikatedroje Gailestingumo durys bus atvertos kasdien iki Gailestingumo jubiliejaus pabaigos 2016 m. lapkričio 20 d. Tai atviros durys visiems, norintiems susitaikyti su Dievu, pataisyti savo gyvenimą pasitikint Jo atleidimu ir meile. Kasdien 15–21 val. ir pamaldų metu susitaikymui su Dievu (išpažinčiai) ar dvasiniam pokalbiui budės kunigai. 14–15 val. prie stalelio kasdien budės vienuoliai ar pasauliečiai, su kuriais bus galima pasikalbėti rūpimais gyvenimo ir tikėjimo klausimais.

Šiluva. Ypatinga Marijos diena, gruodžio 13-oji, buvo švenčiama Šiluvoje. Prieš iškilmingas pamaldas vyskupas Kęstutis Kėvalas atvėrė Švč. Mergelės Marijos Gimimo Bazilikos Gailestingumo duris, o vėliau vadovavo iškilmingai Eucharistijai. Vysk. K. Kėvalas priminė visiems, jog praėjo 80 metų, kai 1935-aisiais Aušros Vartuose pagerbimui buvo iškabintas Gailestingojo Jėzaus paveikslas. Per pasaulį nuvilnijo s. Faustinos regėjimų žinia apie jam reikalingą Dievo gailestingumą.

„Šis Gailestingumo metas – proga ne tik žavėtis, bet ir persiimti gailestingumu. Nepatyrę ir nepriėmę šios Dievo žinios ir kvietimo, nepatirsime ir Jo artumo, kurio kiekvienas ilgimės“, – sakė vysk. K. Kėvalas, paminėdamas, jog tai – priemonė nugalėti nerimui ir nevilčiai, padaryti visą aplinką mielesnę patiems gyventi. Ganytojas pakvietė šiais metais skaityti ir medituoti Gailestingumo jubiliejų paskelbusio popiežiaus Pranciškaus bulę „Misericordiae vultus“.

Pamaldos baigtos malda Gailestingumo Motinai Mergelei Marijai. Po pamaldų Šiluvoje vyko akcija „Maltiečių sriuba“.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Telšiai. Gruodžio 13 dieną pagrindinėse Telšių vyskupijos šventovėse – Telšių Katedroje, Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje ir Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčioje. Ankstyvą tos dienos rytą į Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčią rinkosi tikintieji, vyko iškilminga procesija į Telšių vyskupijos Katedrą. Gausiai susirinkusius maldininkus bei piligrimus iš įvairių Telšių vyskupijos parapijų pasveikino ir iškilmingoms pamaldoms bei procesijai vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Kartu su ganytoju meldėsi vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM, vyskupo vikaras, kurijos kancleris kan. Remigijus Saunorius, vyskupo vikaras, Telšių dekanato dekanas prel. Juozas Šiurys, Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, seminarijos prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, Telšių vyskupijos Katedros administratorius kun. Darius Trijonis, liturgijoje patarnavo du diakonai bei seminaristai. Vyskupijos ganytojas J. Boruta SJ apeigų pradžioje kalbėjo, jog Gailestingumo metai mus skatina pasitikėti Dievo gailestingumu, išmokti būti gailestingiems vieni kitiems, ypač atleidžiant ir mokantis mylėti šalia esantį. Vyskupas kvietė melsti Gailestingumo galingiesiems pasaulio valstybių vadovams, kad jie išmoktų gyventi taikoje ir santarvėje vieni su kitais. Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. R. Saunorius visiems perskaitė popiežiaus Pranciškaus žinią apie Gailestingumo metų pradžią, prasmę ir tikslus. Iškilminga procesija nuo Mažosios Bažnytėlė giedant Visų Šventųjų litaniją ir grojant Roberto Surblio vadovaujamam pučiamųjų orkestrui patraukė link Telšių vyskupijos Katedros, prie kurios būriavosi didelis maldininkų būrys. Čia iškilmingai šonines Katedros duris, kurios veda į kriptą, atidarė Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis pats nešė Evangelijų knygą, žengė pro Jubiliejines duris, o paskui jį įžengė kiti dvasininkai bei piligrimai. Einat į Katedrą pirmiausia pasimelsta prie Gailestingumo apaštalo Dievo Tarno kankinio vyskupo Vincento Borisevičiaus kapo. Katedroje, vadovaujant Telšių vyskupijos ganytojui J. Borutai SJ, koncelebruojant vyskupui augziliarui L. Vodopjanovui OFM bei kunigams, buvo aukotos iškilmingos Jubiliejinių metų pradžios šv. Mišios. Jose vyskupas J. Boruta SJ ragino tikinčiuosius būti Gailestingumo apaštalais, savo gyvenimais liudyti šią žinią ir išgyventi kasdienybėje gailestingojo Dievo artumą, tai išreiškiant gailestingumo darbais.

Žemaičių Kalvarija. 12 val. iš Žemaičių Kalvarijos parapijos Jono Pauliaus II senelių globos namų iškilminga procesija, vadovaujama Telšių vyskupo J. Borutos SJ, patarnaujant diakonui Gediminui Pauliui bei kartu einant vyskupo vikarui, kurijos kancleriui kan. R. Saunoriui, giedant Visų Šventųjų litaniją, patraukė prie vienų iš šoninių Bazilikos durų, papuoštų garsaus menininko Antano Vaškio iš medžio išdrožtais Dievo Gailestingumo ir Gailestingumo Motinos, Aušros Vartų Dievo Motinos atvaizdais. Paskui aukotos šv. Mišios, kurių metu Telšių vyskupijos ganytojas dalinosi įžvalgomis apie būtinybę tikintiesiems daryti gerus darbus. Jis ir čia gausiai surinkusiems piligrimams kalbėjo apie vyskupų Justino Staugaičio ir Vincento Borisevičiaus paliktą gražų ir kilnų artimo meilės darbų pavyzdį. Bazilikoje karo metais buvo slepiami žydai, Žemaičių Kalvarijos parapijoje vyko kilnūs karitatyviniai darbai – tai turi įkvėpti ir šiandien būti gailestingiems ir daryti kilnius, gerumo darbus.

Klaipėda. Jubiliejinės durys 12 val. atvertos ir Klaipėdoje, Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčioje. Gailestingumo metų jubiliejaus durų atvėrimui vadovavo Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Šv. Mišių pamoksle vyskupas kalbėjo apie Jubiliejinių durų atvėrimo prasmę, citavo popiežiaus Pranciškaus mokymą apie Gailestingumo metų išgyvenimą ir jo įgyvendinimą kasdienybėje. Vyskupas drąsino tikinčiuosius pasitikėti Dievo Gailestingumu ir tapti jo liudytojais vieni kitiems.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Klier. Raimundo Zimkos nuotrauka

Šiauliai. Sekmadienį, artėjant 11 val., tikintieji gausiai rinkosi prie Šiaulių Katedros durų. Pasitikti ganytojo Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Evaldas Alūza pakvietė prie senosios kurijos. Patarnautojai atnešė kryžių, žibintus, bažnytines vėliavas, baldakimą. Šone sustojo tautiniais rūbais apsivilkusių adoruotojų būrelis. Jautėsi iškilminga, neįprastumo kupina nuotaika.

Džiugiai sutiktas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis iškilminga eisena palydėtas iki Šiaulių Katedros durų. Atvėręs Jubiliejines duris, į katedrą ganytojas įžengė aukštai iškėlęs Evangelijų knygą. Įėjo patarnautojai, kunigai, choras, galiausiai plūstelėjo tikintieji.

Pamoksle, primindamas, jog trečiasis advento sekmadienis tradiciškai vadinamas „Džiūgaukite“, vyskupas sakė, jog turime daug progų džiaugtis: esame nepaprasto įvykio liudytojai; gausiai susirinkome į iškilmes; kvietimas džiaugtis įrašytas Šiaulių vyskupo herbe, o labiausiai todėl, kad Dievas yra gailestingas. Orientuodamasis į šiandieninį 3D populiarumą, ganytojas siūlė aptarti 3 gailestingojo Dievo savybes. Dievas yra dosnus, duodantis, dovanojantis: dosnus, nes teikia sakramentus, lydinčius žmogų visą gyvenimą; duodantis, nes duoda naują gyvenimą, duoda gyvybę; dovanojantis, nes dovanoja kaltes, atleidžia nuodėmes. Ganytojas kvietė visus, ypač tuos, kurie jau seniai buvo išpažinties, drąsiai prisiartinti prie gailestingojo Dievo. Vyskupas su dideliu rūpesčiu kreipėsi į jaunuolius, nesiryžtančius Santuokos sakramentui ar vyresnius, gyvenančius jau antroje santuokoje, kviesdamas drąsiai kreiptis į parapijos klebonus, kad bendromis jėgomis galėtų artintis prie Kristaus. Gailestingumo metais vyskupas kvietė pagalvoti, ar visiems atleidome, kad iš tiesų galėtume džiaugtis Viešpatyje.

Po šv. Mišių Katedros klebonas kun. Egidijus Venckus paskelbė apie visuotinius atlaidus, kuriuos gavo dalyvaujantieji iškilmėse. Tikintiesiems išdalinta Gailestingumo jubiliejaus malda, kurią kviesta kalbėti kiekvieną kartą, einant pro Šiaulių katedros duris.

siauliuvyskupija.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija