2015 m. gruodžio 23 d.    
Nr. 48
(2168)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Nepaliaujamos Švč. Sakramento adoracijos dešimtmečio šventė

Šv. Mišias aukoja
arkiv. Lionginas Virbalas SJ
ir kun. Algis Vaickūnas

Lapkričio 21 dieną į Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Arkikatedros Bazilikos parapijos namus buvo susirinkę tikintieji paminėti Adoracijos dešimtmetį. Šventė pavadinta „Eucharistija – Jėzaus veidas“.

Įžangos pradžioje buvo sukalbėta padėkos malda Dievui. Vėliau paskaitą pradėjo malda Šventajai Dvasiai „Dvasia, Viešpatie, ateik...“ kun. Algis Vaickūnas iš Rimšės Švč. Trejybės bažnyčios (Ignalinos r.). Jis citavo žodžius iš Šventojo Rašto knygos pagal Luką (Lk 4, 18): „Viešpaties Dvasia ant manęs, nes Jis patepė mane, kad aš neščiau Gerąją Naujieną vargdieniams; akliesiems regėjimą; siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų“.

Kunigas klausė: „Ar jūs norėtumėte pamatyti Jėzų?“ Visi pritarė. „Ar mes visi atpažįstame Jėzų iš bažnyčios altorių? Jėzus yra gyvas, prisikėlęs iš numirusių... Jis pasiliko Eucharistijoje tam, kad išgydytų mūsų silpnumą, mūsų abejones, mūsų baimes, nerimus, mūsų nusiminimus, pagydytų mūsų vienatvę, kad palaikytų mus kovoje ir lydėtų mūsų kelyje.


Kai „senieji vaistai“ nebeveikia

Gruodžio 10 dieną Kauno arkivyskupijos kurija atnaujino Miesto misijas, antrą mėnesio ketvirtadienį vėl pakviečia į vakarus iš ciklo „Kunigai kavinėse“. Toks vakaras buvo surengtas „Daugirdo“ viešbučio kavinėje, kuri vėl svetingai atveria duris šiai iniciatyvai.

Vakare svečiavosi, su ne mažu kauniečių būreliu pačia karščiausia Bažnyčios žinia visam pasauliui – prasidėjusiu Gailestingumo jubiliejumi, jo prasme – dalijosi arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas. Vakaro dalyviai plojimais dėkojo ganytojui už šiuolaikiškas, aktualias ir labai nuotaikingas mintis, nuoširdžiai domėjosi aptariama tema, uždavė klausimų, o pabaigoje gavo adventinę dovaną – ganytojiškąjį palaiminimą, padrąsinantį imtis gailestingumo darbų.

Pradžioje pasidalijęs įspūdžiais iš studijų metų Baltimorėje (JAV), margaspalvėje daugiatautėje ir daugiakultūrinėje visuomenėje patirtą kultūrinį šoką, apie karštą, ypač juodaodžių gyventojų, tikėjimą bei jo šventimą, tačiau kaip po karo atrodančius gyvenamuosius rajonus, savotišką žmonių apsipratimą su žiauriais dalykais savo kasdienybėje, ganytojas kėlė mintį, jog pasaulis, atrodo, praranda jautrumą, ir tai tampa būdu išgyventi didelėje įtampoje. Kita vertus, apie šio jautrumo praradimą byloja ir kariniai konfliktai bei neramumai pasaulyje šiandien.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija