2016 m. sausio 8 d.    
Nr. 1
(2169)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Kalėdos – Gailestingosios meilės atėjimas

Šiaulių vyskupo Kalėdų sveikinimas

„Tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės!“ (Ef 4, 26)

Mieli broliai kunigai, vienuoliai ir vienuolės, brangūs tikintieji! Popiežius Pranciškus, žvelgdamas į karų ir nesantaikos kupiną pasaulį, paskelbė Ypatingo gailestingumo jubiliejinius metus. Mūsų vyskupijoje Šiaulių Katedros Gailestingumo metų durys buvo iškilmingai atidarytos gruodžio 13 dieną. Mes džiugiai įžengėme pro jas, visiems atverdami malonės ir gailestingumo šaltinį, iš kurio semsimės Gailestingosios meilės.

Kalėdos – Gailestingosios meilės atėjimas į žemę. Evangelijoje parašyta: „Dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo mus aplankė šviesa iš aukštybių, kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią“ (Lk 1, 78–79). Brangūs broliai ir seserys, kaip svarbu, kad mūsų žingsniai pakryptų į ramybės kelią! Šv. Teresė Avilietė tvirtina, kad patys mes nieko negalime, bet Dievas, ir tik Jis, gali sukurti mūsų gyvenime bet kokį gėrį. Dievas – mūsų gailestingasis Tėvas, be galo mus mylintis ir trokštantis mūsų bendrystės daug labiau negu mes patys. Privalome rasti laiko Tam, kuris dovanoja mums gyvenimą žemėje ir kviečia į amžinojo gyvenimo tikrovę. Skaudžiausia klaida, paliekanti neužgydomų žaizdų žmonių širdyse, yra tai, kad mes nesugebame pabūti gailestingojoje meilėje vieni su kitais. Kiek daug nusivylusių vaikų, sužeistų dėl to, kad tėvai nesugeba skirti jiems laiko ir pabūti tik su jais! Vaikai tai jaučia ir dėl to labai kenčia. Brangieji, jei skirsime laiko Dievui ir išmoksime kalbėtis su Juo tyloje, tai sugebėsime būti atlaidūs, dėmesingi ir gailestingi vieni kitiems. Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė sakydavo: „Dievą užgauna ir Jo širdį žeidžia pasitikėjimo trūkumas“. Nusidėję ar suklydę, nuolankiai ir su begaliniu pasitikėjimu pulkime į gailestingumo glėbį, žinodami, kad būsime priimti ir kad mums bus atleista. „Neteiskime, kad nebūtume teisiami“ (Mt 7, 1). Neužkietinkime savo širdžių ir, dar saulei nenusileidus, atleiskime vieni kitiems, kad galėtume ramia širdimi pailsėti ir pasitikti naują dieną kupini gerumo ir gailestingumo.

Gailestingumo metai bus sėkmingi, jei, Dievo malonės padedami, sugebėsime susidraugauti su Kūdikėliu Jėzumi ir su Juo spręsime visas problemas, Jam patikėsime visus savo rūpesčius ir džiaugsmus. Betliejaus tvartelyje užgimusi Gailestingoji meilė suteiks mums išminties, ir mes pastebėsime, kaip keičiasi mūsų bendravimas, elgesys, žodžiai ir darbai. Išgirdę Gailestingosios meilės žodžius, sklindančius iš Evangelijos puslapių, pajusime tai, ką šv. Faustina Kovalska patyrė maldoje ir 1935 m. vasario 4 d. ištarė: „Nuo šiandien manyje nėra savo valios. Nuo šios dienos vykdau Dievo valią visur, visada, visuose dalykuose“ (iš šv. Faustinos Kovalskos dienoraščio).

Brangūs broliai ir seserys! Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė sako: „Žmogus patinka Dievui pirmiausia ne savo dorybėmis ir nuopelnais, o beribiu pasitikėjimu Jo gailestingumu“. Pasitikėdami Viešpačiu, įstengsime išgirsti artimą ir įsiklausyti į jo troškimus, sugebėsime atjausti ir suprasti, atleisti ir priimti kitą su meile ir gailestingumu. Statykime savo gyvenimo pastatą ant tvirtų Dievo gailestingosios meilės pamatų ir kurkime Dievo karalystę, taikos, meilės, teisingumo ir džiaugsmo karalystę.

Telaimina Dievas mūsų pastangas, o Gailestingumo Motina Marija tegloboja mus ir tepadeda mums ištarti išganingąjį „Taip“ Dievo valiai!

Džiugių Šv. Kalėdų ir Dievo gailestingumo kupinų 2016 metų nuoširdžiai linki

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija