2016 m. sausio 8 d.    
Nr. 1
(2169)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

2015-uosius praeitin palydėjus

Maltiečiai ir Kalėdų Senelis po Kūčių
vakarienės su rajono vadovais

Šilališkiai prie bendro Kūčių stalo

Šilalės skautai su Betliejaus
taikos ugnele

Vaikučiai su Kalėdų Seneliu
prie prakartėlės

Visus praėjusius metus prie gotikinio stiliaus raudonų plytų Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios buvo galima išvysti besidarbuojančius vyrus: vieni glaistė, kiti dažė, gražino, šviesino šventovės išorę. Darbščios ir rūpestingos moterys prižiūrėjo daugiau kaip prieš metus priešais bažnyčią pastatytą Lurdą, šalia žydinčius gėlynus. Pasirūpinta ir šventoriuje palaidotų kunigų kapeliais. Jie atnaujinti, sutvarkyta aplinka, nudažytos metalinės tvorelės. Visą vasarą kapai skendėjo gėlėse. Šilalės bažnyčios šventorius irgi pasipuošė naujais, nušlifuotais betoniniais takeliais, kryžiais ir koplytstulpiais. Atnaujinti buvę cementiniai laiptai prie visų įėjimų į bažnyčią. Pagražėjo ir bažnyčios vidus: dabar jis atnaujintas, pašviesintas, nepažeidžiant vidaus architektūros originalumo. Per daugelį metų medinė šventoriaus tvora baigia sutrūnyti. Vietoj medinės pradėta tverti metalinė. Ji bus graži, dekoratyvinė, itin papuoš šventorių, bus ekonomiška, nes nebereikės dažnai dažyti. Renovuota zakristija, joje įstatyti spalvingi vitražo langai. Visu tuo rūpinasi šios bažnyčios klebonas kan. dr. Algis Genutis, subūręs aktyvių parapijiečių būrį, pagelbsti ir Šilalės rajono savivaldybė, vadovaujama mero Jono Gudausko. Klebonas kan. dr. A. Genutis dėkoja parapijiečiams už paramą, talkas bei moralinį palaikymą, įgyvendinant idėjas.

Šilalės parapijoje pernai šauniai darbavosi „Caritas“, Pastoracinė taryba, vadovaujama Mortos Jadvygos Romienės, nuolat veiklą tobulina Marijos legiono Apaštalų Karalienės prezidiumas. Motinos, susibūrusios į nemažą grupę, kiekvieną penktadienį meldžiasi už savo vaikus. Aktyviai savo programą vykdo nemaža grupė parapijiečių, susibūrusių į akciją ,,Atgaivink parapiją“, į Gyvojo Rožinio kalbėtojų grupę. Šilalės parapijos vikarai kunigai Mindaugas Alekna ir Vaidotas Vitė bei klebonas kan. dr. A. Genutis, padedant Marijos legionui bei geros valios parapijiečiams, palaiko glaudų ryšį su VšĮ „Šilalės ligoninė“, lanko ligonius, juos guodžia, ramina, suteikia patarnavimus.

Su didžiuliu susikaupimu praėjo adventinės rekolekcijos Šilalės bažnyčioje, kurias vedė kan. relig. m. mgr. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas. Šilališkius giliai palietė jo pamokslas bei nuoširdus bendravimas su tikinčiaisiais.

Aktyvūs ir išradingi yra Šilalės parapijos skautai, vadovaujami Elvyros Gedeikienės. Jų veikla ir bendravimas pasireiškia visose skautiškos veiklos srityse. Metų sandūroje Šilalės skautus pasiekė Betliejaus taikos ugnelė. Ji buvo pagarbiai atnešta ir į vakaro šv. Mišias.

Malonus buvo prieškalėdinis renginys gruodžio 24 dieną 12 valandą prasidėjęs Šilalės parapijos namuose, pakvietęs vienišus, vyresnius ir neįgalius žmones į Kūčių popietę, kurią suorganizavo Šilalės Maltos ordino pagalbos tarnyba, vadovaujama šios tarnybos pirmininkės Rozvitos Beržinienės, ir Šilalės „Caritas“, vadovaujamas pirmininkės J. Romienės. Renginį globojo Šilalės rajono savivaldybės meras J. Gudauskas. Dalyvavo savivaldybės administracijos direktorius Raimundas Vaitiekus bei klebonas kan. A. Genutis ir vikaras kun. Mindaugas Alekna. Susirinko nemažas būrys šilališkių, kuriuos su Kūčiomis ir Šv. Kalėdomis pasveikino renginio organizatoriai bei svečiai. Ant stalo buvo Kūčioms skirtų valgių: virtų bulvių, pakepintų kanapių sėmenų, kviečių, pupelių, žuvies. Kūčių šventimas prasidėjo kalėdaičių laužymu ir pasidalinimu. Viskas vyko pagal senovinį Kūčių šventimo paprotį, įsijaučiant į Kūčių prasmę, rodant meilę bei pagarbą artimui. Vienas vaikinukas su ašaromis akyse ištarė: „Esu našlaitis – Jūs mane pakvietėte... Esu be galo laimingas, galėdamas dalyvauti tokiame šventame ir jaukiame susitikime...“

Kūčių vakarą pilnutėlėje Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje vyko pamaldos, o rytą – džiaugsminga Šv. Kalėdų šventė. Parapijos vaikučiai šventė Kalėdas kartu su Seneliu prie bažnyčioje įrengtos prakartėlės.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Šilalė
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija