2016 m. vasario 12 d.    
Nr. 6
(2174)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Per Grabnyčias užbaigti Pašvęstojo gyvenimo metai

Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ Žemaičių
Kalvarijos Bazilikoje

Klier. Raimundo Zimkos nuotraukos

Vasario 2 dieną Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje buvo švenčiami kasmėnesiniai atlaidai bei Grabnyčios, Kristaus paaukojimo Šventykloje šventė. Tą dieną kartu buvo meldžiamasi už vienuolius, vienuoles bei pašaukimus į vienuolinį luomą. 12 val. pagrindinėms iškilmių šv. Mišioms, kuriose dalyvavo ir Dievui pašvęstojo gyvenimo atstovai iš Telšių vyskupijos teritorijoje esančių įvairių kongregacijų namų, vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Koncelebravo Mažeikių dekanato dekanas, Sedos parapijos klebonas kun. Modestas Ramanauskas ir kiti dekanato kunigai, kadangi tą dieną atlaiduose atstovavo būtent šio dekanato kunigai ir tikintieji, Kretingos parapijos klebonas br. kun. Antanas Blužas OFM, liturgijoje patarnavo keturi diakonai ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai. Šv. Mišių metu giedojo Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapijos Sumos choras, vadovaujamas vargonininko Algio Pleškio, giedotojams talkino Žemaičių Kalvarijos šventovės vargonininkė Kristina Kondratavičienė.

Prieš Šv. Mišias procesija į Baziliką eita pro jubiliejines Gailestingumo duris, kalbėta Gailestingumo metams skirta malda, šventintos Grabnyčių žvakės. Vyskupas pradžioje kvietė visus atvykusius piligrimus pasitikėti Dievo Gailestingumu ir patiems būti gailestingiems, mokantis atleisti ir nuoširdžiai mylėti vieni kitus. Kristaus paaukojimo Šventykloje šventė – Grabnyčios – būtent tai primena, nes šventinamos žvakės nurodo aiškų tikslą – būti Kristaus šviesos nešėjais pasaulyje. Pamoksle vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo apie visų tikinčiųjų, ne tik Dievui pašvęstųjų, pagrindinį uždavinį – skleisti Evangelijos žinią ir išlikti šviesos žiburiais šių dienų pasaulyje. Pamokslininkas išsamiai susirinkusiems pristatė vieną ryškiausių kovotojų prieš tamsą – kunigo Juozo Zdebskio, tragiškai neaiškiomis aplinkybėmis žuvusio prieš 30 metų, asmenybę. Jis žuvo 1986 m. vasario 5 d. iki pat mirties šis sovietmečiu aktyviai veikęs kunigas buvo tikras šviesos pasauliui nešėjas. Vyskupas citavo kun. J. Zdebskio mintį apie tikrąją artimo ir Dievo meilę, kalbėjo apie skaudžią kunigo veikėjo patirtį kalėjimuose ir lageriuose. Šis kunigas pasižymėjo didžiuliu uolumu, tikėjimu ir meilės dvasia. Jis nuolat vesdavo rekolekcijas, lankė suvargusius žmones ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų – įvairiuose to meto Sovietų Sąjungos kraštuose. Vyskupas išryškino jo pavyzdį ir kvietė visus ne tik nuvykti į Rudaminą, kur bažnyčios šventoriuje yra palaidotas šis uolus tikėjimo apaštalas, ir pasimelsti už jį, bet ir gyventi tokia meilės, vilties ir tikėjimo dvasia, kokios buvo jis.

Po šv. Mišių Bazilikoje, po kurios grindimis yra išbastyta iš Jeruzalės, tikrojo Kristaus Kryžiaus kelio, pargabenta žemė, buvo apmąstytas dvidešimties stočių Kryžiaus kelias. Nešama Didžioji Šv. Kryžiaus relikvija, kuria kiekvienoje stotyje laiminami tikintieji, giedamos Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmės, sakomi kunigų pamokslai.

Po Kryžiaus kelio Telšių vyskupijos ganytojas J. Boruta SJ visiems padėkojo, pasidžiaugė piligrimais ir paragino per Gavėnią dvasiškai sustiprėti bei ragino visus ypač džiaugsmingai išgyventi malonės metą – Gailestingumo jubiliejinius metus, kurie mūsų kartai yra didžiulė dovana. Vyskupas pakvietė visus vėl susirinkti į Žemaičių Kalvarijos šventovę kovo 2 dieną, prasidėjus Gavėniai, – bus puiki galimybė šioje Šventovėje apmąstyti Kristaus kančios prasmę.

Taigi pagrindinėje Telšių vyskupijos šventovėje buvo užbaigti Pašvęstojo gyvenimo metai, o piligrimų būrys tą dieną gavo atžymą specialu jubiliejiniu anspaudu. Visi, įvykdę sąlygas, gali laimėti visuotinus atlaidus ir gauti piligrimų pasuose specialų jubiliejinį anspaudą.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Klier. Raimundo Zimkos nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija