2016 m. vasario 19 d.    
Nr. 7
(2174)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Švenčionių dekanate

Gailestingumo jubiliejaus malonei atsiverti

Paveikslą „Jėzau, pasitikiu tavimi“
iš bažnyčios Zadvarninkų kaimo
gyventojams palydi vikaras
kun. Marijanas Apriško ir klebonas
kun. Medardas Čeponis

ŠVENČIONYS. Visų Šventųjų parapijos bendruomenės aktyvas, atsiliepdamas į popiežiaus Pranciškaus kvietimą ir Vilniaus arkivyskupo metropolito raginimą veikliai ir vaisingai išgyventi Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus metus, nusprendė suburti Dieviškojo gailestingumo maldos grupę. Jos nariai kalbės Gailestingumo vainikėlį apmąstydami Šv. Faustinos dienoraščio užrašus, jos pavyzdžiu skelbs Dievo Gailestingumą visada ir visur. Šv. Faustinos įkvėpti ir kitus kvies į tris gailestingumo vykdymo būdus, kuriuose glūdi gailestingumo pilnatvė – darbai, žodžiai, malda.

Ši grupė (jau įsikūrė du skyriai) įpareigojo sistemingai įgyvendinti krikščioniškojo gailestingumo darbus: 1. kūnui: išalkusį pavalgydinti, ištroškusį pagirdyti, nuogą aprengti, ateivį priimti, ligonį slaugyti, kalinį aplankyti ir mirusį palaidoti. Grupė įsipareigoja ir toliau tęsti skurdžiau gyvenančių (ypatingai atokiuose kaimuose) žmonių pamaitinimą ir teikti jiems reikalingą informaciją ir materialinę paramą. 2. sielai: nemokantį pamokyti, abejojančiam patarkti, nuliūdusį paguosti, pikta darantį sudrausti, įžeidimus atleisti, kantriai pakęsti mus skaudinančius žmones, melstis už gyvus ir mirusius (plg. MV, 15).


Panevėžio vyskupijoje

Biržų dekanate

„Dievo Motina – tikėjimo ikona“

Kun. Algis Neverauskas mokiniams
aiškina dailininko paveikslų prasmę

Biržai. Žodis „ikona“ (graikiškai – „eikon“) reiškia atvaizdą. Krikščionims ikona – Apreikštųjų tiesų, slėpinių liturginis atvaizdas, įrėmintas portretas, skirtas Dievo garbinimui ir asmeninei maldai.

Dailininkas Vaidotas Kvašys beveik kasmet žiūrovams pateikia vis naujų darbų ir iš kitų menininkų išsiskiria grafikos ciklų gausa. Jo parodose visi tikintieji yra mokomi, kad nepaklystų savo gyvenimo verpetuose. V. Kvašio darbuose atsispindi laiko ženklai, jie sudabartinami ir atsiskleidžia šių dienų kontekste. Jo meno kūriniai – lyg ir lengvai suprantami, bet turintys gilią potekstę.

Čia kalbama apie išsilaisvinimo kelią, kuris gali sugrąžinti į Tėvo rankas.

Visiems tiems, kas žengia tikėjimo keliu, mokydamiesi iš Dievo Motinos ir prašydami jos užtarimo, visiems tikintiesiems ir Biržų rajono mokyklų mokiniams bei mokytojams buvo pasiūlyta apsilankyti Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, kur gruodį ir sausį buvo galima pasigrožėti dailininko Vaidoto Kvašio darbų paroda „Dievo Motina – tikėjimo ikona“.


Telšių vyskupijoje

Telšių dekanate

Gavėnios programa

Varniškiams kalba
kan. Andriejus Sabaliauskas

VARNIAI. Trankia Užgavėnių švente varniškiai išvijo žiemą ir Pelenų diena pradėjo Gailestingumo metų Gavėnią – kiekvienam katalikui brangų 40 dienų pasiruošimo Velykų šventei laikotarpį. Tai – visiems palankus metas ištrūkti iš savo egzistencinio susvetimėjimo ir dažniau, o galbūt ir atidžiau klausantis Dievo žodžio, daryti gailestingumo darbus. Gavėnia – ne grimavimosi, bet sąžinės valymosi metas, kai žmogus turi susitaikyti su savimi, neapsistatyti nejautros sienomis, turėti tikslą bei visa širdimi tikėti tuo, ką daro.

Šiemet varniškiai kaip niekada turės turiningą ir dvasingą Gavėnios programą – ne triukšmingus koncertus ar pasilinksminimus, bet rimtą ir maldai už save, savo artimus, gyvus ir mirusius parapijiečius sutelktą Gavėnios metą. Be Kryžiaus kelio stočių vaikščiojimo penktadieniais ir sekmadieniais, Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios klebono kan. Domo Gatauto paraginti, varniškiai parapijos salėje penktadieniais rinksis giedoti Žemaičių Kalvarijos kalnus. Tiems, kurie turi neatsakytų klausimų, savo viduje jaučia graužatį, kurie ieško paprasto ir nuoširdaus bendravimo, šeštadieniais po šv. Mišių kviečiami Gavėnios pašnekesiams Varnių seniūnijos salėje. Klebonas numatė ir iš anksto paskelbė būsimų pranešėjų sąrašą. Dvasininkai ir pasauliečiai su parapijiečiais kalbėsis Gailestingumo metų tema.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija