2016 m. gegužės 13 d.    
Nr. 19
(2187)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Mirė Baikalo žvejys

A†A mons. Vincas PRANCKIETIS (1923 01 07–1948 10 31–2016 05 03)

Mons. Vincas Pranckietis

Gegužės 3 dieną Jonavoje mirė monsinjoras Vincas Pranckietis. Jis gimė 1923 metų sausio 7 dieną pasiturinčių ūkininkų šeimoje Labos kaime, Dambavos parapijoje. Ten mažasis Vincukas baigė tris pradžios mokyklos skyrius, o tėvams persikėlus gyventi į Baisogalos valsčių pradžios mokslus tęsė Vabalių, Smilgių ir Šeduvos mokyklose. Vėliau mokėsi Šeduvos ir Kėdainių gimnazijose. Mokantis Kėdainiuose jam kilo mintis apie kunigystę, nors tėvas labiau norėjo, kad sūnus perimtų ūkį, vestų, susilauktų paveldėtojo. Anot tėvo, kunigas turįs būti gražus, turėti gerą balsą, o sūnus anaiptol toks nesąs. Pats Vincas svajojo, kaip jo dėdė kunigas, baigti dvasinę akademiją, būtinai išvykti studijuoti į Italiją, aplankyti Prancūziją.

1943 metais V. Pranckietis įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Mokydamasis pasižymėjo tikra krikščioniška dvasia, inteligentišku, nuoširdžiu ir ramiu būdu. Jau tada buvo žinomas kaip fotografijos mėgėjas, poetiškos ir jautrios sielos žmogus. Seminarijos vadovybės nuomone, V. Pranckietis buvo labai tinkamas jaunimo sielovadai. Tiesa, jo sielovadinio darbo pradžia buvo kiek kitokia, nei buvo galima manyti. Kunigu V. Pranckietį 1948 m. spalio 31 d. Kauno Arkikatedroje įšventino vyskupas Kazimieras Paltarokas dar nebaigusį studijų. Laikai buvo neramūs, grėsė trėmimai, todėl buvo nuspręsta kunigystės šventimus teikti dar nebaigusiems seminarijos paskutinio kurso klierikams. Vėliau pasirodė, kad tokia taktika pasiteisino.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija