2016 m. gegužės 13 d.    
Nr. 19
(2187)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Nacionalinis kongresas – asmeninio sutikimo su Dievo Gailestingumu laikas

Popiežiaus legatas kardinolas Pietras
Parolinas atvyksta į Katedros aikštę

Praėjusį savaitgalį Vilniuje vyko Nacionalinis gailestingumo kongresas, kuriame dalyvavo Popiežiaus legatas kardinolas Pietras Parolinas.

Penktadienį, gegužės 6-ąją, šv. Mišiomis, kurioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Vilniaus Arkikatedroje prasidėjo Nacionalinio gailestingumo kongreso atidarymas. Penktadienio vakarą vilniečiai ir miesto svečiai klausė koncertų, stebėjo spektaklį, ėjo į piligriminį žygį po Vilnių – Gailestingumo miestą.

Šeštadienis, antroji Nacionalinio gailestingumo kongreso diena, prasidėjo Ryto malda Katedroje. Jos metu tikintieji meldėsi Dievo tautos liturgines valandas. Maldai vadovavo Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis. Nuo 10 valandos vyko teminiai užsiėmimai daugumoje Vilniaus senamiesčio bažnyčių ir kitose miesto erdvėse. Juos vedė kunigai ir pasauliečiai tiek iš Lietuvos, tiek atvykę iš užsienio valstybių. Kongreso dalyviai galėjo rinktis iš 46 skirtingų užsiėmimų. Tuose teminiuose užsiėmimuose dalyvavo apie 2500 žmonių.


Dievo gailestingumo dovana yra tokia dovana, kuria būtina dalintis su kitais

Popiežiaus legato homilija Gailestingumo kongreso baigiamosiose Mišiose gegužės 8-ąją

Kardinolas Pietras Parolinas

Jūsų Eminencija! Broliai Vyskupai ir Kunigai! Gerbiami valdžios Atstovai! Broliai ir Seserys Kristuje!

Man labai malonu šiandien drauge su jumis švęsti Kristaus Žengimo į dangų iškilmę. Po procesijos nuo Seimo pastato jūsų gražios sostinės gatvėmis meldžiant Dievo gailestingumo pasauliui šiuo Eucharistijos šventimu užbaigiamas Nacionalinis gailestingumo kongresas. Perduodu jums šiltus popiežiaus Pranciškaus sveikinimus. Jis tikrai už jus meldžiasi, yra arti jūsų dvasioje ir meldžia jums gausių Dievo palaiminimų. Dėkoju arkivyskupui Gintarui Grušui už malonų priėmimą ir šiltą svetingumą. Ypač sveikinu Jo Eminenciją kardinolą Audrį Juozą Bačkį, kuris po daugybės Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje praleistų metų prieš beveik dvidešimt penkis metus grįžo į savo gimtąjį kraštą imtis sunkios užduoties – vadovauti šiai vietinei Bažnyčiai pokomunistinio laikotarpio sunkumų sūkuryje. Taip pat sveikinu apaštališkąjį nuncijų Lietuvai, Jo Ekscelenciją arkivyskupą Pedro López Quintaną, Lietuvos vyskupus, kitus dalyvaujančius vyskupus, taip pat čia dalyvaujančius kunigus, vienuolius ir vienuoles bei tikinčius pasauliečius. Už dalyvavimą šiame šventime dėkoju civilinės valdžios ir kitų krikščioniškųjų Bažnyčių atstovams.


Kardinolas P. Parolinas Vilniaus kunigų seminarijoje: šaukitės Dvasios

Kardinolas Pietras Parolinas
Vilniaus Šv. Juozapo
kunigų seminarijoje

Pirmadienį, gegužės 9-ąją, kardinolas Pietras Parolinas apsilankė Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje, susitiko su visų Lietuvos seminarijų auklėtiniais, kartu su vyskupais ir kunigais aukojo šv. Mišias, o homilijoje, remdamasis dienos skaitiniais, kalbėjo apie Šventąją Dvasią: jos veikimą mūsų gyvenime ir svarbą būti nuolatos malda susietiems su Ja, tačiau pirmiausia visus pasveikino ne vien savo, bet ir popiežiaus Pranciškaus vardu.

„Mūsų didysis orumas nėra vien buvimas Dievo atvaizdais, bet ir buvimas jo vaikais“, – sakė kardinolas P. Parolinas, bet papildė kad tai nėra išbaigta tikrovė, bet greičiau atsispyrimo pagrindas kiekvieno krikščionio gyvenime, siekiant girdėti Dvasią savo širdyje ir būti Jai paklusniu, siekiant Šventosios Dvasios dovaną priimti ir palengva keisti savo mąstymo, veikimo ir buvimo būdą. Šventoji Dvasia tame aktyviai dalyvauja. Mes keičiamės, kai Ji mus keičia. Ji mus moko melstis, be Jos nebūtų tikros maldos. Dvasia mus padaro pajėgius mylėti, ji įtraukia į Trejybės meilę ir padeda būti gailestingais kitiems. Kalbėdamas kunigams ir tiems, kurie ruošiasi kunigystei, kardinolas Parolinas pasitelkė apaštalo Pauliaus pavyzdį, kuris, kaip pasakoja Apaštalų Darbai, apie Dievo karalystę skelbė drąsiai ir įtikinamai. Be Šventosios Dvasios jie negali kalbėti, anot kardinolo Parolino, „drąsiai ir įtikinamai“. O to reikia, nes Jėzus niekam nepažadėjo lengvo gyvenimo, greičiau priešingai: jei pasaulis atmetė Jį, reikia manyti, kad ne kartą atmes ir jo mokinius ir sekėjus.


Visose Europos bažnyčiose vyko rinkliava Ukrainai

Paskutinį balandžio sekmadienį visose Europos bažnyčiose popiežius Pranciškus paskelbė rinkliavą, kuri skirta paremti ukrainiečių tautą, kenčiančią nuo konflikto. Šventasis Sostas imasi konkrečių veiksmų, kad suteiktų humanitarinę pagalbą. Popiežius du kartus kreipėsi dėl rinkliavos, skirtos ukrainiečių tautai, kuri išgyvena kritinę situaciją. Parama bus skirta labiausiai stokojantiems, neatsižvelgiant į jų religines pažiūras ar etinę priklausomybę.

Surinktas lėšas kuruos komisija, jai vadovaus Vatikano dikasterijos „Cor Unum“ sekretorius monsinjoras Džanpietro Dal Toso (Giampietro Dal Toso). Ką tik grįžęs iš Ukrainos jis pasakoja, kad prie šios iniciatyvos prisijungė ir kitos krikščionių bažnyčios. Jos padeda atrasti ir pasiekti labiausiai stokojančius. Tad ši iniciatyva turės teigiamą poveikį ir santykiams su ortodoksų bažnyčiomis bei pačios katalikų bažnyčios viduje.


Malda ir giesmė Motinai

Tulpių žiedai mamoms

Gražiausias pavasario mėnuo – gegužė – prasideda švente, skirta brangiausiam pasaulyje žmogui – Mamai. Jos širdis ir rankos – nuostabiausias turtas kiekvienam vaikui. Dėmesys ir meilė Mamai – viso gyvenimo dalis, tačiau Motinos dieną jai skiriami patys šilčiausi ir jautriausi žodžiai bei spalvingiausi gėlių žiedai.

Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje prieš šv. Mišias skambėjo Ievos Morkūnaitės ir Viktorijos Morkūnienės melodijos gausiai susirinkusioms Motinoms. Klebonas kun. Algis Neverauskas pamoksle dėkojo Joms už buvimą, atsidavimą savo pašaukimui, pasiaukojimą... Jis priminė, kad pagarbos vertos visos moterys, įvairiausiais būdais padedančios auginti ir auklėti vaikus. Kunigas pabrėžė, kokią svarbią vietą jaunuomenės ugdyme užima dvasinė motinystė, į kurią pakviesta kiekviena moteris. Bažnyčios prieangį papuošė Pirmajai Šv. Komunijai besiruošiančiųjų vaikų piešiniai. Piešę savo mamas ir visi bažnyčioje buvę vaikai buvo pamaloninti saldžiais prizais!


Tiesiog mylėti

Danutė PULOKAITĖ

Aldona ir Jonas Daužvardžiai
santuokoje gyvena jau 50 metų

ZARASAI. Paskutinis balandžio sekmadienis – Pasaulinė Gyvybės diena. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje jau tapo tradicija šią dieną paminėti surengiant Šeimų šventę. Iš anksto dekanas kun. Remigijus Kavaliauskas kvietė šeimas tądien atvykti į bažnyčią, kad poros sutvirtintų santuokos įžadą, o bažnytinėje santuokoje didesnes ar mažesnes sukaktis minintieji būtų deramai pagerbti. Be to, Šeimų dieną bažnyčioje paprastai koncertuoja žinomi šalies atlikėjai, o šiųmetėje šventėje žadėjo giedoti Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios GOSPEL choras.

Tą sekmadienį šv. Mišias aukojo Vilniaus akademinės sielovados kapelionas kun. Povilas Narijauskas. Švytinčia gija visus  gausiai dalyvavusius šv. Mišiose jis sujungė Viešpaties žodžiais: „Kaip aš jus mylėjau, taip ir jūs vienas kitą mylėkite“... Šiltai, rimtai ir pajuokaudamas jis stengėsi išklausti iš tikinčiųjų – kodėl mus Dievas myli? Atsakymų būta visokių: už maldas, už tai, kad esame Dievo vaikai, už padarytus gerus darbus... „Ne, Dievas mus TIESIOG MYLI – ne už kažką ir ne dėl ko. TIESIOG MYLI. Taip mylėti sunkiausia, bet tai meilė, kurios mums visiems labai reikia: kad mus mylėtų, kai mums sekasi ir kai nesiseka, kai kažką gero padarome ir kai „prisidirbame“. Štai į tokią meilę mus ir kviečia Dievas“, – kalbėjo kapelionas kun. P. Narijauskas, prašydamas tokia meile mylėti savo vaikus, tokia meile mylėti vieniems kitą ir kiekvieną žmogų.


Pagerbė gyvas ir mirusias motinas

Medingėnų parapiją aptarnaujantis
kun. Aivaras Pudžiuvelis
aukoja šv. Mišias Medingėnų
parapijos kapinių koplyčioje

MEDINGĖNAI. Pirmąjį gegužės sekmadienį buvo pagerbtos parapijos gyvosios motinos. Parapiją aptarnaujantis iš Rietavo atvažiuojantis kun. relig. m. mgr. Aivaras Pudžiuvelis, Rietavo parapijos klebono kun. Antano Gutkausko iniciatyva bei rūpesčiu jaukiai renovuotoje Švč. Trejybės bažnyčioje aukojo iškilmingas šv. Mišias už gyvas Medingėnų parapijos Motinas. Giedojo parapijos choras. Homiliją pasakė kun. A. Pudžiuvelis. Po pamaldų Motinas jų šventės proga gėlėmis, eilėraščių posmais bei giesme, skirta Motinoms, pasveikino Medingėnų parapijos jaunimas. Jį paruošė ilgametė Medingėnų kultūros namų vedėja Virginija Budrienė, o daina – giesme apie mamą – visas Motinas pradžiugino jos duktė Gabrielė Budrytė.

Gegužės 2-ąją, pirmadienį, parapijoje prisimintos mirusios motinos. Joms gedulingos šv. Mišios buvo aukojamos irgi rietaviškio klebono A. Gutkausko iniciatyva iš pagrindų atstatytoje Medingėnų kapinių koplyčioje. Jose gausiai dalyvavo mirusiųjų artimieji. Prieš gedulingas pamaldas eitas Kryžiaus kelias. Po to kun. A. Pudžiuvelis aukojo šv. Mišias už Medingėnų kapuose palaidotas motinas, pasakė dar vieną homiliją.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija