2016 m. gruodžio 2 d.    
Nr. 45
(2213)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Vilniuje uždarytos paskutinės jubiliejinių Gailestingumo metų durys

Lapkričio 20-ąją, Kristaus Karaliaus iškilmės dieną, Aušros Vartuose, Vilniuje, baigiant Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidus, buvo uždarytos paskutinės Lietuvoje jubiliejinių Gailestingumo metų durys. Šv. Mišioms prie atviro Aušros Vartų koplyčios lango vadovavo Vilniaus arkivysk. Gintaras Grušas, koncelebravo apaštališkasis nuncijus Lietuvoje Pedras Lopesas Kvintana (Pedro López Quintana) su daugeliu Lietuvos vyskupų. Spausdiname tą dieną pasakytą Vilniaus arkivyskupo homiliją.

Dėkokime Viešpačiui

Šiandien, paskutinę Gailestingumo Motinos Atlaidų dieną, užbaigiame ne tik Atlaidų savaitę, bet ir Ypatingąjį gailestingumo jubiliejų, kurį prieš metus pradėjo popiežius Pranciškus, atverdamas šventąsias Šv. Petro Bazilikos duris ir kviesdamas visą pasaulį žengti pro jas. Labai plačiai Šventasis Tėvas atvėrė tas duris, kad visame pasaulyje, kiekvienoje vyskupijoje, būtų pasiekiamos šios ypatingos jubiliejinių atlaidų malonės ir kad visi kartu galėtume žengti Dievo Gailestingumo link.

Baigdami šiuos metus, pirmiausia turime dėkoti. Tai mus ragina daryti Dievo Žodis: „Dėkokite VIEŠPAČIUI, nes jis geras, nes jo ištikima meilė amžina“ (Ps 136, 1). Psalmininkas dėkoja už Dievo gailestingumą, kurį regi visoje kūrinijoje ir išrinktosios tautos istorijoje. Ir mes turime dėkoti.

Dėkokime Viešpačiui už šiais metais gautas malones. Jo gailestingumas – amžinas.

Dėkokime Viešpačiui už visuotinius atlaidus, suteiktus mums ir mirusiesiems. Kiek mirusiųjų pateko į visišką Viešpaties Ramybę mums už juos meldžiantis, sužinosime tik amžinybėje. Jo gailestingumas amžinas.

Dėkokime Viešpačiui už tuos, kurie po daugelio metų ryžosi grįžti į Viešpaties glėbį kaip sūnus palaidūnas pas gailestingąjį tėvą; dėkokime ir už tuos, kurie patyrė atsivertimą, susitaikė su Dievu ir su kitais žmonėmis. Jo gailestingumas yra amžinas.

Dėkokime Viešpačiui už visus šįmet atliktus gailestingumo darbus, už tai, kad sugebėjome atspindėti Dievo Gailestingumą konkrečiais veiksmais. Dėkokime už visus tuos, kuriems buvo suteikta parama ir pagalba, už tuos, kurie atgavo viltį. Jo gailestingumas amžinas.

Dėkokime Viešpačiui už tai, kad mūsų širdys buvo atnaujintos ir tapo jautresnės Dievui ir artimui, kad jos atsigaivino Viešpatyje ir dabar rodo mums palaiminto gyvenimo kelią. Jo gailestingumas amžinas.

Šiais metais buvo kanonizuota Motina Teresė iš Kalkutos. Jos gyvenimas mums yra pavyzdys, kuriuo galime sekti. Kartu šv. Teresė mums duota kaip užtarėja danguje, kuri padės toliau gyventi Gailestingumu ir Gailestingume. Ne visi tapsime tokie žinomi kaip ši šventoji ar tiek nuveiksime, kiek ji nuveikė, bet konkrečiais mažais darbais galime prisidėti prie Gailestingumo karalystės plėtimo.

Aušros Vartų Gailestingumo Motinos liturgijos Evangelija, kurią visą savaitę girdėjome, ir šiandienos Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmės Evangelija grąžina mus prie Kristaus kryžiaus. Tai – Gailestingumo versmė, Kristaus auka, per kurią mes patiriame Dievo Gailestingumo malones. Tai liudija ir apreiškimas šv. Faustinai, pagal kurį nutapytas Dievo Gailestingumo paveikslas, kurį šiais metais nešėme iškilmingoje procesijoje per Vilniaus miestą ir kuris pirmą kartą buvo viešai pagerbtas čia, Aušros Vartų šventovėje. Šv. Faustinai Jėzus aiškino, kad tame paveiksle yra Jo žvilgsnis nuo kryžiaus. Gailestingumo slėpinys yra glaudžiai susijęs su Kryžiaus slėpiniu.

Šioje Kristaus Visatos valdovo šventėje mes naujai išpažįstame, kad Jis yra mūsų ir visos visatos Valdovas, kad Kryžius yra Jo sostas, o Gailestingumas mus visus jungia į Dievo šeimą ir esame išgelbėti Dievo meilės veikimo. Todėl turime leisti, kad Jėzus Kristus, Dievo Gailestingumas, būtų ir mūsų gyvenimo valdovas, kad jis vadovautų mūsų širdims. To link mažais žingsneliais mus vedė šie Gailestingumo metai.

Pirmajame skaitinyje girdėjome, kaip prašydami Dovydo, kad vadovautų tautai, žydai argumentavo: „Mes gi esame tavojo kūno ir kraujo“ (2 Sam 5, 1). Kryžiaus ir Eucharistijos dėka mes tais pačiais žodžiais galime kreiptis į Viešpatį, prašydami, kad jis mums vadovautų.

Jei toliau eisime keliu, kuriuo ėjome šiais Gailestingumo metais, jei neapleisime Sutaikinimo sakramento malonių, kurias šiais metais dažniau patyrėme, jei dažniau artinsimės prie Eucharistinės puotos stalo, jei patyrę Gailestingumą juo dalinsimės savo aplinkoje malda ir konkrečiais gailestingumo darbais, jei savo pavyzdžiu kviesime kitus prisidėti, – vis labiau būsime Gailestingumo apaštalai, kurių gyvenime vadovauja Kristus. Leiskime Dievo Karalystei plisti mūsų širdyse ir tarp mūsų. Jei leidžiame Kristui vadovauti, jis visa perkeičia.

Lietuvoje įvyko rinkimai, formuojama nauja valdžia. Melskime šiandien, kad visi išrinktieji leistų Gailestingumui būti jų vedliu, kartu dirbtų siekdami užtikrinti pagarbą kiekvienam žmogui, jo gyvybei nuo pradėjimo iki natūralios mirties ir pagarbą jo orumui – šeimose, darbovietėse ir visuomenėje. Prašykime, kad Gailestingumas vadovautų teikiant pagalbą silpniausiems ir labiausiai pažeidžiamiems mūsų visuomenės nariams. Melskime, kad Gailestingumas skatintų pasaulio vadus siekti taikos, broliško sugyvenimo tarp tautų, gelbėti karo aukas, išlaisvinti pavergtuosius, užkirsti kelią naujiems konfliktams.

Šie Gailestingumo metai palydi mus prie naujo slenksčio, prie naujų Gailestingumo durų. Jie kviečia žengti į naują etapą, kur ir toliau Dievo Gailestingumas mums vadovautų. Peržengę šį slenkstį ne tik dėkosime už pabaigą ir naują pradžią, bet ir be galo džiaugsimės, jei širdimi suprasime, kad mūsų gyvenimą valdo Gailestingumas! Linkiu, kad dar didesnis džiaugsmas užlietų sulaukus tos dienos, kai pamatysime, kad ir mūsų visuomenę valdo Gailestingumas! Ypatingasis Gailestingumo jubiliejus baigiasi, bet Jo Gailestingumas amžinas.

Gintaras Grušas,
Vilniaus arkivyskupas metropolitas

Lapkričio 20 dieną Gailestingumo jubiliejaus padėkos ir Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidų šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija