2016 m. gruodžio 30 d.    
Nr. 49
(2217)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Melskime, kad ir mes būtume sustiprinti drąsos laisvai skelbti Kristaus tiesą

Ganytojiškasis laiškas Šv. Kalėdų proga ir skelbiant Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus Lietuvoje

Arkivyskupas Teofilius Matulionis

Tiesa padarys jus laisvus! (Jn 8, 32)

Brangūs broliai ir seserys! Sveiki sulaukę Šv. Kalėdų!

Kokį nuostabų slėpinį švenčiame – Dievas tapo žmogumi! Dangaus ir Žemės Kūrėjas nužengė į istorijos tėkmę ir prakalbino žmogų Jėzaus iš Nazareto asmenyje. Kalėdos mums primena šį didį džiaugsmą, aidintį gausios dangaus kareivijos giesmėje: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“ (Lk 2, 14). Taip, žmonės Dievui yra Jo mylimieji! Štai dėl ko Jis juos aplanko. Jis tampa Kūdikiu, kad mūsų širdys būtų sujaudintos tos švelnios Dievo artumo paguodos. Ją mums primena ir kiekvienas pasaulį išvydęs kūdikis, atspindintis šį Kalėdų stebuklą. Įsikūnijęs ir šios žemės keliais vaikščiojęs Viešpats nori, kad žmogus patirtų Dievo Gailestingosios Meilės iniciatyvą. Kaip svarbu ją pastebėti ir į ją atsiliepti!


Baigtas Marijampolės Bazilikos tvarkybos darbų etapas

Rūta Evelina Šutinytė

Baigtas trejus metus trukęs svarbus Marijampolės Bazilikos tvarkybos darbų etapas – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios vidaus tvarkybos (remonto ir restauravimo) darbai. Peržengus bažnyčios slenkstį, atsiveria išpuoselėtos erdvės, atkurtas autentiškas interjero dekoras.

Į šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II piligrimų kelio Lietuvoje maršrutą įtraukta Marijampolės miesto pažiba – pagrindinė bazilika – po vidaus tvarkybos darbų neabejotinai sulauks dar daugiau lankytojų. Marijonų globėjo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir šalia esantis marijonų vienuolynas liudija Marijampolės, kaip bene svarbiausio šios vienuolijos centro Lietuvoje, vaidmenį. Šioje bažnyčioje yra ir palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčia, kurioje ilsisi jo palaikai, minimos įvairios su šiuo garbiu arkivyskupu siejamos datos.


Dėkojame už ištikimybę

Baigiasi 2016-ieji metai. Šiandien išeina paskutinis šių metų „XXI amžiaus“ numeris. Dažnas sutiktas skaitytojas teiraudavosi, kaip šiemet redakcijai sekasi, kokių turime malonių patirčių ir ar vis tebekamuoja finansinės bėdos. Kai laikraštis eina, jo skaitytojams galbūt atrodo, kad viskas yra gerai. Ir nusiramina. Ir redakcija, atrodo, yra rami, be rūpesčių. Deja, yra kitaip.

Galbūt pirmiau apie malonias patirtis, kurios mus labiausiai džiugina ir verčia nepasiduoti, eiti pirmyn ir nepaisyti visų bėdų. „Aš labai laukiu penktadienio, kai gaunu „XXI amžių“, negaliu be šio mylimo laikraščio, kuriame randu visas žinias apie Visuotinės Katalikų Bažnyčios gyvenimą, katalikiškus renginius įvairiose Lietuvos parapijose“, – tokius žodžius esame daug kartų girdėję iš sutiktų ir telefonu paskambinusių pašnekovų. Dėkodami už ištikimybę, šių skaitytojų prašome surasti bent dar po vieną kaimyną, bičiulį ar giminę, kurie imtų skaityti „XXI amžių“ užsiprenumeruodami jį pašte. Tai būtų didžiausia dovana mums.


Katalikiška spauda priartina prie Dievo

Nors namuose turime radiją, televiziją, kompiuterius ir pagrindinę mums reikalingą informaciją gauname šiais kanalais, tačiau turbūt dažnas pagal finansines galimybes dar prenumeruoja arba perka įvairius laikraščius, žurnalus. Belieka pasidžiaugti, kad esame skaitanti, viskuo besidominti tauta. Už tai turime būti dėkingi anų laikų šviesuoliams, žodžiu ir „druka“ puoselėjusiems mūsų gimtąją kalbą, bei knygnešiams, kaimiškų mokyklų daraktoriams, kurie pirmieji ir bene labiausiai rūpinosi, kad mūsų tauta, nenukrypdama į rusifikaciją, visapusiškai lavintųsi tik gimtąja lietuvių kalba.

Džiugu, kad mūsų namuose šalia įvairių pasaulietinių leidinių atsiranda vietos ir katalikiškai spaudai: „XXI amžiui“, „Artumai“, „Kelionei su bernardinais“, „Žodžiui tarp mūsų“, „Tėvo Pijaus balsui“, „Saleziečių žinioms“, „Magnificat“ ir dar kai kuriems kitiems. Atsiradus Lietuvos radijo „Mažajai studijai“, ištisą parą veikiančiam „Marijos radijui“ šiek tiek sumažėjo katalikiškos spaudos poreikis. Bet kiekvienas katalikas turėtų suprasti, kad katalikiškos radijo laidos, transliuojamos per radiją arba televiziją, nors jos yra įdomios, patrauklios ir naudingos, bet laikinos, vienkartinės – išgirdai ir pamiršai. Katalikiška spauda turi išliekamąją vertę visam laikui – ją visada galima atsiversti, patikusį straipsnį dar kartą perskaityti, pastudijuoti, apmąstyti... Taigi užsiprenumeravę arba prie bažnyčios įsigiję katalikišką leidinį turi amžiną dalyką. Jį gali palikti ateinančioms kartoms.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija