2016 m. gruodžio 30 d.    
Nr. 49
(2217)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Dėkojame už ištikimybę

Baigiasi 2016-ieji metai. Šiandien išeina paskutinis šių metų „XXI amžiaus“ numeris. Dažnas sutiktas skaitytojas teiraudavosi, kaip šiemet redakcijai sekasi, kokių turime malonių patirčių ir ar vis tebekamuoja finansinės bėdos. Kai laikraštis eina, jo skaitytojams galbūt atrodo, kad viskas yra gerai. Ir nusiramina. Ir redakcija, atrodo, yra rami, be rūpesčių. Deja, yra kitaip.

Galbūt pirmiau apie malonias patirtis, kurios mus labiausiai džiugina ir verčia nepasiduoti, eiti pirmyn ir nepaisyti visų bėdų. „Aš labai laukiu penktadienio, kai gaunu „XXI amžių“, negaliu be šio mylimo laikraščio, kuriame randu visas žinias apie Visuotinės Katalikų Bažnyčios gyvenimą, katalikiškus renginius įvairiose Lietuvos parapijose“, – tokius žodžius esame daug kartų girdėję iš sutiktų ir telefonu paskambinusių pašnekovų. Dėkodami už ištikimybę, šių skaitytojų prašome surasti bent dar po vieną kaimyną, bičiulį ar giminę, kurie imtų skaityti „XXI amžių“ užsiprenumeruodami jį pašte. Tai būtų didžiausia dovana mums. Be to, gal mūsų skaitytojai turi galimybę užprenumeruoti „XXI amžių“ bent vienam mėnesiui savo bičiuliui kaip dovaną. Jei kiekvienas surastų bent po vieną naują skaitytoją, „XXI amžiaus“ tiražas iškart padidėtų ir redakcijai būtų daug lengviau – galėtume turėti vieną kitą žurnalistą, galintį šen bei ten nueiti, aprašyti svarbesnį įvykį ir ką nors originalaus sukurti, mūsų darbuotojai galėtų gauti bent minimalią algą. Dabar redakcijoje nėra žurnalistų, o beveik visus tekstus atsiunčia skaitytojai ir talkininkai, norintys išsispausdinti „XXI amžiuje“. Žurnalistų bei rašančiųjų pagal autorines sutartis stoka riboja tiek mūsų tematiką, tiek jos kokybę. O juk laikraštis turi duoti įvairiapusę informaciją, požiūrių įvairovę į daugybę visuomenės problemų, su kuriomis susiduria bet kuris katalikas ar katalikiškų nuostatų žmogus. Nors ir stengiamės aprėpti įvairius klausimus, ne tik bažnytinius ar parapinius, tačiau ne visada tai pavyksta mūsų menkoms jėgoms. Tokie mūsų darbo trūkumai nepadeda surasti naujų skaitytojų, kai kuriuos netgi natūraliai prarandame. Šiuo metu pašte prenumeruojamų laikraščių tiražas tikrai pernelyg mažas, nesiekiantis nė 1000 egzempliorių. Gerai, kad didesnė „XXI amžiaus“ dalis kunigų rūpesčiu platinama bažnyčiose, todėl tas tiražas padidėja iki maždaug 3000 egzempliorių. Dar po kelis šimtus egzempliorių dažnai išplatinama tose vietose, apie kurias rašoma. Bet tai vis tiek pakankamai mažai, jei palyginsime su tuo skaičiumi žmonių, kurie kiekvieną sekmadienį ateina į bažnyčią. Bet gyvename tokiais laikais, kad jau ir bažnyčią lankantiems tikintiesiems visai neįdomios katalikiško gyvenimo naujienos. Dažnas šių žmonių išvis jau nieko neskaito, bet ir jų namuose turbūt vis tiek rasime kokį nors laikraštį ar žurnalą. Deja, tai – visai ne tie leidiniai, kuriuos turėtų skaityti kiekvienas katalikas. Atėjusieji į redakciją skaitytojai dažnai mus pavadina misionieriais, šių laikų knygnešiais, nes, darbuotojų skaičiui sumažėjus iki minimumo, darbo turime daug, o atlyginimas už jį vis tiek tėra simbolinis. Taigi iš tiesų tik misionieriai ir labdaros teikėjai ar karitiečiai dėl savo pasiaukojimo taip gali dirbti. O dirbti, kai turi nuolat galvoti apie tai, ar išsilaikysi, yra labai sunku. Be tiesioginio darbo, reikia galvoti apie įvairius projektus, kuriems kartais gauname paramos. 2016 metais iš Spaudos, televizijos ir radijo rėmimo fondo (SRTRF) projektui „Žaizdos kūne mūsų...“ vykdyti gavome 3000 €. Maždaug trečdalį šių lėšų galėjome skirti spaustuvės išlaidoms apmokėti, o kitus pinigus per visus 2016 metus turėjome sumokėti kaip autorinį atlyginimą tekstų autoriams. Tačiau, kita vertus, toks prisirišimas prie kai kurių projekto temų neišplečia mūsų galimybių gvildenant katalikiškus klausimus. Kaip bus 2017 metais, nežinome – SRTRF projektų kol kas dar vertinti negalėjo. Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (LKRŠ), esanti Jungtinėse Amerikos Valstijose, 2016 metais „XXI amžiui“ skyrė 1800 €, kurie irgi pagelbėjo sumažinant redakcijos išlaidas. Tačiau 2017 metams LKRŠ „XXI amžiui“ neskyrė nieko – jos Direktorių taryba, matyt, nusprendė, kad katalikiškas laikraštis Lietuvai nereikalingas. O juk didžioji mūsų pateikiamos informacijos dalis kalba apie įvairiausius įvykius, susijusius su Bažnyčia, iš kurios jokio užmokesčio, nors kai kam taip ir atrodo, tikrai negauname. Tik kai kuriems mūsų skaitytojams susidaro įspūdis, jog katalikiškas laikraštis esą gauna daug lėšų iš Bažnyčios ir nesunkiai gali išsilaikyti (kad skaitytojams būtų lengviau įsivaizduoti, kokios mūsų išlaidos, galime pasakyti, kad gruodį išleisti vieną laikraščio puslapį redakcijai kainavo 85 €). Tad belieka džiaugtis, kad nemažai skaitytojų dar metų pradžioje atsiliepė į pagalbos šauksmą ir aukojo „XXI amžiui“ – kai kas dešimtimis, kai kas šimtais eurų. Kartais ta parama atsirasdavo lemiamu metu, kai mūsų sąskaita būdavo tuščia, o būtinai reikėdavo sumokėti už laikraščio spausdinimą spaustuvei arba mokesčius „Sodrai“. Vis dėlto gal taip įvykdavo su Dievo pagalba? Dėkojame ir tiems skaitytojams, kurie nuolat pagal galimybes aukoja „XXI amžiui“, mums skirdami 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio ir besirūpinantys, kad ir jų artimieji tai padarytų.

Netrukus prasidės Naujieji, 2017-ieji, metai. „XXI amžiaus“ prenumerata baigiasi nuo sausio mėnesio. Pasitaiko skaitytojų, kurie šiek tiek pavėluoja nueiti į paštą ir nespėja užsiprenumeruoti laikraščio nuo sausio ar kito mėnesio. Tokiems skaitytojams siūlome paskambinti į redakciją ir sužinoti, kaip „XXI amžių“ gauti ir tą mėnesį, kuriam prenumeratos pašte nepriėmė, – mes jį galėtume išsiųsti pagal jūsų pageidavimus.

Mieli skaitytojai, 2017 metus Lietuvos vyskupai paskelbė Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais. Lietuvoje pirmąkart švęsime palaimintojo paskelbimą. Linkime per Naujuosius metus geriau pažinti šią asmenybę. Skaitydami „XXI amžių“, daugiau sužinosite ne tik apie šį, bet ir apie kitus tikėjimo kankinius, kandidatus į palaimintuosius.

Linkime geros kloties ir Dievo palaimos visiems mūsų skaitytojams!

„XXI amžiaus“ redakcija
Pranciškaus Žukausko nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija