2016 m. gruodžio 30 d.    
Nr. 49
(2217)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Kartu su vyskupu apie karitiečius

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Parapijos namuose po susitikimo
su karitiečiais. Centre – vyskupas
Jonas Boruta JS, kairėje – „Carito“
direktorius kun. Antanas
Gutkauskas, dešinėje – Šilalės
klebonas kan. dr. Algis Genutis

Telšių vyskupijos parapijų kunigai
ir klebonai su Telšių vyskupu
Jonu Boruta SJ. Dešinėje –
Telšių vyskupijos „Carito“
direktorius kun. Antanas Gutkauskas

Aktyvios ir nepavargstančios
Šilalės karitietės. Iš kairės:
Kazytė Judvytienė, pirmininkė
Morta Jadvyga Romienė, Zoselė
Musvycienė ir Elena Andrijauskienė

„Carito“ pirmininkė (kairėje)
džiaugiasi, kad šios organizacijos
moterys mėgsta palaikyti tvarką
patalpose, kur rūpestingai laikomi
parapijiečių atnešti rūbai

Gruodžio 15-ąją į Šilalę atvyko visų Šilalės dekanato parapijų kunigai, katalikiškų organizacijų vadovai aptarti per 2016 metus nuveiktus darbus karitatyvinėje, sielovadinėje bei kitose veiklose. Pirmiausia, dalyvaujant Telšių vyskupui Jonui Borutai SJ bei jį atlydėjusiems Telšių vyskupijos institucijų kunigams, drauge su Šilalės dekanato kunigais vyko Šilalės dekanato parapijų vizitacijos rezultatų aptarimas. Paskui vysk. J. Boruta SJ su broliais kunigais Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje aukojo šv. Mišias. Vyskupo pasakyta homilija įkvėpė užmojį naujiems darbams, o ypač sielovadinei veiklai.

Metinė vysk. J. Borutos SJ vizitacija pratęsta jaukiuose Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos namuose. Čia „vairą“ į savo rankas perėmė Telšių vyskupijos „Carito“ direktorius, Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas kun. Antanas Gutkauskas. Drauge su vyskupu jis aptarė aktualiausius nūdienos karitatyvinės veiklos reikalus. Pasidžiaugta ir Šilalės parapijos „Carito“ veikla, kuriai 14 metų vadovauja sąžininga, pareiginga bei sumani Morta Jadvyga Romienė, kuri dar yra parapijos pastoracinės tarybos narė, įvertinta „Auksinės gilės“ ir kitais apdovanojimais. Jai uoliai talkina: Elena Andrijauskienė, Zoselė Musvycienė, Vanda Tverijonienė ir Kazytė Judvytienė. Dar yra ir pulkelis savanorių – pagalbininkių. Moterys nesėdi vien „Carito“ patalpose, o su labdara važinėja net į atokiausius kaimus: Keberkščius, Upyną, Drobūkščius, Kaltinėnus, Pajūralį... Šitaip keliaujant su manta, suvokiamas vargingas žmonių gyvenimas. Pasak „Carito“ pirmininkės M. J. Romienės, šioje veikloje svarbu atjauta, suvokimas, kam ko reikia. Bet bene visų svarbiausias yra sąžiningumas. Šalia karitatyvinės veiklos, Šilalės parapijos moterys, susibūrusios į maldos grupelę, penktadieniais meldžiasi už savo ir „Carite“ besilankančias šeimas ir jų vaikus. Pasak M. J. Romienės, malda – galingas ginklas ir karitatyvinėje veikloje.

Kaip ir kasmet „Carito“ moterys su dekanu kan. dr. A. Genučiu ir vikarais kunigais Vaidu Gadeikiu bei Aivaru Pudžiuveliu lankėsi Šilalės ligoninėje, ligoniams įteikė dovanėlių ir linkėjo greičiau pasveikti.

Telšių vyskupijos „Carito“ direktorius kun. A. Gutkauskas išsamiai kalbėjo apie naujas karitatyvinės veiklos formas: išskirtinį dėmesį vienišiems, socialinės atskirties žmonėms. Galvojama apie labdaros valgyklų steigimą, įvairias prieglaudas, neišleidžiant iš akiračio socialinės atskirties žmonių, kuriems būna nedrąsu užsukti į „Caritą“. Pasak kun. A. Gutkausko, „Caritas“ turi susiburti ir prasidėti nuo gyvenamosios vietovės žmonių poreikių.

Prieita prie nuomonės, jog Šilalės dekanate išradingai tvarkomi Bažnyčios reikalai, o ypač didelis dėmesys skiriamas karitatyvinei veiklai. Belieka padėkoti visos Telšių vyskupijos „Carito“ direktoriui kun. A. Gutkauskui bei visiems pagalbininkams, be kurių darbo ne vien tik karitatyviniame, bet ir kituose reikaluose nieko padaryti nepavyktų.

Šilalė
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija