2017 m. balandžio 14 d.
Nr. 15 (2231)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Ir toliau nešame žinią apie garbingąjį Teofilių...

Susėdome prie rūpestingai,
su meile paruošto stalo

Nuolat dėkojame Dievui, kad leido turėti dalelę neeiliniame mūsų Bažnyčios rūpestyje dėl ištikimo jos tarno Teofiliaus Matulionio altoriaus garbės.

Aštuonerius metus meldėmės, keliavome, nešėme šią žinią savo vyskupijoje ir už jos ribų. Šiandien išgyvename palaimą, kad garbingojo Teofiliaus vardas yra daugelio lūpose ir širdyse. Laukiame didžiosios iškilmės – skelbimo palaimintuoju kankiniu, – ir dar Lietuvoje!

Su džiaugsmu priėmėme kvietimą nunešti brangaus mūsų ganytojo žinią į Žemaičių kraštą, kuris maldinga dvasia išgyvena savo Krikšto 600 metų jubiliejų. Balandžio 9-ąją, šeštadienį prieš Didžiąją savaitę, lydimi pavasario saulutės, pasiekėme senąją Žemaičių vyskupijos sostinę – istorine praeitimi turtingus Varnius.


Pažintis su garbinguoju arkivyskupu T. Matulioniu

Sesuo Loreta su Pasvalio maldininkais
prie Krekenavos Mažosios Bazilikos durų

Ankstų kovo 29-osios, trečiadieno, rytą Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio draugijos maldininkai iš Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo, Joniškėlio Švč. Trejybės, Kyburių Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios, Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo, Saločių Šv. Juozapo, Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies, Vaškų Šv. Juozapo parapijų bei Pasvalio Katalikių moterų draugijos skyriaus narės rinkosi į Pasvalio bažnyčią. Čia maldininkai susikaupė Rožinio maldai. Sukalbėtas Dievo Gailestingumo vainikėlis bei Dievo Gailestingumo litanija. Prisiminta ir pasimelsta už iškeliavusius į amžinybę kunigus, vienuolius ir vienuoles, Gyvojo Rožinio draugijos maldininkus, Pasvalio katalikes moteris ir artimuosius.

Šv. Mišias parapijos klebonas kun. Albertas Kasperavičius aukojo Gyvojo Rožinio draugijos maldos intencija – už kenčiančiuosius ir ligonius. Šv. Mišiose giedojo grupelė bažnyčios choristų. Jiems vadovavo ilgametis šios bažnyčios vargonininkas Jonas Poška.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija