2017 m. gruodžio 1 d.
Nr. 46 (2263)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Varėnos dekanate

Simajudo šventė

Klebonas kun. Povilas
Paukštė tarp parapijiečių

MARCINKONYS. Simajudas – Marcinkonių bažnyčios ir parapijos globėjų Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado tituliniai atlaidai. Nors dėl žvarbaus ir lietingo oro atlaidų dalyviai negalėjo pasigrožėti viena gražiausių Lietuvoje procesijų, kurioje nešamos parapijai priklausančių kaimų vėliavos, tačiau šventė buvo dvasinga ir graži. Šv. Mišias už parapiją ir jos žmones aukojo ir Šv. apaštalų globos ir užtarimo meldė klebonas kun. Povilas Paukštė. Pamoksle jis kalbėjo apie Bažnyčią ir parapiją globojančius šventuosius Simoną ir Judą Tadą, kurie buvo vieni iš dvylikos Jėzaus pasirinktų apaštalų. Paveikslas su šių šventųjų atvaizdu kabo virš pagrindinio bažnyčios altoriaus. Bažnyčioje jie minimi spalio 28-ąją. Klebonas kalbėjo apie Dievo ir maldos prasmę, svarbą ir reikšmę žmogaus gyvenime, kvietė nepasikliauti vien savo jėgomis ir protu, nors ir kokie protingi būtume, o visada, ir ypač kai užklumpa sunkumai, ieškoti Dievo išminties. Šv. Mišias papuošė ir ypatingą maldos nuotaiką savo gražiomis giesmėmis sukūrė gausus Varėnos kultūros centro mišrus choras „Harmonija“, vadovaujamas Ilonos Zalanskienės.


Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Pietūs su vargšais

Tauragės „Carito“ valgykloje
miesto vargstantieji sėdo pietauti
kartu su Tauragės Švč. Trejybės
parapijos klebonu kun. Vytautu Gedvainiu

TAURAGĖ. Lapkričio 19-ąją pirmą kartą minėjome popiežiaus Pranciškaus paskelbtą Pasaulinę vargstančiųjų dieną. Prie bendro sekmadienio pietų stalo Tauragės „Carito“ valgykloje vargstantieji sėdo pietauti kartu su Tauragės Švč. Trejybės parapijos klebonu kun. Vytautu Gedvainiu. Klebonas laimino stalą ir patarnavo vargšams. Jis akcentavo, kad vargšams Dievas ypač gailestingas. Šią dieną vargšai pasisotino ne vien maistu, bet ir geru klebono žodžiu. Šiais laikais, kai komunikacijos žengia sparčiai į priekį, mes vis labiau susvetimėjame. Turime atsiminti, kad vargšams trūksta ne vien maisto ir rūbų. Jiems trūksta mūsų dėmesio, supratimo ir palaikymo, nereikia moralų ar auklėjimo paskaitų, kaip reikia gyventi. Paklauskime savęs: „Kas aš esu, kad galėčiau auklėti žmogų, kuris pasirinkęs savo gyvenimo kelią?“ Nereikia patarinėti, raginti, auklėti, moralizuoti, mokyti, gailėti, nes tai nėra pagalba. Jei tik taip pavyksta suvokti pagalbą žmonėms, geriau dar kartą pergalvoti savo pagalbą. Tiesiog imkime ir padėkime: pabūkime, išvirkime, išplaukime, išklausykime, nušluostykime, nupirkime, pagirdykime, paskaitykime, pamaitinkime, aprenkime, palydėkime, patylėkime… Ir tai tegul būna ne vieną kartą per metus.


Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Paminėjo knygnešį, buvusį kleboną

SUDARGAS. Lapkričio 9-ąją Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje klebonas kun. Zenonas Stepanauskas aukojo šv. Mišias už buvusį šios parapijos kleboną knygnešį kun. Martyną Sederevičių (1829 11 09–1858 11 27–1907 03 07). Homilijoje kunigas kalbėjo apie savo pirmtako gyvenimą ir pasiaukojamą darbą Dievui ir Tėvynei. Šv. Mišiose vargonavo Jolita Lekavičienė, kartu su ja giedojo Juozas Gylys. Po pamaldų klebonas pakvietė sudargiečius aplankyti kun. M. Sederevičiaus ir jo bendražygio Serafimo Lauryno Kušeliausko kapus. Čia pasimelsta, uždegtos žvakelės, parodyta Sudargo Martyno Sederevičiaus pagrindinio ugdymo skyriaus moksleivių sederevičiukų meninė programa.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno I dekanate

Paminėjo palaimintąjį kapuciną

PETRAŠIŪNAI. Spalio 13 dieną broliai kapucinai, kunigai, seserys vienuolės iš įvairių kongregacijų rinkosi į kapucinų Šv. Vincento Pauliečio bažnyčią paminėti iškilųjį palaimintąjį kapuciną Honoratą Kuzminskį (1829 10 16–1916 12 16), kuris gūdžiais caro priespaudos metais įkūrė keliolika slaptų vienuolinių kongregacijų ir tęsė evangelizacinį darbą, nors buvo uždaromi kapucinų vienuolynai. Iškilmėse dalyvavo trys ordinarai: Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, Panevėžio ir Vilkaviškio vyskupai Linas Vodopjanovas ir Rimantas Norvila. Pamokslą apie žymųjį kapuciną pasakė brolis Tomas Pilch OFM Cap. Po šv. Mišių vienuolyne įvyko nuotaikinga agapė.

Pagal kapucinai.net


Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

Pašventino restauruotą Tremtinių kryžių

KĖDAINIAI. Lapkričio 5-ąją, sekmadienį, Šv. Jurgio bažnyčioje klebonas kun. Artūras Stanevičius aukojo šv. Mišias už tremtinius, politinius kalinius ir partizanus. Tądien susirinkę tremtiniai, jų giminės, šauliai, Marijos legiono maldininkai, „Carito“ moterys, parapijiečiai po šv. Mišių vyko į kapines Kauno gatvėje. Ten 1989 m. birželio 14 d. buvo pastatytas kryžius tremtyje žuvusiems lietuviams atminti. Kryžių, pastatytą aukotojų lėšomis, sukūrė skulptorius Vytautas Ulevičius. Prieš 27 metus geranoriškai aukas Tremtinių kryžiui pastatyti aukojo gamyklos, įmonės, organizacijos ir pavieniai asmenys. Kryžiaus pastatymu rūpinosi rajono „Tremtinio“ klubas, Povilas Aksomaitis ir Rimgaudas Rimošaitis. O tremtinių kryžių restauruoti ėmėsi Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kėdainių skyriaus vadovas Jonas Šleževičius. Jam padėjo Vytautas Valatka, Česlovas Markevičius, Česlovas Urbelis ir kiti. Kėdainių miesto seniūnas Valentinas Tamulis parūpino kraną kryžiui nuvežti, pagelbėjo kita reikalinga technika.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija