2017 m. gruodžio 1 d.
Nr. 46 (2263)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

Pašventino restauruotą Tremtinių kryžių

KĖDAINIAI. Lapkričio 5-ąją, sekmadienį, Šv. Jurgio bažnyčioje klebonas kun. Artūras Stanevičius aukojo šv. Mišias už tremtinius, politinius kalinius ir partizanus. Tądien susirinkę tremtiniai, jų giminės, šauliai, Marijos legiono maldininkai, „Carito“ moterys, parapijiečiai po šv. Mišių vyko į kapines Kauno gatvėje. Ten 1989 m. birželio 14 d. buvo pastatytas kryžius tremtyje žuvusiems lietuviams atminti. Kryžių, pastatytą aukotojų lėšomis, sukūrė skulptorius Vytautas Ulevičius. Prieš 27 metus geranoriškai aukas Tremtinių kryžiui pastatyti aukojo gamyklos, įmonės, organizacijos ir pavieniai asmenys. Kryžiaus pastatymu rūpinosi rajono „Tremtinio“ klubas, Povilas Aksomaitis ir Rimgaudas Rimošaitis. O tremtinių kryžių restauruoti ėmėsi Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kėdainių skyriaus vadovas Jonas Šleževičius. Jam padėjo Vytautas Valatka, Česlovas Markevičius, Česlovas Urbelis ir kiti. Kėdainių miesto seniūnas Valentinas Tamulis parūpino kraną kryžiui nuvežti, pagelbėjo kita reikalinga technika.

Klebonas kun. A. Stanevičius organizavo tremtinių kryžiaus pašventino iškilmę. Įmonė „Laumetris“ pagamino metalinius sutvirtinimus mediniam kryžiui, kad jis ilgiau išsilaikytų. Prie restauruoto kryžiaus prisiminimais dalijosi Jonas Šleževičius, Henrikas Vaicekauskas, Ignas Meškauskas ir Irena Stanislauskienė. Ji perskaitė paskutinį partizano žodį prieš sušaudant. Klebonas kun. A. Stanevičius, pašventinęs restauruotą kryžių, pakvietė Kėdainių krašto literatų sambūrio literatus paskaityti eilių. Meilę Tėvynei, pagarbą tremtiniams išreiškė krašto poetai Zita Vozgirdienė, Janina Meškauskienė, Zita Civilkaitė ir šių eilučių autorė. Klebonas kvietė bažnyčios choristus ir visus susirinkusius sugiedoti Lietuvos himną. Skambėjo ne vien Lietuvos himnas, bet ir „Lietuva brangi“, „Marija, Marija...“, „Oi, neverk, matušėle...“ Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios adoruotojos tremtinių kryžių apjuosė iš rudens žolynų nupintu vainiku.

Genė Sereikienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija