2017 m. gruodžio 22 d.
Nr. 49 (2266)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Gyvenimo audrose nepalūžęs

(Tęsinys. Pradžia nr. 46, 47, 48)

Domicelė ir Petras Paulaičiai Italijoje

Antanas POCIUS

Mokytojas P.  Paulaitis gestapo naguose

Sėkminga buvo ir kita P. Paulaičio įkurtos LLGS organizacijos akcija – jos metu iš minėto pieninės direktoriaus Ausiukaičio buvo konfiskuota rašomoji mašinėlė ir rotatorius. Jie labai pravertė spaudos leidybos darbe. Suaktyvėjusi antinacinė LLGS veikla atkreipė gestapo dėmesį. Kaip pasakoja P. Gervylius, P. Paulaitis vokiečių slaptosios policijos pareigūnų dėl to buvo įspėtas, jam uždėtas laikinas namų areštas. Tačiau dėl šių suvaržymų pogrindinės organizacijos veikla nesiliovė.

P. Paulaičiui nenutraukus antinacinės veiklos, vokiečių slaptoji policija – gestapas su tuo metu jau buvusios gausios ir veiklios pogrindžio organizacijos vadu nusprendė susidoroti. 1943 m. spalio pabaigoje į Jurbarko gimnaziją atvyko trys gestapo karininkai. Apie P. Paulaičio arešto aplinkybes LLGS nariams yra papasakojęs tuometinis gimnazijos direktorius Greičius. Užėjus į jo kabinetą vokiečių saugumo policijos pareigūnams ir pasakius atvykimo tikslus, direktorius dar sugebėjo pasiųsti žmogų pranešti mokytojui P. Paulaičiui, kad jo suimti atvyko vokiečių gestapininkai. Neskubėdamas rengėsi juos palydėti į kitą pastatą, kuriame tuo metu vyko mokytojo P. Paulaičio pamoka.


Prisimenant kunigą disidentą, Sibiro tremtinį Praną Račiūną

Lidija Veličkaitė

Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejaus
iškilmingas paminėjimas 1987 m. lapkričio
22 d. Los Andželo Šv. Vibianos
katedroje. Iš kairės: Renata
Nelsaitė-Paulienė, Angelė Nelsienė,
kun. Pranas Račiūnas,
Roma Barkauskaitė-Papartienė

Pirmojoje straipsnio dalyje, kurią spausdinome praėjusį penktadienį, apžvelgėme kun. Prano Račiūno MIC gyvenimo ir veiklos kelią, remdamiesi kun. Vaclovo Aliulio MIC parengta knyga „Vienuolis nenuorama. Kunigo Prano Račiūno MIC, asmuo ir veikla dokumentų ir atsiminimų šviesoje“ (2015 metais išleista Marijonų talkininkų leidyklos). Šiame straipsnyje paminėsime atsiminimus iš kun. Pr. Račiūno gyvenimo, kuriuos atskleidė jo giminaitė, žinoma politinė ir visuomenės veikėja Angelė Barkauskaitė-Nelsienė, nuo pat vaikystės pažinojusi būsimą kunigą, be to, girdėjusi pasakojimus iš kunigo mamos, tetos Elzbietos Račiūnienės, tėvų Ciprijono ir Petronėlės Barkauskų ir jų giminių prisiminimų, gyvenant Lietuvoje, vėliau Vokietijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), Čikagoje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija