2018 m. sausio 12 d.
Nr. 2 (2269)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Šventė klebono kunigystės 20-metį

Po šv. Mišių grupelė kunigų prie
malonėmis garsėjančio Švč. Mergelės
Marijos paveikslo. Iš kairės:
Eimantas Novikas, Virginijus
Šimukėnas, Albertas Kasperavičius
ir Vidmantas Kareckas

SKAPIŠKIS. Gruodžio 8 dieną Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventė Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje buvo neįprasta: su tik ketvirtą mėnesį klebonu dirbančiu kun. Albertu Kasperavičiumi į bažnyčią rinkosi gausus būrys parapijiečių ir kaimyninių parapijų kunigų – tą dieną klebonas šventė kunigystės 20-metį.

2017 m. liepos 4 d. Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM skyrimu kun. A. Kasperavičius buvo paskirtas Pandėlio Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos klebonu ir kartu aptarnauti Panemunio Švč. Trejybės ir Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijas. Tarnybą šiose parapijose kunigas pradėjo rugpjūčio 4-ąją. Taigi kunigas dirba dvejuose dekanatuose: Kupiškio (jam priklauso Skapiškio parapija) ir Rokiškio (Panemunio bei Pandėlio parapijos).


Panevėžio vyskupijoje

Pasvalio dekanate

Po remonto vėl kviečia bažnyčia

Grupė Daujėnų parapijos svečių.
Pirmoje eilėje – vyskupas Linas
Vodopjanovas, Pasvalio krašto garbės
pilietis dr. Pranas Kiznis, vyskupas
emeritas Jonas Kauneckas, antroje
eilėje centre – kun. Henrikas Kalpokas

DAUJĖNAI. Gruodžio 17-ąją, sekmadienį, parapijos žmones bendrai maldai sukvietė po remonto duris vėl atvėrusi Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia. Padėkos šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas, vyskupas emeritas Jonas Kauneckas ir Pasvalio dekanas, Daujėnų parapijos administratorius kun. Henrikas Kalpokas. Pilnutėlėje bažnyčioje skambėjo padėkos žodžiai, aidėjo plojimai geradariams.

Šventovė išgražėjo ir atjaunėjo ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus. Šviesiomis spalvomis nušvito bažnyčios fasadas, saugant pastatą nuo drėgmės, moderniomis technologijomis izoliuoti pamatai, aplink juos įrengtas drenažas. Bažnyčios viduje atliktas beveik kapitalinis remontas. Sutvirtintas mūras, sienos nutinkuotos iš naujo, perdažytos, sutvarkytos lubos. Pašalinus senus tinko sluoksnius atsivėrė senosios freskos, kurios liudija buvus nuostabią sienų ornamentiką. Architektų ir restauratorių patarimu, freskos buvo rūpestingai išsaugotos. Bažnyčioje įrengti kondicionieriai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija