2018 m. sausio 12 d.
Nr. 2 (2269)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Šviesa, sklindanti iš vienuolijų

Svarbiausios Dievo Apvaizdos organizacijos istorijos datos

(Tęsinys. Pradžia nr. 1.)

1936 m. rugsėjo 9 d. Šv. Vincento ir Paulo draugijos valdybos protokole (Nr. 8) rašoma: „Kadangi visus skyriaus reikalus iki šiam laikui faktiškai savo nuožiūra tvarkiusi ir visą jos turtą savo žinioje turėjusi panelė Rusteikaitė, dabar gi panelė Rusteikaitė į Skyriaus valdybą nebeįeina, todėl reikia daryti visų žygių, kad iki rugsėjo 15 d. iš panelės Rusteikaitės būtų perimti visi reikalai, įstaigos, turtas, pinigai ir visa atskaitomybė“. Perėmimą vykdo visi valdybos nariai. Pasirašo kan. Šidlauskas, kun. Juška, S. Kairys ir Mikeliūnas.

1936 m. rugsėjo 11 d. Šv. Vincento ir Paulo draugijos valdyba, reaguodama į tai, kad Marijos Rusteikaitės įkurta Dievo Apvaizdos draugija, užregistruota Vidaus reikalų ministerijoje ir Vidaus reikalų ministerijos visuomeninių organizacijų registre bei yra tos draugijos anspaudas kaip savarankiškos organizacijos patvirtinimas ir Vidaus ministerijos duotas leidimas juo naudotis, išreiškė nepasitenkinimą panelės M. Rusteikaitės veikla, jai sukūrus „draugijoje draugiją“ ir pasiūlius Valdybos centrui visas Panevėžio miesto senelių ir vaikų prieglaudas perduoti panelės Marijos Rusteikaitės ir jos vadovaujamos Dievo Apvaizdos draugijos globai. Pasirašė Skyriaus pirmininkas kan. P. Šidlauskas ir sekretorius A. Mikeliūnas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija