2018 m. sausio 19 d.
Nr. 3 (2270)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Tavo dešinioji, Viešpatie, galinga

Maldos už krikščionių vienybę savaitei

Mindaugas Buika

Popiežius Pranciškus su jį
aplankiusiu Pasaulinės Bažnyčių tarybos
vadovu norvegų liuteronų pastoriumi
Olavu Fykse Tveitu

Karibų regiono istorija

Popiežiui Pranciškui lankantis Lotynų Amerikoje (apie vizitą Čilėje ir Peru rašysime kituose „XXI amžiaus“ numeriuose) prasidėjusios Maldos už krikščionių vienybę savaitės medžiaga mus irgi skatina susidomėti šia pasaulio dalimi. Šiemetinei ekumeninei oktavai, tradiciškai švenčiamai sausio 18–25 dienomis, Šventuoju Raštu paremtą temą „Tavo dešinė, Viešpatie, yra nuostabi jėga“ (Iš 15, 6), apmąstant iš Egipto vergijos išvaduotos Izraelio tautos džiaugsmą, parengė Karibų regiono krikščionys. Jau daugiau kaip šimtmetį šiuo laiku pasaulio krikščionys organizuotai tiek savo konfesinėse bendruomenėse, tiek ir su kitų konfesijų nariais rengiamose bendrose pamaldose meldžiasi už paties Kristaus trokštamą vienybę – „Tegul visi bus viena“ (Jn 17, 21). Vykstant ekumeninių ryšių pažangai jau 50 metų (nuo 1968-ųjų) nustatoma bendra kasmetinės Maldos už krikščionių vienybę savaitės tema, kurią kartu patvirtina Šventojo Sosto dikasterija – Popiežiškoji taryba krikščionių vienybei skatinti ir Pasaulinė Bažnyčių taryba. Pastarajai organizacijai, šiemet mininčiai 70-ąsias įkūrimo metines, dabar priklauso 348 protestantų, anglikonų ir stačiatikių Bažnyčios ir bažnytinės bendruomenės, iš viso turinčios beveik 600 milijonų tikinčiųjų. Katalikų Bažnyčia, turinti 1,3 milijardo narių, Pasaulinei Bažnyčių tarybai nepriklauso, tačiau su ja artimai bendradarbiauja. Jos kartu paveda kurios nors šalies ar regiono krikščionims parengti bendrus tekstus ekumeninei oktavai švęsti. 2016 metais tai atliko Latvijos, 2017-aisiais – Vokietijos krikščionys, o šiemet vadovaujamasi tolimojo Karibų regiono dvasininkų ir pasauliečių parengta medžiaga.


Vienas Ganytojas ir viena kaimenė

Kun. Vytenis Vaškelis

Pradėję maldų už visų krikščionių vienybę aštuondienį (sausio 18–25 dienomis), maldose ne tik prisimename kitų krikščioniškų konfesijų seseris bei brolius, tiesiogiai nepriklausančius Katalikų Bažnyčiai, bet pasvarstome ir apie tas vertybes, kurios katalikus, ortodoksus ir protestantus jungia bei artina vienus prie kitų. Be abejo, tikėjimas į trivienį Dievą, ypač kaskart giliau pažįstant Dievo Sūnų, kuriame, veikiant Šventosios Dvasios meilei bei išminčiai, tobulai atsiskleidžia Dievo Tėvo veidas (plg. Jn 14, 7), yra visų mūsų egzistencinė atrama.

Visi tie, kas, vadovaudamiesi Evangelija, pripažįsta Kristų savo Gelbėtoju bei Vadovu į dangų, nors vieni kitų ir nepažįsta, bet, skleisdami asmeninių darbų šviesą, tam tikra prasme dalyvauja visuotiniame ekumeniniame sąjūdyje, nes, augdami tikėjimu, tolydžio artėja prie Jėzaus širdies, o Jis mus savo malone vienija tarpusavyje. Pavyzdžiui, kai kurioje nors pasaulio vietoje didelis žemės drebėjimas pridaro daug nuostolių, į pagalbą nukentėjusiems skuba įvairių organizacijų atstovai bei savanoriai ir iš kitų kraštų atvykę skirtingų krikščioniškų konfesijų tikintieji, kurie ne tik materialiai šelpia netekusius pastogės žmones, bet juos laimina, pagal galimybes evangelizuoja...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija