2018 m. sausio 26 d.
Nr. 4 (2271)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Mons. Alfonsas Svarinskas įamžintas Igliaukoje

Ilgliaukos klebonas kun. Remigijus
Maceina prie atminimo lentos
savo pirmtakui mons. Alfonsui
Svarinskui Šv. Kazimiero bažnyčioje

Kūčių vakarą iš visų kraštų sugrįžę parapijiečiai, jų vaikai ir vaikaičiai gausiai rinkosi į Igliaukos Šv. Kazimiero bažnyčią. Piemenėlių šv. Mišiose parapijos klebonas kun. Remigijus Maceina padėkojo bažnyčios rėmėjams ir pasidžiaugė, kad per 2017 metus daug darbų buvo padaryta: sutvarkytas bažnyčios statytojo kun. Vincento Kačergio (1823–1897) kapas, atnaujinti du kryžiai, paremontuotas bažnyčios bokštas, pakeistas klebonijos stogas ir įrengtos patalpos parapijos pastate, kur vaikai ruošiami Pirmajai Komunijai.

Po šv. Mišių klebonas pašventino atminimo lentą Igliaukoje dirbusiam klebonui mons. Alfonsui Svarinskui. Dar rudenį monsinjoro atminimo įamžinimą klebonas aptarė su pastoracine taryba. Ši pritarė klebono idėjai ir jis Punske užsakė atminimo lentą. Smagu, kad taip greitai ir tokiu šventiniu metu bažnyčioje atsirado labai svarbus Igliaukai įrašas: „1970 iki 1976 Igliaukos šv. Kazimiero parapijos Bažnyčioje Žmonėms tarnavo kunigas Alfonsas Svarinskas (1925–2014) (monsinjoras, disidentas, politinis kalinys, Seimo narys)“.

Po pašventinimo iškilmingai skambėjo bažnyčios choro ir visų susirinkusiųjų giedamas Lietuvos himnas. Skausmingą tautos kelią ir mons. A. Svarinsko dalią priminė tremtinių daina „Kad ne auksinės vasaros“. Gražiai skambėjo Mortos ir Gražinos Lukšyčių grojamas P. Čaikovskio „Gėlių valsas“.

Igliaukos parapijos žmonės džiaugiasi, kad klebonas gražiai, nedejuodamas, tyliai daro labai svarbius mums, tikintiesiems, darbus. O kai žiūri į pilną bažnyčią žmonių, atėjusių švęsti Šv. Kalėdų džiaugsmo, nejučia imi galvoti, gal jau mes, gyvendami Nepriklausomoje Lietuvoje, sugebėsime paneigti mons. A. Svarinsko viename filme pasakytą nuostabią mintį: „Ne algos menkos, bet mūsų sąžinė menka“.

Petrutė Strolienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija