2018 m. sausio 26 d.
Nr. 4 (2271)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Konferencija kun. Alfonsui Lipniūnui atminti

Pasvalietės prie kun. Alfonso
Lipniūno kapo

Sausio 14 dieną Panevėžio katalikės moterys suruošė renginį, skirtą kunigui kankiniui Alfonsui Lipniūnui atminti. Panevėžietės ir viešnios iš Biržų, Pasvalio pirmiausia skubėjo į šv. Mišias Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje. Po šv. Mišių renginio dalyviai kartu su mons. Juozapu Antanavičiumi aplankė kun. A. Lipniūno kapą. Malda ir uždegtų žvakelių liepsnelėmis bei giesme „Marija, Marija“ pagerbtas jo atminimas.

Šv. Juozapo globos namų salėje įvyko konferencija, kurią pradėjo mons. Juozapas Antanavičius ir Panevėžio katalikių moterų draugijos (KMD) pirmininkė Milda Krasnickienė. Apie kun. A. Lipniūno gyvenimo kelią nuo vaikystės iki nežmogiškų kančių Štuthofo koncentracijos stovykloje bei paskutinio atodūsio Pucko ligoninėje kalbėjo filologė, bibliotekininkė Albina Saladūnaitė. Jai kalbant ne vienam klausančiam akyse pasirodė ašaros. Apie pasiruošimą, rūpinimąsi kunigo kankinio palaikų pargabenimu į Lietuvą, palaidojimą Panevėžio Katedros šventoriuje 1989 metais prisiminė mons. J. Antanavičius.

Pasvalio KMD pirmininkė Vlada Čirvinskienė pasakojo, jog kun. A. Lipniūnas, gimęs Pasvalio žemėje, Talkonių kaime, Pumpėnų parapijoje, visuomet buvo ir bus dvasinės, tautinės ir patriotinės stiprybės pavyzdys. Kartais reikia išgyventi kančią ir mirti vardan tikėjimo, vardan savo Tėvynės. Ji supažindino su Pasvalio katalikių moterų veikla, skirta kun. A. Lipniūnui, ir kraštiečių vyskupo Jono Kaunecko, dr. Aldonos Kačerauskienės, Astos Bitinaitės bei Onos Striškienės, alytiškės Antaninos Urmanavičienės straipsniais, garsinančiais kun. A. Lipniūno vardą. V. Čirvinskienė minėjo, kad Panevėžio vyskupija, Pumpėnų parapijos kunigai, vienuoliai, Panevėžio Alfonso Lipniūno mokykla, vietinė bendruomenė kankinio kun. A. Lipniūno vardą pagerbia Gegužinių pamaldų, kurios vyksta kunigo tėviškėje, Talkonių kaime, metu. 1993 metais Panevėžio 16-oji vidurinė mokykla buvo pavadinta kun. A. Lipniūno vardu. Surinkta daug eksponatų, yra įkurtas muziejus, kun. A. Lipniūno kultūros centras.

Biržų KMD pirmininkė Rima Zuozienė padėkojo mons. J. Antanavičiui, Panevėžio moterims už prasmingą renginį ir nuoširdžią bendrystę. Mintimis ir istorinėmis nuotraukomis apie kunigą Antaną Jušką pasidalino Palėvenės katalikės moterys, jų pirmininkė Aldona Ramanauskienė. Poeto Mykolo Karčiausko eilėraštį „Paskutinė kunigo Alfonso Lipniūno išpažintis“ perskaitė pasvalietė Birutė Simonaiteinė. Paįstrietė Ona Striškienė padeklamavo savo eilėraštį „Sustokim amžinai skubėję“.

Pasvalietės dovanojo kun. Algirdo Palioko knygą „Invokacijos“. Dėkota A. Saladūnaitei, Panevėžio KMD narėms. Palinkėta ir toliau gražiai ir dvasingai bendradarbiauti, stiprinti savo veiklą ir bendrystę, mylėti savo gimtinę, tinkamai sutikti garbingą Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejų.

Ona Striškienė

Panevėžys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija