2018 m. vasario 2 d.
Nr. 5 (2272)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Antroje sausio pusėje visame pasaulyje įvairių konfesijų krikščionys renkasi bendrai maldai už krikščionių vienybę. Jie meldžiasi tiek savo bendruomenėse, tiek ir su kitų konfesijų nariais rengiamose ekumeninėse pamaldose. Šiais metais tradicinę maldų savaitę už krikščionių vienybę minėjome sausio 18–25 dienomis. Šių metų maldų tema yra Išėjimo knygos žodžiai: „Tavo dešinė, Viešpatie, yra nuostabi jėga“ (Iš 15, 6). Ekumeniniai krikščionių susiėjimai ir pamaldos vyko Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje Tauragėje, Panevėžyje, Biržuose, Šilalėje, Švenčionyse ir kitose Lietuvos vietovėse.

Vienybėn suburia Viešpats

VILNIUS. Sausio 25 dieną Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje vyko tradicinės ekumeninės pamaldos, vainikavusios Maldos už krikščionių vienybę savaitę. Kartu meldėsi Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios, Stačiatikių Bažnyčios, Graikų apeigų katalikų, Lietuvos Jungtinės Metodistų Bažnyčios, Krikščionių bendruomenės „Tikėjimo Žodis“, Lietuvos naujosios apaštalų Bažnyčios vyskupai ir kunigai, Katalikų Bažnyčios Vilniaus vyskupas augziliaras Darius Trijonis, kunigai ir tikintieji. Pamaldoms vadovavo vysk. Darius Trijonis. Pabrėždamas, jog tikinčiuosius vienybėn suburia Viešpats, kad tik Jis žmogų pakelia iš nevilties, o skirtingose bendruomenėse galima matyti Jo veikimą, džiaugtis juo, kvietė stiprinti ekumeninę bendrystę karitatyviniu veikimu: „Nes nei liga, nei vargas nepažįsta sienų“. Ganytojas ragino atrasti naujų artimo meilės darbų formų ir būdų, „pasilenkti prie tų skirtingų konfesijų žmonių, kurie jungiasi su kenčiančiu Kristumi ligoninėse, įkalinimo įstaigose, labdaros valgyklose ir kitur“.


Knygos „Po Dievo dangumi – mano tauta“  pristatymas

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Grupė knygos rėmėjų ir autorių su knygos
sudarytoju. Iš kairės: kun. dr. Gediminas
Jankūnas, Ramygalos kultūros centro
meno vadovė, režisierė Audronė Palionienė,
Birutė Goberienė, knygos sudarytojas
mokytojas Mantas Masiokas, pagrindinio
vaidmens (Kazimieros Kaupaitės)
atlikėja Aistė Čyplytė, kun. Alfredas
Puško, kultūros centro direktorė
Loreta Kubiliūnienė

2017 metų pabaigoje skaitytoją pasiekė 544 puslapių knygą „Po Dievo dangumi – mano tauta“ (Kaunas: UAB „Spindulio spaustuvė“).  Knygos sudarytojas – Ramygalos gimnazijos vyr. mokytojas, Ramygalos  Šv. Jono Krikštytojo parapijos vargonininkas Mantas Masiokas, redaktorė – Panevėžio rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Birutė Goberienė. Viršelį puošia gimnazijos abiturientės Arminos Gedgaudaitės fotografija. Tekstus iš anglų kalbos vertė Ramygalos gimnazijos anglų kalbos mokytojos Rima Kerbelienė ir Viktorija Paškevičienė su savo mokiniais. Tarp knygos iliustracijų yra Viktorijos Paškevičienės vadovaujamo fotografijų būrelio narių darbų, dailės mokytojos Laimos Kiškienės mokinių piešinių.

Knygos anotacijoje  rašoma: „Rinktinėje spausdinama išsami autentiška, tik šiai knygai parašyta, versta iš anglų kalbos, paimta iš įvairių Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos spaudos leidinių medžiaga apie tikėjimo ir lietuvybės puoselėtojos, mokytojos ir vienuolės, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos steigėjos Marijos Kazimieros Kaupaitės (1880 01 06–1940 04 17) gyvenimą, darbus, vienuolės Marijos ir kitų lietuvių beatifikacijos bylas, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos veiklą. Tai – pirmas tokios plačios apimties leidinys, skiriamas M. K. Kaupaitei bei Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacijos įsteigimo sukaktims (1907–1920–2017).


Kad malda uždegtų širdis siekti Bažnyčios vienybės

KAUNAS. Švenčiant 2018 metų Maldos už krikščionių vienybę savaitę, sausio 22 dienos vakare Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje susirinkę šešių krikščionių Bažnyčių ir bendrijų nariai bei dvasininkai, kaip Dievo vaikai, kaip Kristaus mokiniai, pradėjo Ekumenines pamaldas šaukdamiesi Šventosios Dvasios, kad Ji uždegtų širdis melsti Bažnyčios vienybės. Šias intencijas ir liturgiją pristatė ir visus sveikino bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius.

Pamaldos vyko pagal 2018 metų Karibų regiono krikščionių Bažnyčių parengtus liturgijos tekstus ir simbolius, atitinkančius pamaldų temą Tavo dešinė, Viešpatie, yra nuostabi jėga (Iš 15, 6) ir bylojančius apie šiuolaikinę vergiją ir žmogaus nužmoginimą. Karibų regionas skaudžiai nukentėjo nuo kolonizatorių, atnešusių krikščionybę, tačiau engiamiems vietos gyventojams, iš kurių buvo atimamos pagrindinės žmogaus teisės, Biblija tapo paguodos ir išlaisvinimo šaltiniu. Liturgijos pagrindas buvo išlaisvinantis Dievo žodis ir nutrūkstančios grandinės. Taip prieš susirinkusiųjų akis vėrėsi visa išlaisvinanti Dvasios galybė, pajėgi sutraukyti bet kokio blogio grandines, atskiriančias žmogų nuo Dievo ir vienus nuo kitų.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija